A A A A A

Additional: [Helping the Poor]


Galat 2:10
Tõnd togame bal n tẽeg naong rãmbã yelle, la mam maana rẽndã ne m sũur fãa.

Matiye 19:21
A Zezi yeel-a lame yaa: Fo sã n dat n zems zãnga, kẽng n tɩ koos fo sẽn tarã, n dɩk ligdã n kõ naong rãmba, la fo na paam paoong arzãn pʋga. La f wa n tũ maam.

Luk 12:33-34
[33] Koos-y yãmb sẽn tarã n dɩk a ligdã n kõ naong rãmba. Bao-y kord sẽn ka sãamda, la paoong sẽn ka sat arzãn pʋga, zĩig ning wagdr sẽn ka kolgda, la mogd sẽn ka sãamda.[34] Bala, yãmb paoong sẽn beẽ wã, yãmb sũurã me na n zĩnda be.

Luk 14:12-14
[12] La a Zezi yeela ned ning sẽn bool-a bãmb tɩ b wa n dɩ wã yaa: Fo sã n na n bool neb tɩ b wa n dɩ ne foom, tɩ ya wĩntoog bɩ yʋngo, da bool f zo-rãmba, wall f ba-biisi, wall f buudu, wall f yags nins sẽn ya arzegs rãmbã, tɩ bãmb me da wa n bool foom ye. Rẽ na n yɩɩ lebsgo.[13] Fo sã n na n bool neb tɩ b wa n dɩ ne foom, bool naong rãmba, la koms-rãmba, la wobse, la zoense,[14] la fo na n paama sũ-noogo, b sẽn ka tar n na n kõ foom n lebsã yĩnga. Bala, nin-tɩrsã vʋʋgr wakate, fo na n paama keoore.

Luk 6:20-21
[20] Dẽ, a Zezi zẽka b neng n ges b karen-biisã n yeel yaa: bark bee yãmb sẽn ya naong rãmba zutu, bala, Wẽnnaam soolem yaa yãmb dẽnda.[21] Bark bee yãmb kom sẽn tar moasã wã zutu, bala, yãmb na n tɩgame. Bark bee yãmb sẽn yãbd moasã wã zutu, bala, yãmb na la.

2 KORẼNT 8:9
Bala, yãmb mii tõnd Zu-soab a Zezi Kirist barkã. Tɩ baa bãmb sẽn ya arzɛk soabã, b maana b meng naong soab yãmb yĩnga, tɩ ne bãmb naongã, yãmb na paam arzegse.

Zak 2:5
M ba-bi-nongdse, kelg-y-yã! Dẽ yĩnga, Wẽnnaam ka tũus neb nins dũni sẽn get wa naong rãmbã n kɩt tɩ b yɩ arzegs rãmba la b na n soog soolem ning bãmb sẽn kãab neb nins sẽn nong-b bãmbã yĩng sɩda?

Mark 14:7
Tɩ bõe, naong rãmb na n kell n bee ne yãmb wakat fãa, la yãmb tõe n maan-b la neer y sẽn dat wakate. La mam ka na n be ne yãmb daar fãa ye.

Luk 6:38
Bɩ y kõ la b na kõ yãmba. B na n maka sõama n kõ yãmba, n dĩ, n yegse, n ning tɩ sudgi. Bala, ne makdg ninga yãmb sẽn makd n kõt nebã, Wẽnnaam na n maka ne rẽnda n kõ yãmba.

Matiye 5:42
Ned sã n kos foom bũmb bɩ f kõ-a. La ned sã n dat n peng foom bũmb bɩ f ra mong-a ye.

Zak 1:27
Ba a Wẽnnaam taoore, wẽn-tũudum sẽn ya yolemde, n ka tar wada, yaa tɩ kẽng n ges kɩɩbse la pʋgkõap b sũ-sãamsã pʋse, la tɩ gũus f meng ne dũni rẽgdo.

1 ZÃ 3:17
Ned sã n tar dũni arzegse, n neẽ t'a ba-biig rat sõngre, tɩ yẽ ka zoe a nimbãaneg n sõng-a, yẽ na n yɩɩ a wãn yeel t'a nonga Wẽnnaam?

Matiye 25:31-46
[31] Ninsaal Bi-riblã sã n wa ne b ziirã, la ne b malegsã fãa, b na n zaoonda b ziir geerã.[32] Soolem fãa nebã na n tigma bãmb taoore. Bãmb na n welga nebã ne taab wa rũm-kɩɩm sẽn welgd piis ne bʋʋsã.[33] Bãmb na n yalsa piisã b rɩtgo, la bʋʋsã b goabga.[34] Dẽ, Rĩmã na n yeela neb nins sẽn be bãmb dɩtgã yaa: Yãmb dãmb sẽn tar m ba wã barkã, wa-y-yã! Reeg-y soolmã sẽn dag n segl yãmb yĩng hal dũni naaneg wakatã tɩ yɩ y rogem pʋɩɩre.[35] Tɩ bõe, kom dag n talla maam, la yãmb kõo maam rɩɩbo. Ko-yũud yõka maam, la yãmb kõo maam koom tɩ m yũ. Mam dag n yaa sãana, la yãmb sika maam y yiri.[36] Mam dag n yaa beelle, la yãmb yeelga maam fuugu. Mam dag n yaa bãada, la yãmb waa n gesa maam. Mam dag n bee bi-bees roogẽ, la yãmb waa mam nengẽ.[37] La nin-tɩrsã na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y rɩ, wall tɩ ko-yũud tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y yũ?[38] Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya sãan tɩ tõnd sik yãmb d yiri, wall tɩ y ya beel tɩ tõnd yeelg yãmb fuugu?[39] Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya bãada, wall y be bi-bees roogẽ tɩ tõnd wa yãmb nengẽ?[40] Dẽ, Rĩma na n leoka a woto: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn maan bõn-kãens kom-kãensã sẽn ya bõoneg n yɩɩda, la b ya mam ba-biisã, yaa maam la yãmb maan-yã.[41] Dẽ poore, b na n yeela neb nins sẽn be-b bãmb goabgã yaa: Yãmb dãmb kãab-wẽng sẽn be y zutã, yi-y mam taoore! Kẽng-y bugum sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bugum ning sẽn segl rõatã ne a malegsã yĩngã.[42] Tɩ bõe, kom talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m dɩ ye. Ko-yũud talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m yũ ye.[43] Mam dag n yaa sãana, la yãmb ka sik maam y yir ye. Mam dag n yaa beelle, la yãmb ka yeelg maam fuug ye. Mam dag n yaa bãada, la mam zĩnda bi-bees roogẽ tɩ yãmb ka wa n ges maam ye.[44] La bãmb me na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom wall ko-yũud tar yãmba, wall y ya sãan bɩ beelle, bɩ bãada, wall y be bi-bees roogẽ la keta tõnd n ka sõng yãmba?[45] La b na n leoka bãmb yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn tõdg n ka maan kom-kãens sẽn ya bõoneg n yɩɩd fãa wã ned a yembr bõn-kãense, yaa maam la yãmb ka maane.[46] La nin-kãens na n kẽe sɩbgr sẽn kõn sa pʋgẽ, la nin-tɩrsã na n kẽe vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:35
Mam wilga yãmb bũmb fãa pʋgẽ tɩ d tog n tʋma a woto n tõog n sõng naong rãmba, la d tẽeg goam nins Zu-soab a Zezi meng sẽn yeelã: Tɩ kõ bee bark n yɩɩd tɩ reege.

Luk 3:11
A Zã leok-b lame n yeele: Bɩ ned ning sẽn tar fu-yerdɩ a yiib yãk a ye n kõ sẽn ka tar-a, la ned ning sẽn tar n dɩtẽ me maan a woto.

Efɛɛz 4:28
Da maan-y tɩ Wẽnnaam Sɩɩg-sõngo, Sɩɩg ning b sẽn tall n ning yãmb bãnd fãagr daarã yĩngã sũur sãam ye.

1 ZÃ 3:17-18
[17] Ned sã n tar dũni arzegse, n neẽ t'a ba-biig rat sõngre, tɩ yẽ ka zoe a nimbãaneg n sõng-a, yẽ na n yɩɩ a wãn yeel t'a nonga Wẽnnaam?[18] Kom-bõonego, bɩ tõnd nonglem ra yɩ noor goama wall no-noom ye. Bɩ a yɩ ne tʋʋma la ne sɩda.

Matiye 25:40
Dẽ, Rĩma na n leoka a woto: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn maan bõn-kãens kom-kãensã sẽn ya bõoneg n yɩɩda, la b ya mam ba-biisã, yaa maam la yãmb maan-yã.

Galat 6:2
Tʋk-y taab zɩɩbo. Woto, Yãmb na n maana Kirist tõogã sẽn datã.

Ebre 13:16
Baoosgo, da yĩm-y maan-neer la kũun ye, bala yaa maand a woto buud la Wẽnnaam nonga.

Rom Dãmba 12:13
Sõng-y nin-tũusdsã sẽn dat sõngrã. Mao-y n maand-y sãambã sãando.

Luk 3:10-11
[10] Neb kʋʋngã soka a Zã yaa: Woto wã, bõe la tõnd tog n maane?[11] A Zã leok-b lame n yeele: Bɩ ned ning sẽn tar fu-yerdɩ a yiib yãk a ye n kõ sẽn ka tar-a, la ned ning sẽn tar n dɩtẽ me maan a woto.

Mossi (SB) 1998
No Data