A A A A A

Additional: [Piercings]


1 KORẼNT 9:27
Ayo, mam namsda m yĩngã sõama, n kɩted t'a sakd-ma, m sẽn zoet dabeem tɩ mam sẽn moon neb a taabã, bɩ b da wa n yeel tɩ mam ka zems ye.

1 KORẼNT 15:44
B sẽn wa n mumd-a wakatã, rẽ t'a yaa ninsaal yĩnga, la a sã n wa na n vʋʋge, a na n yaa sɩɩga. Ninsaal yĩng sã n beẽ, sɩɩg yĩng me beeme.

2 Timote 3:16
Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ,

Matiye 5:18
Tɩ bõe, mam yeta yãmb sɩda, tɩ hal tɩ yĩngr la tẽng looge, i ba a ye la kargr ba a yen sẽn be tõogã pʋgẽ kõn loog hal tɩ fãa paam pidsg ye.

1 PIYƐR 3:3-4
[3] Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã bala, sẽn ya zut pãnengo, wall sãnem faon-teedo, wall nagem fut yeelgr ye.[4] La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge, n be ned kam fãa sũurẽ, la sẽn ka sãamdã, sẽn ya sũ-bʋgsem sɩɩga, la sũ-maasem. Ade, yaa bõn-kãensã n tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ.

1 KORẼNT 3:16-17
[16] Yãmb zɩ tɩ yãmb yaa Wẽnnaam roogo, la tɩ Wẽnnaam sɩɩgã bee yãmb pʋgẽ laa?[17] Ned sã n sãam Wẽnnaam doogã, Wẽnnaam na n sãam a soaba. Bala, Wẽnnaam doogã welga toore, la yaa yãmb la ro-kãnga.

1 KORẼNT 6:19-20
[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?[20] Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

Mossi (SB) 1998
No Data