A A A A A

Sins: [Hate]

1 Nayohana 1:6
Neeraka wiira niholhutaana nlhoko mmoka uno nikhalhaka mu uripelhani, vavawo ninowoothacha wo malhove ni mitheko chihu khachirii che ikekhiaye.

1 Nayohana 2:9-17
[9] Ntu riyoothe neera wiira ri munthukoni nansho ampangelhaka ichimwa nhima awe yoyo ntu uyo ri mu uripelhani.[10] Ntu riyoothe nonttuna nhima awe ri munthukoni hikhalhaka ni ittu iriyoothe yo unttekiha nkhunanawe.[11] Nansho ntu nompangelha ichimwa nhima awe yoyo ri mu uripelhani. Khachuwenlhe unokelha awe, ukhalhawaya uripelha uhontiyelhelha wiitho.[12] Kinolhepa uwaninyu achishaana aka kinaattuna aka va ukhalhawaya uwonya winyu uhohiyereriya, wo isadaka yaakumihiye wo iphiro ya Kuristo Moopolhi.[13] Kinolhepa uwaninyu mwaatti manyaathumwanakava ukhalhawaya nhonchuwelha yoyo ri toka machokholhelho uyo. Kinolhepa uwaninyu mwaatti ashimirawova, ashilhopwana ni ashithiyana ukhalhawaya nhonkottolha Nakare. Kinolhepa uwaninyu achishaanaka va ukhalhawaya nhaachuwelha Apwiiya.[14] Kiholhepa uwaninyu manyaathumwanakava, Ukhalhawaya nhonchuwelha yoyo aariwo toka machokholhelho uyo. Kinolhepa uwaninyu mwaatti ashimirawova, ashilhopwana ni ashithiyana ukhalhawaya mwaatti nhanaa machiri Ni nlhove na Nlhuku niri nhina mwinyu Ni inyu nhonkottolha Nakare.[15] Chihuuchivelheni chittu cho mwiilhaponi mena ittu iriyoothe iri yo velhaponi. Ntu chinonchivelha chittu cho mwiilhaponi yoyo khanooria waattuna Athithi.[16] Ukhalhawaya chittu chonkhaye chiri cho velhaponi yaani nikakata no mwiiruttuni ni chittu chinoona aya attu nkaamirielha ishenye ni wiititihacha wo nlhatu wo ukumi. Chechiyo chonkhaye chiyo khachinokhuma wa Athithi nansho chinokhuma mwiilhaponi.[17] Ilhapo ni chittu chaya chonkhaye chinaachivelha attu chinoovira, nansho ntu nopanga chinottuna awe Nlhuku yoyo nookhalha nkumi mahuku o uhimalha.

Uefeso 4:31
Nrihelheke utayi mirima chinyu chonkhaye cho uhokolhoshera, cho ichimwa, cho urushiya, cho uhiiwanana ni cho uruwana. Nhiyeke iphiro chonkhaye cho uhilhoka!

Arumi 12:9
Mwattunaka nttuneke chinene. Nhikhalhe mu iphiro iriyoothe yo uhilhoka, mpangeke chittu choombone.

Luka 6:27-28
[27] “Nansho kinouhimeriani mwaatti nnokiiwa va, mwaattuneke attu anoupangelhani ichimwa,[28] mwaalhapelhelheke ibarakha anoulhavani, mwaalhapelhelheke attu anoupangelhani ichimwa.

Namatayo 5:23-24
[23] Mwarweehaka isadaka umadhubahuni uno muupuwelhaka wiira nhima inyu rii ni nlhove ni inyu,[24] nhiyeke isadaka inyu umadhubahuni nhokolhieke thoko mwamwiwanane nhima inyu, vavawo mmweeke tho ni ukumiha ishaani inyu.

1 Nayohana 3:14-15
[14] Hii nihochuwelha wiira nihommira nookhwa nihokelha uukumini wo nlhatu no waattuna ashihima ihu. Ntu hiri ni nrima wo uttuna yoyo bado ri avariyaka nnookhwani.[15] Kila ntu nonvenga nhima awe yoyo ntu o niiviho. Ni inyu mwaatti nhochuwelha wiira ntu riyoothe o niiviho kharina ukumi wo uhimalha nhina mwawe.

1 Nayohana 4:19-20
[19] Hii nihanaa nrima wo uttunana, ukhalhawaya Nlhuku phi chokhonlhe unittuna.[20] Ntu eerakaru nonttuna Nlhuku uno ampangelhaka ichimwa nhima awe yoyo hoothacha. Ukhalhawaya ntu hinonttuna mmuchi nomwoona awe, yoyo khanooria unttuna Nlhuku hinapacha awe umwoona.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015