A A A A A

മോശം പ്രതീകം: [ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ]


൧ യോഹ ൨:൯
ഒരുവന്‍ “ഞാന്‍ പ്രകാശത്തിലാണ്” എന്നു പറയുകയും സഹോദരനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില്‍ അവന്‍ ഇപ്പോഴും അന്ധകാരത്തിലാണ്.

൧ യോഹ 3:15
തന്‍റെ സഹോദരനെ വെറുക്കുന്ന ഏവനും കൊലപാതകി ആണ്. ഒരു കൊലയാളിക്കും നിത്യജീവന്‍ ഇല്ല എന്നു നിങ്ങള്‍ക്കറിയാം.

൨ തിമൊഥെയൊസ് 1:7
Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.

ആവർത്തനപുസ്തകം 31:6
Budite slobodni i hrabri, i ne bojte se i ne plašite se od njih; jer Gospod Bog tvoj ide s tobom, neće otstupiti od tebe, niti će te ostaviti.

എഫെസ്യർ ๔:๒๙
Nikakva rđava riječ da ne izlazi iz usta vašijeh, nego samo što je dobro za napredovanje vjere, da da blagodat onima koji slušaju.

എഫെസ്യർ ๖:๑๒
เพราะว่า เรา ไม่ ได้ ต่อสู้ กับ เนื้อ หนัง และ เลือด แต่ ต่อสู้ กับ เทพ ผู้ ครอบครอง ศักดิ เทพ เทพ ผู้ ครอง พิภพ ใน โมหะ ความ มืด แห่ง โลก นี้ ต่อสู้ กับ เหล่า วิญญาณ ที่ ชั่ว ใน สถาน ฟ้า อากาศ

ലേവ്യർ ๑๙:๑๘
เจ้า อย่า แก้แค้น หรือ ผูก พยาบาท ลูก หลาน ญาติ พี่น้อง ของ เจ้า แต่ เจ้า จงรัก เพื่อนบ้าน เหมือน รัก ตน เอง เรา คือ พระ เยโฮวาห์

മത്തായി ๕:๑๑
เมื่อ เขา จะ ติเตียน ข่มเหง และ นินทา ว่า ร้าย ท่าน ทั้งหลาย เป็นความ เท็จ เพราะ เรา ท่าน ก็ เป็น สุข

സുഭാഷിതങ്ങൾ ๑๗:๙
บุคคล ผู้ ปิดบัง การ ละเมิด ก็ เสาะ หาความ รัก แต่ คน กล่าว เรื่อง นั้น ซ้ำซาก ก็ ทำให้ เพื่อน สนิท แยก จาก กัน

സുഭാഷിതങ്ങൾ ๒๒:๑๐
จง ขับ คน มัก เยาะ เย้ย ออก ไป เสีย แล้ว การ วิวาท จะ หมด ไป เออ การ วิวาท และ การ ดูแคลน จะ หยุด ลง

സുഭാഷിതങ്ങൾ ๒๔:๑๖
เพราะ คน ชอบธรรม ล้ม ลง เจ็ด ครั้ง แล้ว ก็ ลุก ขึ้น อีก แต่ คน ชั่ว ร้าย จะ ตก อยู่ ใน อาการ ร้าย

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ๑๓๘:๗
ความ มั่นใจ ใน พระเจ้า แม้ ข้าพระ องค์ เดิน อยู่ กลาง ความ ลำบาก ยากเย็น พระองค์ จะ ทรง สงวน ชีวิต ข้าพระ องค์ ไว้ พระองค์ จะ ทรง เหยียด พระ หัตถ์ ของ พระองค์ ออก ต่อต้าน ความ โกรธ ของ ศัตรู ของ ข้าพระ องค์ และ พระ หัตถ์ ขวา ของ พระองค์ จะ ทรง ช่วย ข้าพระ องค์ ให้ รอด

റോമർ ๒:๑
พระเจ้า จะ ทรง พิพากษา เรา ทุก คน เหตุ ฉะนั้น โอ มนุษย์ เอ๋ย ไม่ ว่า ท่าน จะ เป็น ใคร เมื่อ ท่าน กล่าวโทษ ผู้ อื่น นั้น ท่าน ไม่ มี ข้อ แก้ตัว เลย เพราะ เมื่อ ท่าน กล่าวโทษ ผู้ อื่น ท่าน ก็ได้ กล่าวโทษ ตัว เอง ด้วย เพราะว่า ท่าน ที่ กล่าวโทษ เขา ก็ ยัง ประพฤติ อยู่ อย่าง เดียว กับ เขา

റോമർ ๑๒:๑๘-๑๙
[๑๘] ถ้า เป็นได้ คือ เรื่อง ที่ ขึ้น อยู่ กับ ท่าน จง อยู่ อย่าง สงบ สุข กับ ทุก คน[๑๙] ท่าน ผู้ เป็น ที่รัก ของ ข้าพเจ้า อย่า ทำ การ แก้แค้น แต่ จง มอบ การ นั้น ไว้ แล้วแต่ พระเจ้า จะ ทรง ลง พระ อาชญา เพราะ มี คำ เขียน ไว้ แล้ว ว่า ` องค์ พระผู้เป็นเจ้า ตรัส ว่า " การ แก้แค้น เป็น ของ เรา เรา เอง จะ ตอบ สนอง "

റോമർ ๑๒:๒๐-๒๑
[๒๐] เหตุ ฉะนั้น ถ้า ศัตรู ของ ท่าน หิว จง ให้ อาหาร เขา รับประทาน ถ้า เขา กระหาย จง ให้ น้ำ เขา ดื่ม เพราะว่า การ ทำ อย่าง นั้น เป็นการ สุม ถ่าน ที่ ลุก โพลง ไว้ บน ศีรษะ ของ เขา '[๒๑] อย่า ให้ ความ ชั่ว ชนะ ท่าน ได้ แต่ จง ชนะ ความ ชั่ว ด้วย ความ ดี

ലൂക്കോ ๖:๒๗-๒๘
[๒๗] แต่ เรา บอก ท่าน ทั้งหลาย ที่ กำลัง ฟัง อยู่ ว่า จงรัก ศัตรู ของ ท่าน จง ทำ ดี แก่ ผู้ ที่ เกลียด ชัง ท่าน[๒๘] จง อวย พร แก่ คน ที่ แช่ง ด่า ท่าน จง อธิษฐาน เพื่อ คน ที่ เคี่ยวเข็ญ ท่าน

മത്തായി ๕:๔๔-๔๕
[๔๔] ฝ่าย เรา บอก ท่าน ว่า จงรัก ศัตรู ของ ท่าน จง อวย พร แก่ ผู้ ที่ สาป แช่ง ท่าน จง ทำ ดี แก่ ผู้ ที่ เกลียด ชัง ท่าน และ จง อธิษฐาน เพื่อ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ต่อ ท่าน อย่าง เหยียดหยาม และ ข่มเหง ท่าน[๔๕] จง ทำ ดังนี้ เพื่อ ท่าน ทั้งหลาย จะ เป็น บุตร ของ พระ บิดา ของ ท่าน ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์ เพราะว่า พระองค์ ทรง ให้ ดวง อาทิตย์ ของ พระองค์ ขึ้น ส่อง สว่าง แก่ คน ดี และ คน ชั่ว และ ให้ ฝน ตก แก่ คน ชอบธรรม และ แก่ คน อธรรม

ഇസയ ๔๑:๑๑-๑๓
[๑๑] ดูเถิด บรรดา ผู้ ที่ ขัดเคือง กับ เจ้า จะ ต้อง ได้ความ อาย และ อดสู เขา จะ เป็นความ ว่าง เปล่า คน เหล่า นั้น ที่ ฝืน สู้ เจ้า จะ พินาศ ไป[๑๒] เจ้า จะ แสวง หา พวก เขา แต่ เจ้า จะ ไม่ พบ เขา คือ ผู้ ที่ ต่อสู้ กับ เจ้า ผู้ ที่ ทำ สงคราม กับ เจ้า จะ เป็นความ ว่าง เปล่า และ เป็น สิ่ง ไร้ ค่า[๑๓] เพราะ เรา คือ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ เจ้า จะ ยึด มือขวา ของ เจ้า ไว้ คือ เรา เอง พูด กับ เจ้า ว่า " อย่า กลัว เลย เรา จะ ช่วย เจ้า "

മത്തായി ๕:๓๘-๔๑
[๓๘] จงรัก ศัตรู ท่าน ทั้งหลาย เคย ได้ยิน คำ ซึ่ง กล่าว ไว้ ว่า ` ตา แทน ตา และ ฟัน แทน ฟัน '[๓๙] ฝ่าย เรา บอก ท่าน ว่า อย่า ต่อสู้ คน ชั่ว ถ้า ผู้ ใด ตบ แก้ม ขวา ของ ท่าน ก็ จง หัน แก้ม อีก ข้าง หนึ่ง ให้ เขา ด้วย[๔๐] ถ้า ผู้ ใด อยาก จะ ฟ้อง ศาล เพื่อ จะ ริบ เอา เสื้อ ของ ท่าน ก็ จง ให้ เสื้อ คลุม แก่ เขา ด้วย[๔๑] ถ้า ผู้ ใด จะ เกณฑ์ ท่าน ให้ เดินทาง ไป หนึ่ง กิโลเมตร ก็ ให้ เลย ไป กับ เขา ถึง สอง กิโลเมตร

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ๓๔:๑๒-๑๘
[๑๒] มนุษย์ คน ใด ผู้ ปรารถนา ชีวิต และ รัก วัน คืน ทั้งหลาย เพื่อ เขา จะ ได้ เห็น ของดี[๑๓] จง ระวัง ลิ้น ของ เจ้า จาก ความ ชั่ว และ อย่า ให้ ริมฝีปาก พูด เป็น อุบาย ล่อลวง[๑๔] จง หนี ความ ชั่ว และ กระทำ ความ ดี แสวง หาความ สงบ สุข และ ดำเนิน ตาม นั้น[๑๕] พระ เนตร ของ พระ เยโฮ วาห์เห็น คน ชอบธรรม และ พระ กรรณ ของ พระองค์ สดับ คำ อ้อนวอน ของ เขา[๑๖] พระ พักตร์ ของ พระ เยโฮ วาห์ตั้ง ต่อสู้ กับ คน ทั้งหลาย ที่ ทำความ ชั่ว เพื่อ จะ ตัด การ ระลึก ถึง เขา เสีย จาก แผ่นดิน โลก[๑๗] เมื่อ คน ชอบธรรม ร้อง ทูล ขอ พระ เยโฮ วาห์ทรง สดับ และ ทรง ช่วย เขา ให้ พ้น จาก ความ ยาก ลำบาก ทั้งสิ้น ของ เขา[๑๘] พระ เยโฮ วาห์ทรง อยู่ ใกล้ ผู้ ที่ จิตใจ ฟก ช้ำ และ ทรง ช่วย ผู้ ที่ จิตใจ สำนึก ผิด ให้ รอด

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?