A A A A A

Additional: [Revival]


Zak 4:8
Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba. Yel-wẽn-maandba, nudg-y y nusã. Yam a yiib rãmbã, nedg-y y sũyã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:17-18
[17] "Wẽnnaam yeelame yaa: Yaoolem wakate, mam na n pʋdga m Sɩɩgã ninsaalbã buud fãa zutu. Yãmb kom-dibli la y kom-pugli na n togsa bãngr goama. Yãmb kom-bɩɩs na n yãa vẽnegre, la yãmb nin-kẽemb na n paama zãmsdo.[18] N ye! Ra-kãens daare, mam na n pʋdga m Sɩɩgã m tʋmtʋmd-raopa la m tʋmtʋmd-pogs zutu, la b na n togsa bãngr goama.

2 Timote 4:3-4
[3] Bala, wakat n wat tɩ nebã ka na n leb n dat n wʋm sɩd koɛɛgã ye. La bãmb mensã yĩns ratem yĩnga, la kelgr yamleoog sẽn tar-bã yĩnga, b na n tigsa karen-saam-dãmb wʋsgo.[4] B na n yẽda b tʋbã ne sɩdã kelgre, la b yok-b ne soalmã kelgre.

Efɛɛz 5:14
Yaa woto yĩng n kɩt tɩ b yeel yaa: Foo! Sẽn gõe-a wã, neke! Yik n yi kũumã sʋka, la Kirist na kõ foom vẽenem sẽn kõt vɩɩm.

Matiye 6:33
Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:38
A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: Tek-y yam n kos sugri, la bɩ ned kam fãa sak n deeg koom lisg ne a Zezi Kirist yʋʋr a yel-wẽna sugr kũun yĩnga. Dẽ, y na yaool n deeg Wẽnnaam kũuna sẽn ya Sɩɩg-sõngã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 3:19-21
[19] Dẽ, tek-y yam n kos sugri tɩ Wẽnnaam tõe n yẽes y yel-wẽna,[20] woto, Zu-soaba na n kɩtame tɩ yolsg wakat wa. La b na n tʋma Kirist a Zezi bãmb sẽn da yãk yãmb yĩngã.[21] A Zezi tog zĩnda arzãn nanda hal tɩ Wẽnnaam sẽn da togs bũmb ningã fãa wakat sẽn loogã ne b no-rɛɛs sõamyã noyã manegre wakat ta.

Luk 15:7
Woto me, mam yeta yãmb tɩ sũ-noog na n zĩnda arzãn pʋgẽ, yel-wẽn maand a yen sẽn tek yam n kos sugr yĩnga, n yɩɩd nin-tɩrs pis-wɛ la a wɛ sẽn ka baood sugr kosgã yĩnga.

Mark 1:15
Wakat taame, la Wẽnnaam soolem kolgame. Tek-y yam n bas y yel-wẽna la y tẽ koe-noogã.

Matiye 3:6
La bãmb vẽnegame n togs b yel-wẽna, tɩ yẽ lis bãmb Zʋrdẽ koomã pʋgẽ.

Matiye 11:20-24
[20] Dẽ poore, a Zezi sɩngame n leng tẽns nins bãmb sẽn maan bõn-bãn wʋsg b pʋsẽ wã, bãmb sẽn ka tek yam n kos sugrã yĩng n yeele:[21] Korazin, fo na paam toogo! Betsayida, fo na paam toogo! Bala bõn-bãn nins sẽn maan yãmb pʋsẽ wã sã n dag n maanẽ Tɩɩr ne Sɩdõ sẽn ya tẽn-wẽnsã pʋse, bãmb dag n na tekẽ yam hal daar zãr n pil bot n zĩnd tompeglmẽ n kos sugri.[22] Yaa woto yĩng la mam yet yãmb tɩ bʋʋdã daare, Tɩɩr ne Sɩdõ nebã sɩbgrã toolem kõn ta yãmb ye.[23] La foom, Kapɛrnawom, b na n zẽka foom hal tɩ f ta arzãna? Ayo, b na n sika foom hal tɩ ta kɩɩm-kulgu. Bala bõn-bãn nins sẽn maan fo pʋgẽ wã sã n dag n maanẽ Sodom pʋgẽ, a rag n na ketẽ tɩ ta rũnna.[24] Yaa woto yĩng la mam yet yãmb tɩ bʋʋdã daare, Sodom sɩbgrã toolem ka na n ta foom ye.

1 PIYƐR 4:17
Bala, moasã yaa wakat b sẽn na n sɩng bʋʋdã kaoob ne Wẽnnaam nebã. La sã n mikame tɩ yaa ne tõnd la b na n sɩng bʋʋdã kaoobo, neb nins sẽn ka sakd-b Wẽnnaam koe-noogã baoosg na yɩɩ a wãna?

1 PIYƐR 5:10
Yãmb sã n nams wakat bilf pʋgẽ, Wẽnnaam sẽn so bark fãa wã, sẽn bool-a yãmb tɩ y wa paam pʋɩɩr ne ziir ning sẽn kõn sa a Zezi kirist maasem yĩngã, bãmb menga na n zãmsa yãmba, n paas yãmb pãnga, n kɩt tɩ yãmb kɩ yẽga, la b kɩt tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka vigsd ye.

Efɛɛz 1:18
Mam pʋʋsdame tɩ Wẽnnaam na puk yãmb pʋ-tẽer ninã tɩ y bãng bõn-neer ning b sẽn bool yãmb tɩ paamã, la y bãng bãmb pʋɩɩr ning sẽn ya arzegs sẽn be ziirã, Wẽnnaam nin-tũusdsã sẽn tarã.

Rom Dãmba 6:4
Woto, ne lisgã, tõnd muma ne bãmba b kũumã pʋgẽ, t'a wa ba wã ziir sẽn vʋʋg a Zezi tɩ b yi kũum sʋkã, tõnd me kẽnda vɩ-paalg pʋgẽ a woto.

Mossi (SB) 1998
No Data