A A A A A

Life: [Trials]

Nayakhobo 1:2-4
[2] Ashilhoko aka, nteelhiyeke vanolhikachiya inyu wo kila iphiro,[3] ukhalhawaya nhochuwelha wiira nrima inyu walhikachiyaka phi nooria inyu uvilhelha.[4] Nansho nkhalheke ni ikekhiaye wiira uvilhelha winyu unoworihani uhikhwa nrima, wiira ntimire ni ukhomalha mpaka umalhelha nhiwukuwelhiyaka ittu.

1 Napeturo 1:6
Nteelhiyeke wo yoyo nlhatu uyo, inakhalhaka vano, wo ikatema ikani nnokhalha nchukulhaka ni uttwaruwa wo ulhikachiya wo iphiro chinchi.

Nayohana 16:33
Kihoohimeriani ulha mwaha ulha wiira nkhalheke ni mpuha wo ulhutaana ni mii. Nnoowa mwaahuvihiya velhaponi, nansho mpisheke nrima! Miyaano kihokottolha ilhapo!”

Arumi 8:28
Nihochuwelha wiira, wo chittu chonkhaye Nlhuku nopanga ni utimiriha rata vamoka ni attu anonttuna, ehanne awe wo uthanana wawe.

Arumi 12:12
Ukhulhuvelha winyu ukhalheke wo mpuha, nvilhelheke vanohuva inyu ni unlhapelha Nlhuku ikatema chonkhaye.

Nayakhobo 1:12
Horeeriya ntu o uvilhelha vanolhikachiya awe, ukhalhawaya avilhelhaka ulhikachiya, nowa uttukiya mphumburu wo ukumi Nlhuku alhehilhe awe attu anonttuna.

1 Napeturo 5:10
Nansho mwaatti nnotwaruwa vakani va, Nlhuku ri machokholhelho o nnema wonkhaye owiihanneni mwaatti mu nthimichoni mwawe mahuku o uhimalha nhina Kuristo Yesu, nowa olhipihani kabisaa ni uvahani ikuru ni machiri ni ukhalha nsingi wo ukhomaalha.

Arumi 8:18
Ukhalhawaya kihochuwelha wiira uhuva wo vano ulha khuve ittu nalhikaanihaka ni nthimicho unowa ihu upatakulhelhiya uyo.

1 Napeturo 4:12
Ashilhoko aka, nhishange mwaha wo ulhikachiya winyu chinene mwoonaka thoko ittu ihinapacha inyu woona.

1 Uthesalonike 5:16-18
[16] Nteelhiyeke mirima ikatema chonkhaye,[17] munlhapelheke Nlhuku kila ikatema wo uhoochaa,[18] munshukuruku wo kila ittu. Chechiyo Nlhuku phi nothanana awe muukumini mwinyu wo ulhutaana ni Kuristo Yesu.

1 Ukorintho 10:13
Ulhikachiya umanlhe inyu upatta phi wo mahuku ene wa attu. Nlhuku ri o ukhulhuvelhiya, khanoohiyani wiira nlhikachiye upwaha wooria winyu. Nansho vamoka ni ulhikachiya uwo nouvahani chiicho machiri o uvilhelha ni iphiro yo ukhuma muulhikachiyani mmo rata.

Ufilipi 4:6-7
[6] Nhikelhiye nipampa no ittu iriyoothe nansho wo kila ittu, munlhapelheke Nlhuku chittu chinothanana inyu ni unshukuru.[7] Ni mpuha wa Nlhuku umpwaha irusho chonkhaye cha attu, unoshungerera rata mirima chinyu ni irusho chinyu wo ulhutaana ni Kuristo Yesu.

Arumi 5:3-5
[3] Eiyo, kuhiwe yayoru, nansho ninowiititihacha vanohuva ihu ukhalhawaya uhuva phi noniittuchiha uvilhelha,[4] ni uvilhelha phi nonipanga ukhalha attu anaalhakelhiya ni Nlhuku, ni unaalhakelha wawe phi nokhulhuvelha ihu.[5] Wowo ukhulhuvelha uwo khunonuulhiha muru ukhalhawaya Nlhuku honihelha mmamirimani mwihu unittuna wawe wo iphiro yo Iphumu ya Nlhuku anivanhe awe.

Namako 4:17
Nansho khaninaakelha ni ukhalha ni mithithaari nhina mwaya, ahivilhelhaka. Vanokwana aya, khanopicha uhiya nlhove ni ukhwa nrima wo uhipicha.

Arumi 8:35
Mpani etu, nohalha unimwalhaaniha ni uttuna wa Kuristo? Chani, uhuva ama uvelhavelha ama uttwaruwa ama ithalha ama ushauchi ama itatako ama nookhwa?

1 Napeturo 4:12-13
[12] Ashilhoko aka, nhishange mwaha wo ulhikachiya winyu chinene mwoonaka thoko ittu ihinapacha inyu woona.[13] Nansho nteelhiyeke ukhalhawaya nnookaviha uttwaruwa wa Kuristo wiira mmwe mwaateelhiya chinene ikatema vanohalha awe uhokolhia wo nthimicho wawe.

Nayakhobo 4:7
Paahi etu mmwiiwelhelheke Nlhuku. Munvingeke Nakare ni uyo nowuttawani.

2 Ukorintho 1:3-4
[3] Atotopelhiye Nlhuku Athumwanaya Athithi Yesu Kuristo, Athumwanihu o ikiriri, Nlhuku noteelhiha mirima cha attu onkhaye.[4] Nlhuku phi noniteelhiha mirima mu uhuvani wihu mwonkhaye. Akina vanohuva aya naateelhihe mu uhuvani waya wo kila iphiro, wo yoyo nrima unonihelha awe uyo.

Ufilipi 4:13
Kinowooria chittu choothe wo iphiro ya Kuristo nokihelha machiri.

Ufilipi 4:19
Paahi etu, Nlhuku wo nhakhu wawe mwinchi nouvahani chinothanana inyu chonkhaye wo nthimicho wawe mulhupalhe wo iphiro ya Kuristo Yesu.

Arumi 5:3-4
[3] Eiyo, kuhiwe yayoru, nansho ninowiititihacha vanohuva ihu ukhalhawaya uhuva phi noniittuchiha uvilhelha,[4] ni uvilhelha phi nonipanga ukhalha attu anaalhakelhiya ni Nlhuku, ni unaalhakelha wawe phi nokhulhuvelha ihu.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015