A A A A A

Life: [Family]

Nayohana 15:12-13
[12] Malhehero aka phi alha, nttunaneke mwaashineneru, nttunaneke thoko chuuttunne akani mwaattiva.[13] Khuuwo uttuna wulhupalhe chinene umpwaha uttuna wo ntu nokumiha ukumi awe wo nlhatu no manyampwana awe.

1 Natim 5:8
Yakhalhaka ntu khanaalhoha amuchi awe, athepaka attu o uwannyawe, yoyo horuna nrima awe, ni unanara umpwaha ntu hinapisha nrima wo urumelhelha.

Uefeso 6:4
Ni inyu manyanaangoro, nhaahachulhache achishaana inyu nhiwe mwaathunalhiha. Nansho, mwaalhelheke rata ni waamuka ni weettuchiha wo iphiro chinothanana aya Athithi.

Namatayo 12:48-50
[48] Nansho Yesu nkaakhulha, “Anumwanaka phi apani? Ashilhoko aka phi apani?”[49] Amalheke nkaathonya owiittucha awe, nkeera, “Mwooneke alha va! Alha phi manyaanumwanaka ni ashilhoko aka![50] Ukhalhawaya ntu riyoothe nopanga chinothanana aya Athithi ari wiirimu, yoyo phi nhima aka ni mwanrokoraka ni phi anumwanaka.”

Namatayo 19:18-19
[18] Yoyo ntu uyo nkaakoha, “Malheheriyo ani?” Yesu nkeera, “Nhiive, Nhilhavelhave, Nhiiye, nhoothache,[19] mwaathimicheke athumwaninyu ni anumwaninyu, ni waattuna amwaatamana inyu thoko chineettuna inyu mwaanene.”

Ukolosai 3:13
Nvilhelhaneke ni uhiyererana milhatu, yakhalhaka mmoka inyu hanaa nlhatu uriyoothe wa ntunanawe thoko Athithi chuhiyerenreni aya mwaattiva.

Ugalatia 6:10
Wo chiichammo etu, vanopatta ihu nipesha naapangelheke attu morera, ithepaka wa anamitheko ashilhoko ihu o nrima mmoka ni hii.

1 Ukorintho 15:33-34
[33] Nhithepiachiye! Unlhoko wo uhilhoka, unootanganya meetelho orera.[34] Munkweke! Nchokholheke ukhalha makhalhelho orera, nhiyeke uwonya. Yeyo kinoohimeriani wiira irii yo wuulhiha muru chinene uwaninyu mwaatti ukhalhawaya akina inyu khanonchuwelha Nlhuku mena!

1 Ukorintho 15:33
Nhithepiachiye! Unlhoko wo uhilhoka, unootanganya meetelho orera.

Luka 11:13
Inakhalhaka nri attu o unanara mirima nansho nhochuwelha chittu choombone cho waavaha achishaana inyu. Chani etu, athumwaninyu o wiirimu khanouvahani chittu choombone wo upwaha, anowaavaha Iphumu ya Nlhuku attu anaavekelha!”

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015