A A A A A

Additional: [Polygamy]


1 KORẼNT 7:1-5
[1] Ne bũmb ning yãmb sẽn gʋls maam n gom a yellã, yaa sõama rao yĩng t'a ra sɩɩs pag ye.[2] La sẽn na yɩl tɩ ned ra maan yoobo, bɩ ned fãa paam a paga, tɩ pag fãa paam a sɩda.[3] Bɩ sɩdã kɩs pagã bũmb ning a sẽn tog n kis-a wã, la tɩ pagã me maan a woto ne a sɩdã.[4] Pag ka tar noor ne a mengã yĩng ye, yaa a sɩdã n tar noor ne. Rao wã me ka tar noor ne a mengã yĩng ye, yaa a pagã.[5] Bɩ ned fãa ra mong a to, sã n ka tɩ y zemsa taab noore, wakat bilf yĩnga, tɩ y tõe n paam weer n pʋʋs Wẽnnaam. Rẽ sã n loog bɩ y leb n bao taaba, t'a Sʋtãan da wa n mak yãmba, y sẽn ka tõe y meng yĩng ye.

Shona Bible (BDSC) 2005
Copyright © 2003, 2006, 2017 by Biblica, Inc.®