A A A A A

God: [God's Will]

1 Natim 2:3-4
[3] Ulha phi mwaha woombone unonteelhiha Nlhuku Moopolhi ihu,[4] nothanana attu onkhaye oopolhiye achuwelhe ikeekhene.

1 Uthesalonike 5:18
munshukuruku wo kila ittu. Chechiyo Nlhuku phi nothanana awe muukumini mwinyu wo ulhutaana ni Kuristo Yesu.

1 Uthesalonike 4:3
Nlhuku nothanana wiira mwaatti mwiikumiheke nkhalheke atakatifu nhilhuve kabisaa.

Aebraniya 13:20-21
[20] Nlhuku o mpuha, aahihimushilhe Athithi Yesu Nshunga Mulhupalhe o ikhondoro, wo iphome aya yo malhehano o mahuku o uhimalha,[21] kinonlhapelha otimiriheni mu kila ittu yoombone inopanga inyu, wiira ntimirihe mattunelho awe ni uyo atimirihaka inonteelhiha nhina mwihu wo iphiro ya Yesu Kuristo. Nthimicho ukhalhe wa Yesu Kuristo mahuku o uhimalha. Aye.

Luka 9:23
Nkeerelha attu onkhaye, “Ntu riyoothe nothanana ukittwara eeruneke mwanene, akusheke nsalaaba awe kila nihuku akittwareke,

Nayakhobo 1:5
Nansho mmoka inyu awukuwelhiyaka irusho anlhepelheke Nlhuku nommaha, ukhalhawaya Nlhuku phi naavaha attu onkhaye wo winchiva ni wo urera nrima.

1 Napeturo 2:15
Ukhalhawaya Nlhuku nothanana wiira mwaamaalhihe attu ahichuwenlhe ittu ni akumbafu vanopanga inyu chittu choombone.

Namatayo 6:10
Imwene inyu iwe, Chinothanana inyu, chipangieke velhaponi va thoko wiirimu.

Uefeso 5:15-20
[15] Paahi mmweheke wo ikekhiaye meetelho inyu. Nhikhalhe thoko attu ahiri ni irusho, nansho nkhalheke thoko attu o irusho.[16] Nvarelheke rata ikatema irina inyu, ukhalhawaya alha mahuku alha ari o uhilhoka.[17] Nhiphupuwalhache, nansho nchuwelheke inothanana aya Athithi wiira mpange.[18] Nhihapalhiye idivai ukhalhawaya yeyo inoutanganyani, nansho ncharihiyeke Iphumu ya Nlhuku.[19] Nhimerianeke malhove o izaburi ni ichipo cho untotopelha Iphumu ya Nlhuku. Mwiipeke ichipo cho waatotopelha Athithi ni wiipa ichipo cho izaburi wo nrima winyu wonkhaye.[20] Munshukuruku Nlhuku Athumwanihu wo kila ittu mahuku onkhaye wo nchina na Athithi Yesu Kuristo.

2 Napeturo 3:9
Athithi khanopicha utimiriha malhehano aya thoko attu akina chinaanyihera aya wiira anoopicha. Anouvilhelhani mwaatti ukhalhawaya khanottuna wiira mmoka inyu apotere, nansho attu onkhaye awe yaakhoroma.

1 Nayohana 1:9
Nansho narumelhelhaka uwonya wihu, Nlhuku ri o ukhulhuvelhiya ni e ikekhiaye. Nonihiyerera uwonya wihu ni unihapiha ukhuma mu uhilhokani mwonkhaye.

1 Natim 2:4
nothanana attu onkhaye oopolhiye achuwelhe ikeekhene.

Aebraniya 10:36
Mvilhelheke, mmwe mwaatimiriha uttuna wa Nlhuku, mmwe mwaavahiya yaalhehiye inyu.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015