A A A A A

Tuhan: [Kutukan]


Galatia 3:13
Al-Masih telah menebus kita daripada laknat hukum Taurat itu dengan menanggung laknat itu untuk kita, kerana telah tersurat: ‘Terlaknatlah setiap orang yang tergantung pada kayu salib.’

Lukas 6:28
berkatilah orang yang mengutuk kamu dan doakan orang yang menganiayai kamu.

Galatia 5:1
Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.

Exodus 20:5
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene;

2 Korintus 5:17
Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.

1 John 4:4
Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svijetu.

2 Samuel 16:5-8
[5] I dođe car David do Vaurima; a gle, izide odande jedan od roda doma Saulova, po imenu Simej, sin Girin, i idući psovaše.[6] I bacaše se kamenjem na Davida i na sluge cara Davida, kojemu i s desne i s lijeve strane bijaše sav narod i svi junaci.[7] A Simej ovako govoraše psujući: odlazi, odlazi, krvopijo i zlikovče![8] Obrati Gospod na tebe sve krvi doma Saulova, na čije si se mjesto zacario, i predade Gospod carstvo u ruke Avesalomu sinu tvojemu; eto te sada u tvom zlu, jer si krvopija.

Ulangan 21:23
Neka ne prenoći tijelo njegovo na drvetu, nego ga isti dan pogrebi, jer je proklet pred Bogom ko je obješen; zato ne skvrni zemlje koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo.

Exodus 20:5-6
[5] Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene;[6] A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.

1 Samuel 17:43
I reče Filistejin Davidu: eda li sam pseto, te ideš na me sa štapom? I proklinjaše Filistejin Davida bogovima svojim.

Yehezkiel 18:20
Koja duša zgriješi ona će umrijeti, sin neće nositi bezakonja očina niti će otac nositi bezakonja sinovljega; na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku će biti bezbožnost njegova.

Yeremia 31:29-30
[29] U te dane neće se više govoriti: oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima trnu zubi.[30] Nego će svaki za svoj grijeh poginuti; ko god jede kiselo grožđe, tome će zubi trnuti.

Exodus 20:6
A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.

Ulangan 18:10-12
[10] Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvijezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik,[11] Ni bajač, ni koji se dogovara sa zlijem duhovima, ni opsjenar, ni koji pita mrtve.[12] Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za take gadove tjera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe.

Rom 8:37-39
[37] Ali u svemu ovome pobjeđujemo onoga radi koji nas je ljubio.[38] Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće,[39] Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas razdvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu.

1 Peter 5:8-9
[8] Budite trijezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.[9] Branite se od njega tvrđom u vjeri, znajući da se takova stradanja događaju vašoj braći po svijetu.

Kejadian 3:17-19
[17] Pa onda reče Adamu: što si poslušao ženu i okusio s drveta s kojega sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe; s mukom ćeš se od nje hraniti do svojega vijeka;[18] Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko;[19] Sa znojem lica svojega ješćeš hljeb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet; jer si prah, i u prah ćeš se vratiti.

Kejadian 4:10-12
[10] A Bog reče: šta učini! glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni.[11] I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje.[12] Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega. Bićeš potukač i bjegunac na zemlji.

Kejadian 9:18-27
[18] A bijahu sinovi Nojevi koji izidoše iz kovčega: Sim i Ham i Jafet; a Ham je otac Hanancima.[19] To su tri sina Nojeva, i od njih se naseli sva zemlja.[20] A Noje poče raditi zemlju, i posadi vinograd.[21] I napiv se vina opi se, i otkri se nasred šatora svojega.[22] A Ham, otac Hanancima, vidje golotinju oca svojega, i kaza obojici braće svoje na polju.[23] A Sim i Jafet uzeše haljinu, i ogrnuše je obojica na ramena svoja, i idući natraške pokriše njom golotinju oca svojega, licem natrag okrenuvši se da ne vide golotinje oca svojega.[24] A kad se Noje probudi od vina, dozna šta mu je učinio mlađi sin,[25] I reče: proklet da je Hanan, i da bude sluga slugama braće svoje![26] I još reče: blagosloven da je Gospod Bog Simov, i Hanan da mu bude sluga![27] Bog da raširi Jafeta da živi u šatorima Simovijem, a Hanan da im bude sluga!

1 Raja 2:32-46
[32] I neka Gospod obrati krv njegovu na njegovu glavu, što uloži na dva čovjeka pravednija i bolja od sebe, i ubi ih mačem bez znanja oca mojega Davida: Avenira sina Nirova vojvodu Izrailjeva i Amasu sina Jeterova vojvodu Judina;[33] Neka se dakle krv njihova vrati na glavu Joavovu i na glavu sjemena njegova dovijeka; a Davidu i sjemenu njegovu i domu njegovu i prijestolu njegovu neka bude mir dovijeka od Gospoda.[34] I otide Venaja sin Jodajev, i uloži na nj i pogubi ga, i bi pogreben kod kuće svoje u pustinji.[35] Tada postavi car Venaju sina Jodajeva na njegovo mjesto nad vojskom, a Sadoka sveštenika postavi car na mjesto Avijatarovo.[36] Potom posla car i dozva Simeja, i reče mu: sagradi sebi kuću u Jerusalimu, pa tu sjedi, i ne izlazi odatle nikuda.[37] Jer u koji dan izideš i prijeđeš preko potoka Kedrona, znaj zacijelo da ćeš poginuti, i krv će tvoja pasti na tvoju glavu.[38] A Simej reče caru: dobra je ta riječ; kako je rekao gospodar moj car, tako će učiniti sluga tvoj. I sjedje Simej u Jerusalimu dugo vremena.[39] Ali se dogodi poslije tri godine, te utekoše dvije sluge Simejeve k Ahisu sinu Mašinu caru Gatskom. I bi javljeno Simeju: eno ti slugu u Gatu.[40] Tada usta Simej, i osamari svoga magarca, i otide u Gat k Ahisu da traži sluge svoje. I vrati se Simej, i dovede natrag sluge svoje iz Gata.[41] I javiše Solomunu da je Simej bio otišao iz Jerusalima u Gat, i da se vratio.[42] Tada car poslav dozva Simeja, i reče mu: nijesam li te zakleo Gospodom i nijesam li ti tvrdo rekao: u koji dan izideš kuda mu drago, znaj zacijelo da ćeš poginuti? I ti mi reče: dobra je ta riječ koju čuh.[43] Zašto dakle nijesi držao zakletve Gospodnje i zapovijesti koju sam ti zapovjedio?[44] Potom reče car Simeju: ti znaš sve zlo za koje zna srce tvoje, što si učinio Davidu ocu mojemu; Gospod vraća tvoje zlo na tvoju glavu.[45] A car će Solomun biti blagosloven i prijesto Davidov utvrđen pred Gospodom dovijeka.[46] I zapovjedi car Venaji sinu Jodajevu, te izide i uloži na nj, te pogibe. I carstvo se utvrdi u ruci Solomunovoj.

Kerja 2:9
I reče mu žena: hoćeš li se još držati dobrote svoje? blagoslovi Boga, pa umri.

Kerja 19:17
Dah je moj mrzak ženi mojoj, a preklinjem je sinovima utrobe svoje.

Kerja 1:10
Nijesi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? djelo ruku njegovijeh blagoslovio si, i stoka se njegova umnožila na zemlji.

Efesus 6:10-17
[10] A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.[11] Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga:[12] Jer naš rat nije s krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima pakosti ispod neba.[13] Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.[14] Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,[15] I obuvši noge u pripravu jevanđelja mira;[16] A svrh svega uzmite štit vjere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga;[17] I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija.

Matthew 5:22
A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svojemu: raka! biće kriv skupštini; a ko reče: budalo! biće kriv paklu ognjenom.

Rom 3:23
Jer svi sagriješiše i izgubili slavu Božiju,

Rom 6:23
Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božij je život vječni u Hristu Isusu Gospodu našemu.

Kejadian 9:25
I reče: proklet da je Hanan, i da bude sluga slugama braće svoje!

Mazmur 104:9
Postavio si među, preko koje ne prelaze, i ne vraćaju se da pokriju zemlju.

Kejadian 6:12
I pogleda Bog na zemlju, a ona bješe pokvarena; jer svako tijelo pokvari put svoj na zemlji.

Kejadian 7:20
Petnaest lakata dođe voda iznad brda, pošto ih pokri.

Kejadian 8:5-9
[5] I voda opadaše sve većma do desetoga mjeseca; i prvoga dana desetoga mjeseca pokazaše se vrhovi od brda.[6] A poslije četrdeset dana otvori Noje prozor na kovčegu, koji bješe načinio;[7] I ispusti gavrana, koji jednako odlijetaše i dolijetaše dokle ne presahnu voda na zemlji.[8] Pa pusti i golubicu da bi vidio je li opala voda sa zemlje.[9] A golubica ne našavši gdje bi stala nogom svojom vrati se k njemu u kovčeg, jer još bješe voda po svoj zemlji; i Noje pruživši ruku uhvati je i uze k sebi u kovčeg.

Kejadian 9:11
Postavljam zavjet svoj s vama, te otsele neće nijedno tijelo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju.

Rom 12:14
Blagosiljajte one koji vas gone: blagosiljajte, a ne kunite.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865