A A A A A

Sins: [Apostasy]

2 Uthesalonike 2:3
Ntu riyoothe huuthepiacheni ittu iriyoothe, ukhalhawaya nenno nihuku nno khaninowa mpaka uweeke Uhiiwananiya wulhupalhe wo unvinga Nlhuku ni O uhilhoka ulhe oonie kaye, nohalha umalhelha wo utanganyiya lhakalhaka.

1 Natim 4:1
Iphumu ya Nlhuku nohimia mwaari wiira mahuku anowa attu akina anowa uhiya nrima aya, anoowa aatwara minepa cho woothacha ni uttwara meettuchiho o mashoka o unanara.

Aebraniya 3:12
Paahi etu ashilhoko aka, mwiishungeke rata, hiwe aakhalha mmoka inyu o nrima wo uhilhoka wo uvaanyiha, nkaarukunuwa nkanhiya Nlhuku nkumi.

Luka 8:13
Imbeyu chaamonre vamwalhani chinooniha attu aneewa nttenga ni upochera ateelhiyaka munrimani. Nansho khachinkhalha ni mithithaari nhina mwaya, anorumelhelha wo ikatema ikani, ni ulhikachiya wawaakaru anowulhuwa.

Aebraniya 6:4-6
[4] Ukhalhawaya khinooria tho waahokolhosha wiira awe akhoroma attu amwalhelhiye ni ulhawiha mahalha o wiirimu yayo ni ashikhunanaya, ni upangiya akavihi o Iphumu ya Nlhuku,[5] ni ulhawiha uchiva wo Nlhove na Nlhuku ni machiri o ikatema inowa,[6] nansho nkayaawulhuwacha mirima chaya kaanyuma, ahooriaka waahokolhosha ni ukhoroma tho. Yayo phi nokhalha aya thoko anonkhomelhelha tho Mwaana a Nlhuku vansalaabani ni umuulhihachiha muru vaattuni vahinohiya aya uwonya.

2 Napeturo 2:20-22
[20] Ukhalhawaya etu, attu akulhuphuwilhe ukhuma mu uwonyani mwo velhaponi wo waachuwelha Athithi ni Moopolhi Yesu Kuristo, yawayaka mu uwonyani ni utawariya tho, makhalhelho aya anowa ukhalha o unanara upwaha chaari aya khalhayi.[21] Ikaari nambaya yayo manyaattu ayo ahikachuwenlhe iphiro ye ikekhiaye kuliko uchuwelha nkayaarukunuwa ni uhiya malhehero matakatifu yaavahiye aya.[22] Ittu yaakhumelhenlhe yayo attu ayo ihohimiechesha nulhumo nineera we ikeekhene wiira, “Mwalhapwa hohokolhelha maraphio awe mwanene.” Nlhikaaniho nikina niiraka, “Ikulhuwe irapihiye inowuupuruwa tho vamatopeni!”

Aebraniya 10:26-29
[26] Nichuwelheke etu wiira, nawonyaka mweni ninachuwenlhe ikeekhene, khiiwo isadaka ikina tho inohalha ukumihiya wo nlhatu wo uhiyereriya uwonya wihu.[27] Ittu ihanlhe vavawo iri uweherera noovaka uhukumulhiya ni upahiya mooro wo uviha unohalha waapaha attu onkhaye anonkhota Nlhuku.[28] Ntu riyoothe nokhota urumelhelha Malhehero a Nlhuku aavahilhe awe ashinna Musa nowiiviya wo uhoonelhiya ikiriri, yahimiecheshiyaka ni attu elhi ama araru.[29] Ntu nonheulhacha Mwaana a Nlhuku ni uheulhacha iphome yo Malhehano a Nlhuku inlhokihilhe ama ntu nonruwana Iphumu ya Nlhuku nonivaha mahalha o ibarakha, yoyo nootwarushiya ntwarusho wo uvirelhelha chinene.

2 Natim 4:3-4
[3] Ukhalhawaya inoowa ikatema attu vanohalha aya uhiiwelhelha meettuchiho e ikekhiaye nansho attwaraka nrima waya ashineneru ni upatta milhoko cha owiittuchiha enchi anohalha waahimeria chittu chinochiva wiiwa mmaaruni mwaya.[4] Anowa ukhota wiiwelhelha ikeekhene ni urukunuwelha ithelhi cho uhikhalha maana.

Nayohana 15:6
Ntu riyoothe ahilhutaaneke ni mii noorihelhiya vathe thoko nritta ninorihiya aya vachereshere nkanooma. Maritta thoko yayo anookhupiya ni urihelhiya vamooroni avie.

1 Natim 4:1-2
[1] Iphumu ya Nlhuku nohimia mwaari wiira mahuku anowa attu akina anowa uhiya nrima aya, anoowa aatwara minepa cho woothacha ni uttwara meettuchiho o mashoka o unanara.[2] Meettuchiho thoko yayo anowanelhihiya ni anafiki, mirima chaya cho uchuwelha moombone ama chittu cho uhilhoka chuumaka thoko chipahiye ni iyuuma yo mooro.

2 Napeturo 2:1
Nansho khalhayi tho yahokhumelhelha anamilhohi o woothacha munlhokoni mwa attu, thoko chinohalha aya ukhumelhelha munlhokoni mwinyu. Attu anohalha wiittuchiha meettuchiho o woothacha wo nivitho o niiviho ni waaruna Athithi owoponlheni ni wiihelha itatako yo wiichiiva ashineneru.

Namatayo 24:10-12
[10] Attu enchi anoowa aahiya mirima chaya, anoowa aathumihana ni uvengana ashineneru.[11] Anoowa aakhumelhelha anamilhohi o woothacha enchi anohalha waapoteriha attu enchi.[12] Uhilhoka wa attu unoowa wunchereria, ni uttunana wa attu unowa uwolha.

2 Napeturo 3:17
Nansho ashilhoko aka kinaattuna aka, ukhalhawaya nhochuwelha yoyo mwaha uyo, paahi etu mwiishungeke, nhiwe mwaakhupiya mu uwonyani mwo yayo attu ayo nkamwaawulhuwa ni uhiya mirima chinyu cheemenlhe rata.

Nayohana 6:66
Wo yoyo nlhatu uyo etu, owiittucha enchi anttwarattwara Yesu, nkayaarukunuwa utulhi ni uhinttwara tho.

2 Napeturo 2:17
Yayo owiittuchiha o woothacha ayo ari thoko marapo awelhenlhe, thoko mahute anoveverushiya ni iphioo yo machiri. Nlhuku heeshera mapuro aya ukittu wiipiphini chinene.

1 Natim 4:1-3
[1] Iphumu ya Nlhuku nohimia mwaari wiira mahuku anowa attu akina anowa uhiya nrima aya, anoowa aatwara minepa cho woothacha ni uttwara meettuchiho o mashoka o unanara.[2] Meettuchiho thoko yayo anowanelhihiya ni anafiki, mirima chaya cho uchuwelha moombone ama chittu cho uhilhoka chuumaka thoko chipahiye ni iyuuma yo mooro.[3] Yayo attu ayo anowaachiichiha attu ahiveke ama ahilhie cholhia chuupilhe awe Nlhuku wiira chipocheriye wo ushukuru ni attu o nrima anochuwelha ikeekhene.

1 Ukorintho 10:12
Ntu naanyihera wiira heemelha rata, paahi etu akhalheke miitho hiwulhuwe.

Namatayo 24:9-10
[9] “Yamalhaka nnoowa mwaavariya mwapangelhiye ichimwa ni wiiviya. Makosho onkhaye anoowa aarushiya wo nlhatu wo nchina naka.[10] Attu enchi anoowa aahiya mirima chaya, anoowa aathumihana ni uvengana ashineneru.

Namatayo 26:14-16
[14] Yamalheke Nayuda Isikariote, mmoka aya owiittucha khumi ni elhi, nkarwa wa attu opochera ishaani olhupalhe,[15] nkeerelha, “Nnohalha ukivaha ittu yaani kanthumihaka Yesu uwaninyu?” Nkayaamwalhakelha nchurukhu makhobilhi makhumi mararu.[16] Ni toka yeyo ikatema iyo Nayuda nkaavia nipesha no unthumiha Yesu wa attu opochera isadaka.

1 Natim 1:19-20
[19] ni uvarelha nrima winyu wo nnikwa woombone. Attu akina khayaavarenlhe minikwa chaya, paahi etu aheeva nrima aya.[20] Akina aya phi Nahumenayo ni Naalekizanda, attu kinvanhe aka Nakare aatwarushe, ikhalhe phi iphiro yo weettuchiha ahinruwane Nlhuku.

1 Nayohana 2:19
Yayo attu ayo akhumme munlhokoni mwihu nansho khayaari awihu phi nlhatu etu ahonihiyacha. Yakaari awihu anohalha ni hii. Nansho ahothamacha nkayaarwaa yoonie wiira khayaari awihu.

Aebraniya 10:25-31
[25] Nihoochee mena nihihiye mwaha wo ukumaanacha vamoka thoko chineera aya attu akina. Nithepeke uhelhana mirima uno nichuwelhaka wiira nihuku na Athithi nihaatameria.[26] Nichuwelheke etu wiira, nawonyaka mweni ninachuwenlhe ikeekhene, khiiwo isadaka ikina tho inohalha ukumihiya wo nlhatu wo uhiyereriya uwonya wihu.[27] Ittu ihanlhe vavawo iri uweherera noovaka uhukumulhiya ni upahiya mooro wo uviha unohalha waapaha attu onkhaye anonkhota Nlhuku.[28] Ntu riyoothe nokhota urumelhelha Malhehero a Nlhuku aavahilhe awe ashinna Musa nowiiviya wo uhoonelhiya ikiriri, yahimiecheshiyaka ni attu elhi ama araru.[29] Ntu nonheulhacha Mwaana a Nlhuku ni uheulhacha iphome yo Malhehano a Nlhuku inlhokihilhe ama ntu nonruwana Iphumu ya Nlhuku nonivaha mahalha o ibarakha, yoyo nootwarushiya ntwarusho wo uvirelhelha chinene.[30] Ukhalhawaya nihonchuwelha himilhe, “Ulhivelhelhiha phi wawaka, Mii kinoolhivelhelhiha.” Eeraka tho vakittu vakina, “Athithi anowaahukumulha attu aya.”[31] Iri ittu yo woopiha chinene, uvariya ni Nlhuku ri nkumi wiira o uhukumulheni!

Namatayo 13:20-21
[20] Imbeyu chaamonre vanagagani chinokhalha thoko attu vaneewa aya nttenga anopochera uno ateelhiyaka munrimani.[21] Nansho nttenga khunolhokelha munrimani mwaya ukhalhawaya khachinkhalha ni mithithaari nhina mwaya. Uhuvihiya vanowa aya wo nlhatu no nttenga nno, anookhwa nrima wo uhipicha.

1 Ukorintho 9:27
Nansho kinoohuviha iruttu aka kimwanene ukhalha ipotta aka, kinopanga chiicho kihiwe mii kimwanene kaakhotiya vanomalhiha aka waahimiachera attu akina Malhove Orera.

Aebraniya 6:4-8
[4] Ukhalhawaya khinooria tho waahokolhosha wiira awe akhoroma attu amwalhelhiye ni ulhawiha mahalha o wiirimu yayo ni ashikhunanaya, ni upangiya akavihi o Iphumu ya Nlhuku,[5] ni ulhawiha uchiva wo Nlhove na Nlhuku ni machiri o ikatema inowa,[6] nansho nkayaawulhuwacha mirima chaya kaanyuma, ahooriaka waahokolhosha ni ukhoroma tho. Yayo phi nokhalha aya thoko anonkhomelhelha tho Mwaana a Nlhuku vansalaabani ni umuulhihachiha muru vaattuni vahinohiya aya uwonya.[7] Ilhapo inorupelhiya ipulha kila iyaakha ni umelhiha minyepu chinokhulhuvelha aya anamalhima, impatta ibarakha chinokhuma wa Nlhuku.[8] Nansho ilhapo yamelhaka miri cho miiwa ni mahichi khirina nnema, inookholhaviya ni Nlhuku. Umalhelha waya unohalha ukhalha upahiya mooro wo mahuku o uhimalha.

Mitheko 21:21
Ahohimeriya mwaha inyu wiira nnooweettuchiha Ayahudi anokhalha ilhapo cha attu ahiri Ayahudi, wiira ahilhohe Malhehero a ashinna Musa, aheenelhe achishaana aya unyawo ni uhiya uttwara malhemalhelho a Ayahudi

Ugalatia 5:4
Attu onkhaye nnolhikacha waalhakelhelhiya ikekhia ni Nlhuku wo uvarechesha Malhehero a ashinna Musa nheechesha vachereshere, utayi ni Kuristo. Nhokhuma mu nnema wa Nlhuku.

1 Ukorintho 6:9
Ama chani, khannochuwelha wiira attu o uhilhoka khanowa aahiyeriya umwene wa Nlhuku? Nhiithepiache! Attu ankhalhelha mwaha wo ulhuva ama anolhapelha mashoka ama o ishembwere ama anorupa ni alhopwana nanaya

Aebraniya 10:26
Nichuwelheke etu wiira, nawonyaka mweni ninachuwenlhe ikeekhene, khiiwo isadaka ikina tho inohalha ukumihiya wo nlhatu wo uhiyereriya uwonya wihu.

Namatayo 13:41
Mwaana a Ntu nowa waaruma minepa o wiirimu awe avire aakhungura attu ukhuma Umweneni wawe, alhe onkhaye aattekihilhe attu ni ayo o uwonya,

2 Natim 4:3
Ukhalhawaya inoowa ikatema attu vanohalha aya uhiiwelhelha meettuchiho e ikekhiaye nansho attwaraka nrima waya ashineneru ni upatta milhoko cha owiittuchiha enchi anohalha waahimeria chittu chinochiva wiiwa mmaaruni mwaya.

2 Uthesalonike 2:3-4
[3] Ntu riyoothe huuthepiacheni ittu iriyoothe, ukhalhawaya nenno nihuku nno khaninowa mpaka uweeke Uhiiwananiya wulhupalhe wo unvinga Nlhuku ni O uhilhoka ulhe oonie kaye, nohalha umalhelha wo utanganyiya lhakalhaka.[4] Yoyo noowa aavinga kila ittu attu anaalhakelha aya ni wiihana milhuku ama anothimicha aya. Noowa wiichiinulha mwanene vachulhu kila ittu ata noowa aakelha ni ukhalha wi Inupa ya Nlhuku ni wiichihana Nlhuku.

Nayohana 1:14
Yoyo Nlhove uyo nkaakhalha ntu, nkaakhalha uwanihu. Ni hii nahoona nthimicho wawe, nthimicho wawe yoyo ri Mwaana o vekhawe a Nlhuku chanre nnema ni ikeekhene.

1 Natim 4:10
Hii nirii muuvarani ntheko wo machiri ukhalhawaya niheesha nikhulhuvelho nihu wa Nlhuku rii nkumi rii Moopolhi a attu onkhaye, athepaka ayo anonrumelhelha Kuristo ayo.

1 Napeturo 3:17
Ukhalhawaya iri nambaya uttwaruwa wo nlhatu no upanga moombone, Nlhuku attunaka, kuliko uttwaruwa wo upanga chittu cho uhilhoka.

1 Uthesalonike 2:3
Ukhalhawaya ukurumicha wihu kuhii wo woothachiya mena o unanara mena khaninttuna unthepiacha ntu riyoothe.

1 Natim 4:2
Meettuchiho thoko yayo anowanelhihiya ni anafiki, mirima chaya cho uchuwelha moombone ama chittu cho uhilhoka chuumaka thoko chipahiye ni iyuuma yo mooro.

Namako 10:11
Nkaakhulha eeraka, “Ntu naamwalhaana ahanu awe, ni waaveka athiyana akina yoyo holhavalhava waattekelha ahanu awe.

Luka 22:3-6
[3] Nakare nkaakelha Nayuda ehaniya Isikariote, mmoka aya owiittucha khumi ni elhi a Yesu.[4] Paahi etu Nayuda nkayaarwaa uupangani miruku ni opochera ishaani olhupalhe ni aholhelhi yeemelhelha Inupa ya Nlhuku chinohalha aya unthumiha Yesu uwannyaya.[5] Nkayaateelhiya nkayeewanana ummaha nchurukhu.[6] Nayuda nkayaarumelhelha, nkayaakhalha yaaviaka nipesha noombone no unrweeha Yesu attu ahichuwelhaka.

Namatayo 12:31-32
[31] Ni mii kinouhimeriani wiira attu anoohiyereriya uwonya ni ulhava waya wonkhaye, nansho khanowa aahiyereriya nlhatu wo unruwana Iphumu ya Nlhuku.[32] Ntu riyoothe noolhumacha nlhove no unlhava Mwaana a Ntu nohiyereriya, nansho ntu noolhumacha nlhove no unlhava Iphumu ya Nlhuku, khanohiyeriya, mwiilhaponi mu, mena ilhapo inowa.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015