A A A A A

Additional: [Sadness]


Matiye 5:4
Bark bee sũ-sãoong rãmbã zutu, bala b na n paama belsgo.

Matiye 11:28
Yãmb fãa, zɩɩb sẽn zɩsg tɩ y yɛ wã, wa-y mam nengẽ, la m na n kɩtame tɩ y vʋʋse.

1 PIYƐR 5:7
Sik-y yãmb yɩɩrã fãa n bas ne bãmba, bala, bãmb n get yãmb yelle.

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

1 PIYƐR 5:6-7
[6] Dẽ wã, sik-y y mens Wẽnnaam sẽn ya pãng soabã taoore, tɩ bãmb tʋlsma wakat sã n ta, bɩ bãmb zẽk yãmba.[7] Sik-y yãmb yɩɩrã fãa n bas ne bãmba, bala, bãmb n get yãmb yelle.

Rom Dãmba 12:2
Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.

Yɛl Pukr Sebre 21:3-4
[3] Mam wʋma koe-kãseng sẽn yi geerẽ wã n yeele: Ad Wẽnnaam yirã bee ninsaalb sʋka. Wẽnnaam na n zĩnda ne nebã. Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam neba, la Wẽnnaam mengã na n paa ne bãmba.[4] Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn le zĩnd ye, la sũ-sãoong wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye, bala, dẽenem bũmba fãa loogame.

Rom Dãmba 12:15
Maan-y sũ-noog ne neb nins sẽn maand sũ-noogo, la y yãb ne neb nins sẽn yãbda.

Yɛl Pukr Sebre 7:16-17
[16] Kom kõn le yõk-ba, ko-yũud kõn leb n yõk-ba, la wĩntoogo, wall tʋʋlg kõn leb n wẽ-b ye.[17] Bala, Pe-bilã sẽn be geerã sʋkã na n dɩlga bãmba, la b tall-b n kẽng vɩɩm ko-bunds zĩisẽ, la Wẽnnaam na n yẽesa nintãm b ninẽ.

Efɛɛz 4:30
Maan-y taab neere, n kʋmd taaba, la y kõ taab sugri, a wa Wẽnnaam sẽn kõ yãmb sugr Kirist maasem yĩngã.

2 KORẼNT 7:10
Sɩd me, sũ-sãoong ninga sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã kɩtdame tɩ ned tek yam n kos sugr n paam fãagre, la ned ka maand a bãngẽ rẽ yĩng ye. La dũni wã sũ-sãoong wata ne kũum.

Matiye 27:46
La wẽn-kaoorã wakate, a Zezi zẽka b koɛɛg n gom ne pãng n yeele: Eli! Eli! Lama sabaktani? Sẽn dat n yeel tɩ: "Mam Wẽnnaam! Mam Wẽnnaam! Yaa bõe tɩ yãmb bas maam?"

1 PIYƐR 1:6-7
[6] Yãmb maanda sũ-noog bõn-kãng yĩnga, baa ne sẽn ya tɩlɛ tɩ yãmb paam makr buud toay-toay sẽn namsd yãmb moasã wakat bilf yĩngã.[7] Yaa sẽn na yɩl n mak yãmb tẽeba n bãng a sẽn ya a soaba. Sãnem yaa bõn-sãamdga, la baoosgo b makd-a-la ne bugum n getẽ. La yãmb tẽebã sẽn tar yõod wʋsg n yɩɩd sãnemã, b makd-a lame n getẽ, t'a Zezi Kirist waoongã daare, bɩ y paam pẽgre la ziiri ne waoogre.

Filip 4:7
La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Rom Dãmba 8:18
Mam getame tɩ namsg nins sẽn tar tõnd moasã wã ka tõe n dɩk n mak ne ziir ning sẽn na n puk tõnd yĩng nindaarã ye.

Ebre 10:24-25
[24] Bɩ d ges taab yelle, tɩ d tõe n nek taab ratem tɩ nong taaba la maan tʋʋm sõamyã.[25] Bɩ d da bas d wẽnd-doogã wa neb kẽer sẽn minim n maandẽ wã ye. Bɩ d sagl taaba, n sagl taab n yɩɩda, yãmb sẽn ne tɩ daarã kolgdame wã yĩnga.

2 KORẼNT 1:3-4
[3] Pẽgr Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã! Ba sẽn ya nimbãan-zoɛta la Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa.[4] Bãmb belsda tõnd d toodã fãa pʋgẽ, tɩ tõnd sẽn paamd belsg Wẽnnaam nengẽ wã, tõnd na tõog n bels neb nins sẽn be tood buud fãa pʋgẽ wã ne bels-kõngo.

Matiye 22:36-40
[36] Karen-saamba, tõodã sʋka, bʋg n ya kãseng n yɩɩda?[37] A Zezi leoka yẽnda n yeele: "Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩgã fãa, la ne f tagsgã fãa."[38] Yẽnda n ya pipi tõogo, n leb n yɩɩd b fãa.[39] La ad sẽn pʋgd-a yẽnda, la a wẽnda yẽnda: "Nong f to wa f menga."[40] Tõodã fãa ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã koees fãa yẽbga tõ-kãens b yiibã zutu.

Zã 10:10
Wagdr sã n wa n watẽ, yaa tɩ zu, n kʋ, la a sãame. La mam waame tɩ piisã na paam vɩɩm, la tɩ b na paam-a sõama.

Yɛl Pukr Sebre 21:4
Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn le zĩnd ye, la sũ-sãoong wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye, bala, dẽenem bũmba fãa loogame.

Ebre 13:5
Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩted tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Mossi (SB) 1998
No Data