A A A A A

Life: [Focus]

2 Ukorintho 3:18
Paahi, hiyaano onkhaye nihitiyelhelhiye ikhove chihu, ninowooniha nthimicho wa Athithi thoko waaria wo vakiooni, ninoorukunushiya wiira nilhikaane ni ayo wo nthimicho mwinchi chinene unokhuma wa Athithi arii phi Iphumu ya Nlhuku.

Ufilipi 4:8
Ashilhoko aka wo umalhihera kineera, nvarechesheke chittu choombone chinothananiya utotopelhiya, nvarechesheke ikeekhene ni mwaha we ikekhiaye, nvarechesheke mwaha uhinanarihiya ni mwaha unorumiha ipilhi.

Arumi 12:2
Nhittwarihe makhalhelho o velhaponi va, nansho munhiyeke Nlhuku olhokiheni wo urukunusha irusho chinyu. Vavawo phi nohalha inyu uchuwelha uttuna wa Nlhuku ni uchuwelha ittu yoombone inonteelhiha nrima itiminre.

1 Napeturo 1:13
Paahi etu, irusho chinyu chikhalheke tayari, nhiittialhe, nshiheke. Nkhulhuvelheke nnema uriyoothe nnohalha inyu uvahiya ikatema Yesu Kuristo vanohalha awe uwa tho.

Arumi 12:10
Ashilhoko aka nttunaneke wo nrima woombone, ni kila mmoka anlhoheke nkhunanawe.

Ukolosai 3:2
Irusho chinyu chuupuwelheke chittu cho uchulhu wiirimu, kuhiwe chittu cho velhaponi va.

Aebraniya 3:1
Paahi etu ashilhoko aka, attu a Nlhuku nnomiana mahalha o wiirimu, mmuupuwelheke chinene Yesu, Karumiya a Nlhuku ni Opochera ishaani olhupalhe mu nrimani nnotwara ihu.

Ufilipi 4:13
Kinowooria chittu choothe wo iphiro ya Kuristo nokihelha machiri.

Aebraniya 12:1-2
[1] Paahi ni hii ukhalhawaya nihorukureriya ni nlhoko mulhupalhe wa attu o unihimiechesha, nirihelheke utayi etu misigo chonkhaye chirina ihu ni uwonya unonikhanyerera. Vanottimakacha ihu uttimakelha mmiholho weesheriye ihu, nittimakacheke wo ukuruvalhelha.[2] Nimmwehechesheke Yesu wo miitho melhi, chokholhinhe ni utimiriha upisha nrima wihu. Wo nlhatu wo mpuha unohalha awe upatta ahovilhelha ukhwa vansalaabani wo uhilhoha wuulhihiya muru. Ni uyo vano hokhalha va nipuro no nthimicho, wiimonono wo ihiche yo Imwene ya Nlhuku.

1 Napeturo 5:8
Nhiittialhe, nshelhelhiheke! Ukhalhawaya mmalhaponi inyu, Nakare noorukureriacha thoko kharamu noturuma alhupattaka ampatte ntu ankhuure nfiaa.

Arumi 12:16
Nkhalheke wo wiiwanana mwaashineneru. Nhiihelhelhe, nansho nchenjeukelheke chittu chikani. Nhiichoone ukhalha attu o irusho chinchi.

2 Ukorintho 10:4-5
[4] Ukhalhawaya ikerero chinovarelha ihu waatakana ikhoto chihu khachihiwe ikerero cho velhaponi nansho cho machiri a Nlhuku anotanganyacha ingome cha amalhaponi chonkhaye. Ninootanganyacha milhatu cho woothiya chonkhaye,[5] ni ukwanyulha kila itiyelhelho cho wiititihacha cheeshiye wiira chivingane ni uchuwelha wa Nlhuku. Ninoovara mateeka kila irusho wiira chinrumelhelhe Kuristo.

Ufilipi 3:12-14
[12] Mena akineera wiira kihophiyelha ama kihorata. Nansho kirii kimananihaka wiira kipatte nttuvo nno. Ukhalhawaya wo nenno nttuvo nno Kuristo Yesu ahokipatta mii.[13] Ashilhoko aka, akinaanyihera wiira kihopatta nenno nttuvo nno nansho kinopanga ittu imoka, ulhiyalha mwaha uvinre ni umananiha upatta alhe arii mmiholho alhe.[14] Paahi etu, kinottimakacha wiira kipochere nttuvo no wiirimu uchulhu no ukumi wo uhimalha nno niihanenlhe awe Nlhuku wo iphiro yo Kuristo Yesu.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015