A A A A A

Additional: [Self Defence]


Luk 11:21
Pãng soab sẽn raoolem a meng sõama sã n gũud a zaka, bũmb kõn sɩɩs a paoongã ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 12:4
Herood sẽn yõk a Pɩyɛɛr n kẽes bi-bees roogẽ, a kɩtame tɩ sodaas piig la a yoob gũ a Pɩyɛɛr n dees taab naas-naase, n dag n tagsdẽ tɩ zʋʋg-n-basã kibs sã n loog bɩ a yiis-a n kao a bʋʋd neba nifẽ.

Luk 22:52
Dẽ poore, a Zezi yeela maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne wẽnd-doog gũudbã nanamsã la kãsem-dãmbã sẽn dag n na n yõk bãmbã yaa: Yãmb waa mam nengẽ ne sʋʋse la ne rasab wa m yaa fãada.

Luk 10:29-37
[29] La yẽ sẽn dat n wilg t'a yaa tɩrga, a soka a Zezi tɩ ãnna la yẽ to?[30] A Zezi leb n gomame n yeele: Dao n dag n yi Zeruzalɛm n dabd Zeriko. A tɩ lʋɩɩ fãadb sʋka, tɩ b rees a sẽn tarã, n pãb-a hal t'a kolg kũum, tɩ b bas-a n looge.[31] Mikame tɩ maan-kʋʋd n dag n dɩk so-kãnga. A yãa rao wã, la a gilg n loog n bas-a lame.[32] Woto me, Levit a yen taa zĩ-kãnga. A yãa rao wã, la a gilg n loog n bas-a lame.[33] La Samari ned sẽn dag n togd sor taa rao wã sɛɛgẽ n yãnd-a, t'a nimbãaneg yõk-a.[34] A kolga rao wã, n tɩbs a noadã ne kaam la divẽ, la a vil-b ne pɛɛla. Rẽ sẽn sa, a rɩk-a lame n zombg a meng bõn-zoambedga, n tall-a n kẽng sik zĩigẽ n tɩ ges a yelle.[35] Vẽkembeoogo, a yãka deniye a yiib n kɩs sik zĩigã soab n yeel-a t'a yõdg n ges bãadã yelle, la t'a ligd sã n kẽ, a lebgre a meng na lebs-a.[36] Bãmb b tãabã sʋka, bʋg n wẽnda a yaa ned ning sẽn lʋɩ-a fãadbã sʋkã to?[37] Tõog karen-saambã leokame tɩ yaa ned ning sẽn zoe-a yẽ nimbãanegã. La a Zezi yeel-a lame t'a me kẽng n tɩ maan a woto. Samari nin-sõngo (10.30)

Luk 22:36
La a Zezi yeel-b lame: Moasã, ka le yaa a woto ye. Bɩ ned ning sẽn tar ligd korg rɩk-a, tɩ ned ning me sẽn tar korg rɩke. La ned ning sẽn ka tar zabr sʋʋga, bɩ a koos a fuug n da a yen.

Matiye 5:39
La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a.

Rom Dãmba 12:19
M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã.

Matiye 5:38-39
[38] Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ nif nif yĩnga, la yẽnd yẽnd yĩnga.[39] La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a.

Rom Dãmba 13:4
Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri.

Luk 22:36-38
[36] La a Zezi yeel-b lame: Moasã, ka le yaa a woto ye. Bɩ ned ning sẽn tar ligd korg rɩk-a, tɩ ned ning me sẽn tar korg rɩke. La ned ning sẽn ka tar zabr sʋʋga, bɩ a koos a fuug n da a yen.[37] Bala, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning b sẽn gʋls n yeel tɩ "b naaga bãmb ne tʋʋm-wẽns maandbã" tog n pidsa mam zugu. La bũmb ning sẽn gʋls n gomd mam yellã kolga pidsgu.[38] Karen-biisã yeela a Zezi tɩ ad zabr sʋʋs a yiibu. La a Zezi yeel-b lame tɩ rẽ sekame.

1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

Rom Dãmba 12:18
Sã n tõe, t'a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka.

Matiye 26:51
Neb nins sẽn dag n be ne a Zezi wã, ned a yembr gãda a sʋʋg n wõog n kɛ maan-kʋʋd kãsmã tʋmtʋmd n fiuug a tʋbre.

Zã 18:10
A Pɩyɛɛr dag n tara zabr sʋʋga, la a wõog-a lame n kɛ maan-kʋʋd kãsmã tʋmtʋmd n fiuug a rɩtg tʋbre. Tʋmtʋmdã yʋʋr la a Malkus.

Matiye 5:9
Bark bee zab-paasdbã zutu, bala b na n boola bãmb tɩ Wẽnnaam kamba.

Matiye 26:52-54
[52] La a Zezi yeel-a lame: Lebs f sʋʋgã n sui a wʋʋgẽ. Bala neb nins fãa sẽn na n zab ne zabr sʋʋse, zabr sʋʋs n na n sãam-ba.[53] Fo tẽedame tɩ mam ka tõe n bool m ba tɩ b tʋm maam malegs sẽn yɩɩd tus-tus sul piig la a yiib laa?[54] Sã n yɩ a woto, gʋls-sõamyã sẽn yet t'a tog n yɩɩ a woto wã na n yɩɩ a wãn n paam pidsgu.

Matiye 24:43
Bãng-y tɩ yir soab sã n da bãngẽ wagdr sẽn na n wa yʋngã wakat ninga, a dag n na n gũume la a ka na n bas-a t'a poog a roogã ye.

Zã 18:10-11
[10] A Pɩyɛɛr dag n tara zabr sʋʋga, la a wõog-a lame n kɛ maan-kʋʋd kãsmã tʋmtʋmd n fiuug a rɩtg tʋbre. Tʋmtʋmdã yʋʋr la a Malkus.[11] A Zezi yeela a Pɩyɛɛr yaa: Lebs f zabr sʋʋgã a wʋʋgẽ. Mam ka na n yũ bõn-yũudl ning m ba sẽn kõ maamã laa?

Rom Dãmba 12:17
Da lebs-y ned baa a ye wẽng wẽng yĩng ye. Bao-y bũmb nins sẽn ya sõama nebã fãa nifẽ wã.

Matiye 26:51-54
[51] Neb nins sẽn dag n be ne a Zezi wã, ned a yembr gãda a sʋʋg n wõog n kɛ maan-kʋʋd kãsmã tʋmtʋmd n fiuug a tʋbre.[52] La a Zezi yeel-a lame: Lebs f sʋʋgã n sui a wʋʋgẽ. Bala neb nins fãa sẽn na n zab ne zabr sʋʋse, zabr sʋʋs n na n sãam-ba.[53] Fo tẽedame tɩ mam ka tõe n bool m ba tɩ b tʋm maam malegs sẽn yɩɩd tus-tus sul piig la a yiib laa?[54] Sã n yɩ a woto, gʋls-sõamyã sẽn yet t'a tog n yɩɩ a woto wã na n yɩɩ a wãn n paam pidsgu.

Matiye 5:38-44
[38] Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ nif nif yĩnga, la yẽnd yẽnd yĩnga.[39] La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a.[40] Ned sã n dat n bool foom bʋʋd zĩigẽ n deeg f fu-bila, bɩ f kɩs-a fu-kãsengã me.[41] Ned sã n modg foom tɩ f yãag-a nao-yakem tusr bɩ f yãag-a nao-yakem tus a yiibu.[42] Ned sã n kos foom bũmb bɩ f kõ-a. La ned sã n dat n peng foom bũmb bɩ f ra mong-a ye.[43] Yãmb dag n wʋmame tɩ b yeelame tɩ f nong f to la f kisg f bɛya.[44] La mam yeta yãmb tɩ y nong y bɛɛba la y ning neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽnga la sẽn namsd yãmbã yĩnga,

Rom Dãmba 12:18-21
[18] Sã n tõe, t'a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka.[19] M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã.[20] Kom sã n tar fo bɛya, kõ-a t'a rɩ. Ko-yũud sã n tar-a, kõ-a t'a yũ. Bala, fo sã n maand a woto, yaa bug-saal la fo rʋʋgd a zugu.[21] Da sak tɩ wẽng tõog foom ye. Maan neer n tõog wẽnga.

Luk 22:50
Karen-biisã ned a yembr kɛɛ maan-kʋʋdbã kãsem tʋmtʋmd n fiuug a dɩtg tʋbre.

Mossi (SB) 1998
No Data