A A A A A

Additional: [Abundance]


1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

2 KORẼNT 9:8
La Wẽnnaam tara pãn-tõog tɩ kõ yãmb bark buud fãa tɩ seke. Tɩ yãmb tõe n paam bũmb fãa, daar fãa, sẽn na sõng yãmb y ratmã fãa pʋgẽ n sek n kell tɩ y maan tʋʋm soamã fãa,

Efɛɛz 3:20
Bɩ soab ning sẽn tõe n tall-a pãng ning sẽn be tõnd pʋgẽ n tʋmdẽ wã n maan hal wʋsg yɩɩg tõnd sẽn kot fãa, wall d sẽn tagsd fãa wã

Zak 1:17
Kũun-sõng fãa la kũun sẽn zems zãng fãa yita yĩngri, vẽenem ba wã nengẽ. Tekre, wall toeoong ka be bãmb pʋgẽ baa bilf ye.

Zã 10:10
Wagdr sã n wa n watẽ, yaa tɩ zu, n kʋ, la a sãame. La mam waame tɩ piisã na paam vɩɩm, la tɩ b na paam-a sõama.

Luk 6:38
Bɩ y kõ la b na kõ yãmba. B na n maka sõama n kõ yãmba, n dĩ, n yegse, n ning tɩ sudgi. Bala, ne makdg ninga yãmb sẽn makd n kõt nebã, Wẽnnaam na n maka ne rẽnda n kõ yãmba.

Luk 6:45
Nin-sõng yiisda bõn-sõng a laog-sõngã bĩngr zĩigẽ sẽn be a sũurẽ, la nin-wẽng yiisda wẽnga a laog-wẽngã bĩngr zĩigẽ. Bala, yaa bũmb ning sẽn pid sũurã n yit noorẽ wã.

Matiye 6:33
Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

Filip 4:19
Mam Wẽnnaam na kõ yãmb bũmb fãa tɩ sek-yã wa sẽn zems bãmb arzeg-kãsemsã a Zezi Kirist maasem yĩnga.

Rom Dãmba 15:13
Bɩ Wẽnnaam, saag-sõng sẽn yit a soab nengẽ wã pid yãmb ne sũ-noog fãa la bãan fãa tẽeb pʋgẽ, tɩ saag-sõng na pid yãmba, Sɩɩg-sõng pãng yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data