A A A A A

നല്ല പ്രതീകം: [സ്വീകാര്യത]


൧ കൊരിന്ത്യർ ൫:൧൧-൧൩
[൧൧] സ്വയം ക്രിസ്തുവില്‍ സഹോദരനെന്നു പറയുകയും ലൈംഗികപാപം ചെയ്യുകയോ സ്വാര്‍ത്ഥനായിരിക്കുകയോ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയോ ആളുകളെ ചീത്ത പറയുകയോ കുടിച്ചു മത്തരാകുകയോ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെടരുത്. അവരോടൊത്ത് ഭക്ഷിക്കുകപോലും ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങളോടു പറയാനാണ് ഞാന്‍ ഈ കത്തെഴുതുന്നത്.[൧൨] [This verse may not be a part of this translation][൧൩] [This verse may not be a part of this translation]

൧ യോഹ ൧:൯
എന്നാല്‍ നമ്മുടെ പാപങ്ങള്‍ നാം ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കില്‍ ദൈവം നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുകയും നാം ചെയ്ത എല്ലാ ദുഷ്ചെയ്തികളില്‍ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം, നമുക്കു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. ശരിയായത് ദൈവം ചെയ്യും.

൧ പത്രോസ് ൩:൮-൯
[൮] അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം സമാധാനത്തില്‍ ജീവിക്കുക. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക. സഹോദരരെപ്പോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക. ദയാശീലരും വിനീതരും ആകുക.[൯] നിങ്ങളോട് ദുഷ്ടത കാട്ടുന്നവരോടു പകരമായി ദുഷ്ടത ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞവനോട് പകരമായി ദുര്‍ഭാഷണം നടത്തരുത്. പകരം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാന്‍ ദൈവത്തോടു പറയുക. നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങള്‍ എല്ലാ മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക.

ജോൺ ൩:൧൬
തന്‍റെ ഏകപുത്രനെ നല്‍കുവാന്‍ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു. അവനില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിക്കാതിരിക്കുവാനും അവര്‍ക്കു നിത്യജീവന്‍ ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടി ദൈവം തന്‍റെ മകനെ ആ ലോകത്തിലേക്കയച്ചു.

റോമർ 2:11
ദൈവം എല്ലാവരെയും പക്ഷപാതരഹിതമായി വിധിക്കുന്നു.

റോമർ 5:8
ke yena uThixo uqondakalisa okwakhe ukusithanda ngokuthi,sakubon’ ukuba sisengaboni, uKristu asifele.

റോമർ 8:31
Sithini na ke ngoko kwezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi,ngubani na ongasichasayo?

റോമർ 14:1-2
[1] Lowo ke uswele amandla elukholweni, mamkeleni, kodwa ke kungabi ngokucalula zicamango.[2] Omnye okunene uyakholwa ukuba angazidla izinto zonke; kodwa yena oswele amandla udla imifuno yodwa.

ഹെബ്രായർ 10:24-25
[24] Kanjalo masinyamekelane, ukuba silolane eluthandweni nasemisebenzini emihle;[25] singakuhilizeli ukuhlanganisana kwethu, njengesiko labanye. Masivuselelane kube kokukhona, niyibona nje ukuba imini leyo iyasondela.

ജോൺ 6:35-37
[35] Wathi ke uYesu kubo, Isonka sobomi esi ndim; lowo uzayo kum, akasayi kulamba; lowo ukholwayo kum, akasayi kunxanwa naphakade.[36] Senditshilo kuni ukuthi, Nindibonile nokundibona, anikholwa noko.[37] Konke andinikayo uBawo, kuya kuza kum; nozayo kum, andisayi kukha ndimlahlele phandle;

കൊളോസിയക്കാർ 3:12-14
[12] Yambathani ngoko, njengabanyulwa bakaThixo, abangcwele,abathandiweyo, iimfesane zeemfefe, ububele, ukuthobeka kwentliziyo, ubulali, ukuzeka kade umsindo,[13] ninyamezelana, nixolelana, ukuba ubani uthi abe nokusola ngakubani; njengokuba naye uKristu wanixolelayo, yenjani njalo nani.[14] Ke, phezu kwazo zonke ezo zinto, yalekani uthando,oluyintambo yogqibelelo.

മത്തായി 5:38-42
[38] Nivile ukuba kwathiwa, Iliso maliphindezelwe ngeliso,nezinyo ngezinyo.[39] Ke mna ndithi kuni, Maningasunduzani nokungendawo; yithi osukuba ekutywakraza esidleleni sakho sokunene, umguqulele nesinye eso.[40] Nalowo ufuna ukukumangalela, akuhluthe ingubo yangaphantsi,myekele neyokwaleka.[41] Nosukuba ekunyanzelela imayile enye, hamba naye zibe mbini.[42] Mphe lowo ukucelayo, nalowo ufuna ukuboleka kuwe ungamnikeli umva.

മത്തായി 25:34-40
[34] Uya kuthi ke ukumkani kwabangasekunene kwakhe, Yizani,nina nisikelelweyo nguBawo, nibudle ilifa ubukumkani obalungiselwa nina kwasekusekweni kwehlabathi;[35] kuba ndalamba, nandipha ukudla; ndanxanwa, nandiseza;ndandingowasemzini, nandingenisa endlwini;[36] ndandize, nandambesa; ndandisifa, nandivelela;ndandisentolongweni, neza kum.[37] Oza amphendule ke amalungisa, esithi, Nkosi, sakubona nini na ulambile, sakonga; unxaniwe, sakuseza?[38] Sakubona nini na ke ungowasemzini, sakungenisa endlwini,uze, sakwambesa?[39] Sakubona nini na ke usifa, okanye usentolongweni, seza kuwe?[40] Aze aphendule ukumkani athi kuwo, Inene ndithi kuni,Ekubeni nenjenjalo nakumnye waba bazalwana bam bangabona bancinane, nenjenjalo nakum.

റോമർ 15:1-7
[1] Thina ke bomeleleyo sifanele ukukuthwala ukuswela amandla kwabangomeleleyo, singazikholisi.[2] Masithi sonke ngabanye simkholise ummelwane kokumlungeleyo,ukuze akheke.[3] Kuba naye uKristu akazikholisanga; wathi, njengokuba kubhaliwe, Iingcikivo zabakungcikivayo zawa phezu kwam.[4] Kuba izinto zonke ezabhalwayo ngenxa engaphambili, zaye zibhalelwa okwethu ukufundiswa, ukuze sithi ngalo unyamezelo novuselelo lwezibhalo sibe nalo ithemba.[5] Wanga ke uThixo wonyamezelo novuselelo anganinika ukucinga nto-nye phakathi kwenu, ngokukaKristu Yesu;[6] ukuze nithi, nimxhelo mnye, engamlomo mnye uThixo, uYise weNkosi yethu uYesu Kristu.[7] Kungoko ndithi, Yamkelanani, njengokuba naye uKristu wasamkelayo, ukuba kuzukiswe uThixo.

റോമർ 14:10-19
[10] Ke wena, yini na ukuba umgwebe umzalwana wakho? Hi wena,yini na ukuba umenze into engeyakonto umzalwana wakho? Kuba thina siya kuma sonke phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu.[11] Kuba kubhaliwe kwathiwa, Ndihleli nje mna, itsho iNkosi,aya kugoba kum onke amadolo, Zidumise uThixo zonke iilwimi.[12] Ngoko ke elowo kuthi uya kuziphendulela kuThixo.[13] Masingabi sagwebana ngoko; kanye yithini ukugweba,makungabekwa siwiso, nasikhubekiso, phambi komzalwana.[14] Ndiyazi, ndeyisekile, ndiseNkosini uYesu nje, ukuba akukho nto iyinqambi ngokwayo; kodwa ke kuye obalela into ekuthini iyinqambi, kulowo iyinqambi.[15] Ukuba ke umzalwana wakho wenziwa buhlungu ngenxa yokusuka udle, akusahambi ngokothando. Musa ukumtshabalalisa ngokudla kwakho, yena lowo uKristu wamfelayo.[16] Ngoko okulungileyo kwenu makunganyeliswa.[17] Kuba ubukumkani bukaThixo abukukudla nakusela; bubulungisa noxolo novuyo kuMoya oyiNgcwele.[18] Kuba omkhonzayo uKristu kwezo zinto, ukholekile kakuhle kuye uThixo; ucikidekile nakubo abantu.[19] Ngoko ke masisukele izinto zoxolo, nezinto zokwakhana.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.