A A A A A

Additional: [Science]


1 Timote 6:20
Tɩmote, tall bũmb nins sẽn bĩng fo pʋgẽ wã, la f mao n zãag f meng ne gom-vɩɩd sẽn ka kẽed ne Wẽnnaam yell ye. Zãag ne nokoɛɛma, la ne zĩrĩ-bãngre.

Luk 11:52
Yãmb tõog karen-saam-dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb feooga bãngr kʋɩlen-bilã. Yãmb mens ka rat n kẽ ye, la y gɩdgda neb nins sẽn dat n kẽ wã tɩ b ka tõe n kẽ ye.

Rom Dãmba 2:20
n ya ka-yam dãmbã zãmsdã, la kamb karen-saambã, yaa tɩ fo tẽedame tɩ f tara bãngr la sɩd sor tõogã pʋgẽ.

Yɛl Pukr Sebre 11:15-18
[15] Malɛk a yopoe soabã peeba baorgo. La koe-kãsems zĩnda arzãn n yeel yaa: Dũniyã soolem lebga tõnd Zu-soabã ne bãmb Kiristã n so. Bãmb na n dɩɩ naam zamaan o zamaana![16] Kãsem-dãmb pisi la a naasã sẽn dag n zao b gɛyã zut Wẽnnaam taoorã wõgemdame n fõgen b nens tẽng n waoog Wẽnnaam n yeele:[17] Zu-soab a Wẽnnaam sẽn Tõeya fãa, sẽn be, la sẽn dag n be wã, tõnd pʋʋsd-y la barka, yãmb sẽn deeg y pãn-kãsengã la y sẽn zĩndig y naamã yĩnga.[18] Soolem toay-toayã rãmb ra yika b sũyã, la yãmb sũ-puugrã waame, la wakat taame tɩ y na n kao neb nins sẽn ki wã bʋʋdo, la y keo y no-rɛɛsdbã sẽn ya yãmb tʋmtʋmdbã ne y nin-tũusidsã la neb nins sẽn zoet yãmb yʋʋrã, nin-talse la nin-kãsemse, la y sãam neb nins sẽn sãamd tẽngã.

Kolos 1:15-16
[15] Kirist yaa Wẽnnaam, soab ning ned sẽn ka tõe n yã wã wẽnego, la bũmb nins fãa b sẽn naanã dẽenem soaba.[16] Bala, bãmb n naan bũmb nins fãa sẽn be yĩngr wall tẽng zugu, sẽn be yãab la sẽn ka tõe n yã, naam gɛyã, rĩm-dãmba, pãn-soaadba, la noeyã. Bãmb n naan fãa b mengã yĩnga.

Yɛl Pukr Sebre 1:5
***

Yɛl Pukr Sebre 5:6
La mam yãa pe-bil sẽn yas yĩngr geerã sʋka la bõn-vɩɩs a naasã ne kãsem-dãmba sʋka, la a yaa wa pesg b sẽn kʋ. Pe-bilã da tara yɩɩl a yopoe la nin a yopoe sẽn ya Wẽnnaam sɩɩs a yopoe wã b sẽn tʋm dũniyã tɛk fãa wã.

Yɛl Pukr Sebre 13:14
Ne bãn b sẽn kõ-a noor t'a maan pipi rũngã taoorã, a belga nebã sẽn be tẽng zugã, n yeel-b tɩ b maan rũng ning sẽn paam poglg ne zabr sʋʋg n kell n põsã bõn-naandga.

Yɛl Pukr Sebre 17:18
La pagã fo sẽn yã wã yaa tẽn-kãseng ning sẽn so-a dũniyã rĩm-dãmbã.

Zɩɩd 1:9
La baa malɛk-rãmba naab a Misɛl sẽn dag n kɩɩsd bɛlgdã sẽn yetã n wẽed nokoeemd ne-a a Moyiis kũuma poorẽ wã, a ka saag n gom n paoog-a ye. A yeelame yaa: Bɩ Zu-soaba sɩbg-fo.

Kolos 1:15
Kirist yaa Wẽnnaam, soab ning ned sẽn ka tõe n yã wã wẽnego, la bũmb nins fãa b sẽn naanã dẽenem soaba.

1 Tesalonik 4:16
Bala, koɛɛg n na n zẽke tɩ yɩ bãnde, tɩ b wʋm malegs naab a yen koɛɛga, tɩ Wẽnnaam baorg peebe, tɩ Zu-soabã meng yi arzãn n sigi. La neb nins sẽn ki Kirist tũudma pʋgẽ wã n na n deng n vʋʋge.

Yɛl Pukr Sebre 3:14
Gʋls Laodise wẽnd-doogã gũud n yeel-a yaa: Ad bũmb ning sẽn ya-a Ãmina, la kaset soab sẽn ya tɩrga, la sɩd soaba, sẽn naan-a Wẽnnaam bõn-naandsã sẽn yeta:

Zã 1:18
Ned baa a yen nan ka yã Wẽnnaam ye. Wẽnnaam sẽn ya Bi-ribl yend sẽn ka to, n be ba a Wẽnnaam nengẽ kɩtame tɩ nebã bãng bãmba.

Mossi (SB) 1998
No Data