A A A A A

Additional: [Police Officers]


2 Timote 1:7
Bala, ka rabeem Sɩɩg la Wẽnnaam kõ tõnd ye, la yaa pãnga, la nonglem, la yam Sɩɩga.

Zã 15:13
Nonglem ka be ninsaal yĩnga, n yɩɩd tɩ kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩng ye.

Luk 1:79
Ra-kãense, Sezaar a Ogust yiisa tõog n yeel tɩ b sõd a soolmã nebã fãa.

Luk 10:19
La ade, mam kõo yãmb pãng tɩ y tab wiis la namse, la bɛyã pãngã fãa, la baa fʋɩ kõn tõog n maan yãmb wẽng ye.

Luk 5:9
Bala, rabeem n da yõk yẽ ne neb nins sẽn da be ne yẽnda wã, zĩma bãmb sẽn yõgã waooglem yĩnga.

Tit 3:1-2
[1] Tẽeg-b tɩ b sak soolem taoor dãmba ne pãn-soaadbã, tɩ b yɩ sakdba, la b sak n maan tʋʋm sõama fãa.[2] Tɩ b ra gom ned wẽng ye, tɩ b ra yɩ zab zabdb ye, la b yɩ neb sẽn baood laafɩ, sẽn nong neba, n maand sũ-bʋgsem ne neba fãa.

1 PIYƐR 2:13-17
[13] Zu-soabã maasem yĩnga, sak-y dũniyã nebã tõod fãa, sã n ya rĩm-dãmba sẽn so pãnga,[14] sã n ya nanams rĩmã sẽn tʋm tɩ b sɩbg neb nins sẽn maand wẽngã, la b waoog neb nins sẽn maand neerã.[15] Bala, yaa Wẽnnaam daab tɩ yãmb sẽn maand neerã, y na kɩt tɩ yalemb bas b zɩɩlem goamã.[16] Kẽn-y wa burkĩmba, la y ra sak tɩ yãmb lohormã yɩ pʋ-toog lillidg ye. Bɩ y tʋm wa Wẽnnaam tʋmtʋmdba.[17] Waoog-y neba fãa. Nong-y y ba-biisã, la y zoe Wẽnnaam. Waoog-y rĩma.

Rom Dãmba 13:1-14
[1] Bɩ ned fãa sak pãn-soaadb sẽn yɩɩd-a. Bala, noor ka be sẽn ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam n zĩnig pãn-soaadb nins sẽn be wã.[2] Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn kɩɩsd pãn-soaadb kɩɩsda Wẽnnaam noore. La neb nins sẽn kɩɩsdã na n baoo sɩbgr n kõ b mense.[3] Ned sã n maand neere, a ka yɛɛsd sẽn zãad-b tẽng ye. Yaa a sẽn maand wẽng la a yɛɛsd-ba. Fo ratame n da zoe pãn-soaad dabeem? Maan neere, la a na yeel tɩ f sẽn maanda yaa sõama.[4] Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri.[5] Dẽ wã yĩnga, nebã tog n saka noore, sũ-yikr kãng yĩnga, la ka rẽ yĩng bal ye, yaa sũur kaset yĩng me.[6] Yaa bõn-kãng yĩng me la yãmb yaood yaoodã. Bala, neb nins sẽn zãad nebã bee Wẽnnaam tʋʋmd pʋgẽ, bõn-kãng maaneg yĩnga.[7] Kɩs-y ned fãa bũmb ning y sẽn tog n kɩs-a: Kɩs-y sẽn tog n deeg-a yaoodã yaoodo, la y kɩs sẽn tog n deeg-a yõor yaoodã yõor yaoodo, la y zoe ned ning y sẽn tog n zoe wã, la y waoog ned ning y sẽn tog n waooge.[8] Da tall-y ned samde, sã n ka tɩ nong taab ye. Bala, ned ning sẽn nong a taab pidsa Wẽnnaam tõogã zãnga.[9] Sɩd me, d tõee n gila tõod nins sẽn yet tɩ: Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩri ye, da ges f to bũmb n dat ye, la tõod a taabã yeelame tɩ: Nong f to wa f menga.[10] Nonglem kɩtdame tɩ f ka maand f to wẽng ye. Dẽ, nonglem yaa tõogã pidsgu.[11] Yãmb sẽn mi wakat ning tõnd sẽn be wã, moasã yaa wakat tɩ y nek n bas gõeem. Bala, fãagrã pẽe ne tõnd moasã n yɩɩd wakat ning tõnd sẽn lebg tẽedbã.[12] Zĩigã zoee n zʋʋgame, la zĩig kolga yẽegre. Dẽ, wa-y tɩ d bas likã tʋʋma, la d bob vẽenem pʋgẽ zab-teedo.[13] Tɩ d kẽn ne pʋ-peelem, wa neb sẽn kẽnd wĩndga, n ka rɩt tɩ loogdẽ, la d ka rã-yũudba, n da maan raglem la yoobo, wall ka wʋm-taaba la sũ-kiir ye.[14] Yeelg-y Zu-soab a Zezi Kirist wa fuugu, la y ra bʋ yĩngã yelle n dat n pids a sẽn datã ye.

Luk 11:21
Pãng soab sẽn raoolem a meng sõama sã n gũud a zaka, bũmb kõn sɩɩs a paoongã ye.

Matiye 5:9
Bark bee zab-paasdbã zutu, bala b na n boola bãmb tɩ Wẽnnaam kamba.

Mossi (SB) 1998
No Data