A A A A A

Life: [Guilt]

Aebraniya 10:22
paahi etu nimwaatamerieke Nlhuku wo nrima woombone, wo nrima wo ikekhiaye uratihiye wiira nihiye iphiro cho unanara ni wo iruttu chihapihiye wo maashi oombone.

Nayakhobo 2:10
Ukhalhawaya ntu awonyaka ata nlhove nimoka nhina Malhehero a Nlhuku, howonya Ikekhia yonkhaye.

Aebraniya 10:2
Yakaari chiicho etu, isadaka khacheemelha ukumihiya? Chani attu anonthimicha Nlhuku ayo akaahapihiye uwonya waya wo yeyo iphiro iyo, mirima chaya khachoona wiira kharina milhatu cho ummwonya Nlhuku?

1 Nayohana 1:9
Nansho narumelhelhaka uwonya wihu, Nlhuku ri o ukhulhuvelhiya ni e ikekhiaye. Nonihiyerera uwonya wihu ni unihapiha ukhuma mu uhilhokani mwonkhaye.

Arumi 8:1
Paahi etu, khuuwo vano uhukumulhiya uriwoothe wa attu alhutaanne ni Kuristo Yesu mu ukumini mwaya.

Aebraniya 9:14
Paahi etu, iphome ya Kuristo ihanaa machiri chinene o unihapiha! Ukhalhawaya wo machiri o Iphumu ya Nlhuku nolhokelha mahuku o uhimalha, Kuristo aheekumiha mwanene wa Nlhuku akhalhe isadaka itiminre. Ni iphome awe inoonihapiha mirima chihu cho uhilhoka chinommwiiha nookhwa, nikhalhe attu anovara ntheko wa Nlhuku ri nkumi.

2 Ukorintho 5:17
Ntu riyoothe alhutaanaka ni Kuristo nokhalha o naanano, malhove o khalhayi ahovira, ahokhalha o naanano.

Arumi 3:21-23
[21] Nansho vano, Nlhuku heesha iphiro yo waapochera attu wiira ahopanga ikekhiaye. Yeyo iphiro iyo ihikhulhuvelhaka Malhehero a ashinna Musa. Malhehero a ashinna Musa ni anamilhohi ahohimiechesha nenna nlhove nna.[22] Nlhuku nowaarumelhelha attu onkhaye wiira ahopanga ikekhiaye anrumelhelhaka Yesu Kuristo. Nlhuku neera chiicho wa attu anrumelhelha ukhalhawaya khuuwo umwalhaana uriwoothe wa Ayahudi ni ahiri Ayahudi,[23] kila ntu howonya ni uwukuwelhelhiya nthimicho wa Nlhuku.

2 Ukorintho 5:21
Kuristo khaawonnye, nansho Nlhuku ahonthathiha milhatu chihu cho uwonya ikhalhe wiira wo ulhutaana ni uyo nikhalhe attu o ikekhia mmiholho wa Nlhuku.

1 Nayohana 3:19-20
[19] Paahi etu wo nenno nichuwelheke wiira hii niri nhina ikekhiaye, ni hii ninomaalhiha mirima chihu nihikhalhe ni nipampa mmiholho wa Nlhuku.[20] Ata yakhalhaka mirima chihu chinonihukumulha wiira nihowonya, nihochuwelha wiira Nlhuku phi mulhupalhe upwaha mirima chihu. Ni yoyo phi nochuwelha kila ittu.

Arumi 6:23
Ukhalhawaya malhivo o uwonya phi nookhwa, nansho ikiriri ya Nlhuku phi ukumi wo uhimalha mu ulhutaanani ni Athithi Yesu Kuristo.

Upatakulhelhiya 12:10
Yamalheke nkakeewa nlhove nulhupalhe ukhuma wiirimu niiraka, “Vano Nlhuku hoopolha attu awe, Nlhuku mwene ihu hooniha machiri awe, Ni Kuristo nthanlhe awe nowoohiha ikuru awe! Ukhalhawaya yoyo mmalhaponi aarelhe milhatu ashilhoko ihu wa Nlhuku uhiyu ni uthana uyo howonyeriya vathi vamoka ni akarumiya awe.

2 Ukorintho 7:10
Ukhalhawaya uchukulha unothananiya ni Nlhuku phi norukunusha mirima, phi nommwiiha noopo, pahhi etu khuuwo nlhatu wo uthepa ukhoroma. Nansho uchukulha wa attu o velhaponi phi nommwiiha nookhwa.

Aebraniya 4:16
Paahi etu, nichusherereke wo uhoova ihiche ye Imwene ya Nlhuku urii nnema, noonelhiye ikiriri nipatte nnema wo unikavihera vanokwana ihu.

Arumi 8:31-39
[31] Wo yayo etu, niireke chani vano? Nlhuku akhalhaka mpatta wihu mpani etu nohalha univinga?[32] Nlhuku khamwonenlhe ikiriri ata Mwaamwanawe o yekha, nansho ahonhiyerera wo nlhatu wihu hii onkhaye va. Yakhalhaka ahopanga chiicho khanowa etu aanivaha nnema onkhaye vamoka ni uyo?[33] Mpani etu nohalha waaria milhatu attu athanlhiye ni Nlhuku? Nlhuku mwanene haalhakelha ikekhia wiira, khattenke![34] Mpani etu, nohalha waahukumulha? Khaawo! Ukhalhawaya Yesu Kuristo mwanene phi akhwilhe, nkaahihimmwa, vano nokhalha wiimonono wa Nlhuku. Yoyo phi nonilhapelhelha![35] Mpani etu, nohalha unimwalhaaniha ni uttuna wa Kuristo? Chani, uhuva ama uvelhavelha ama uttwaruwa ama ithalha ama ushauchi ama itatako ama nookhwa?[36] Thoko Malhove Matakatifu chineera aya, “Wo nlhatu winyu, niri ntatakoni mwo nookhwa uthana ni uhiyu, Nipangiyaka thoko ikhondoro chinorwehiya uhithiyani.”[37] Nansho nhina chittu chonkhaye chiyo, nihokottolha chinene wo ukavihiya ni yoyo nonittuna uyo![38] Ukhalhawaya kihochuwelha wiira khiiwo ittu inohalha unimwalhaaniha ni uttuna wawe, kahii nookhwa mena ukumi, kachihiwe minepa mena minepa o wiirimu akina, mena aholhelhi, mena ikatema yo naanano mena ikatema inowa mena attu o ikuru,[39] mena ilhapo yo nchulhu mena ilhapo yo vathi. Khiiwo ittu yuupiye iri ni machiri o unimwaalhaniha ni uttuna wa Nlhuku wo iphiro ya Kuristo Yesu Athithi.

Arumi 3:26
Enre chiicho oonihe ihukumu awe wa attu onkhaye, wiira akhalhe e ikekhiaye wa attu onkhaye. Wo yeyo iphiro iyo Nlhuku mwanene nowooniha wiira phi o ukhulhuvelhiya, ni nomwalhakelhelha ukhalha o ukhulhuvelhiya ntu riyoothe nopisha nrima ni unrumelhelha Yesu Kuristo.

Arumi 14:23
Nansho ntu akelhiyaka nipampa no mwaha wo cholhia, Nlhuku nonhukumulha alhiaka, ukhalhawaya chinopanga awe khachinolhikaana ni upisha nrima wawe. Ni ittu iriyoothe ihinaathana ni nrima wa ntu phi uwonya.

Nayohana 3:17
Nlhuku khaanrumme Mwaana awe velhaponi awe aahukumulha attu, nansho oopolhe.

Mitheko 3:19
Paahi etu, nkhoromeke, nhiyeke uwonya, munhokolheelheke Nlhuku, ni uyo nouhiyererani uwonya winyu. Mweeraka chiicho,

1 Nayohana 2:1
Achishaana aka kinaattuna aka, kinolhepa tho ulha mwaha ulha wiira nhiwonye. Nansho ntu riyoothe awonyakaru nihanaa o mmoka nonikaviha unichontelhelha wa Athithi, phi Yesu Kuristo, o ikekhiaye mmiholho wa Nlhuku.

Luka 15:18-19
[18] Kinoohokolhia etu uwani wa athumwanaka keerelhe, Athumwanaka, kihowonya irimu ni uwaninyu.[19] Akinophwanelhiya wiihaniya mwaamwaninyu, nkipangeke thoko mmoka a anamitheko inyu.’

Namatayo 18:21-35
[21] Napeturo nkayanttwara Yesu, nkankoha, “Eti Thithi, nhimaaka akittekelhaka, kinlhevelheke vachani? Mikwaha saba?”[22] Yesu nkaakhulha, “Akineera vathanu ni velhi, nansho makhumi saba mikwaha saba.[23] Ukhalhawaya Umwene wo wiirimu unolhikaana ni mwene mmoka aalhakenlhe uwehaweha maalhakelho a anamitheko aari nhina mamulaka awe.[24] Vaachokhonlhe awe, nkaawiheriya ntu mmoka aari ni nlhatu wo nchurukhu ishilingi maelufu khumi.[25] Yoyo ntu uyo khaarina ittu iriyoothe yo ulhiva nlhatu awe, paahi eti anene ntheko ayo nkayaalhehera wiira athumihiye ipotta, ahanu awe, achishaana awe ni chittu chonkhaye chirinawe, alhive nlhatu.[26] Paahi yoyo karumiya uyo nkaakhoroma wa mwanene nhakhu uyo, nkeera, ‘Nkilhite, ni mii kinoulhivani nlhatu winyu!’[27] Mwanene ntheko uyo nkayaamwonelha ikiriri namitheko uyo, nkanhiyerera nlhatu wonkhaye, nkanhiya arweeke.”[28] “Nansho namitheko uyo mwanene nkaathama, nkamphwanya mmoka a anamitheko akhunanawe aari ni nlhatu wo nchurukhu ishilingi imia imoka. Nkammara, nkaamwama ishiko eeraka, ‘Nkilhive nlhatu aka!’[29] Karumiya nkhunanawe nkaakhoroma, nkammenda eeraka, ‘Nkilhite ni mii kinowulhivani.’[30] Nansho uyo khaattunne, nkanttuka ujeerani mpaka vaalhinve awe nlhatu.”[31] “Paahi, anamitheko ashikhunanawe yooneke yayo yahochukulha chinene, nkayaarwaa uwaahimeriani amwene mwaha wonkhaye ukhumelhenlhe.[32] Vavawo anene ntheko nkayaamwiihana yoyo karumiya uyo, nkaamwirelha, ‘Uwe karumiya o uhilhoka chinene! Wahokilhepelha, ni mii nkakoohiyerera nlhatu wonkhaye.[33] Nhothananiya umonelha ikiriri karumiya nkhunaninyu thoko mii chowonenlhe akani ikiriri.’”[34] “Amwene nkayaarushiya chinene, nkantikhelha ujerani atwarushiye mpaka vanohalha awe ulhiva nlhatu wonkhaye.”[35] “Ni Athumwanaka arii wiirimu, anoupangelhani chiichammo yakhalhaka kila mmoka inyu khanohiyerera uwonya wa nhima awe wo nrima awe wonkhaye.”

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015