A A A A A

God: [Commandments]

Namako 10:19
Nhochuwelha malheheriyo, ‘Nhilhavelhave, nhiive, nhiiye, nhimwootherie ntu, nhoothache, mwaathimicheke athumwaninyu ni anumwaninyu.’ ”

Luka 18:20
Nhochuwelha malheheriyo, ‘Nhilhavelhave, nhiive, nhiiye, nhimwootherie ntu, mwaathimicheke athumwaninyu ni anumwaninyu.’ ”

Namatayo 22:34-40
[34] Amafarisayo yeeweke wiira Yesu hamaalhiha Amasadukayo, nkayathukumana vamoka,[35] mmoka aya, ntu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa, nkankoha Yesu wo unlhikacha,[36] “Owiittuchiha, nlheheriyo naani niri nulhupalhe nhina Malhehero a ashinna Musa?”[37] Yesu nkaamwaakhulha, “ ‘Mwaattune Athithi Nlhuku inyu wo nrima inyu wonkhaye, ni wo nnepa inyu wonkhaye ni wo irusho chinyu chonkhaye.’[38] Nna phi nlheheriyo nulhupalhe ni phi no upacha.[39] No nayelhi ninolhikaana ni nno, ‘Munttune nomwaatamana inyu thoko chinettuna inyu mwaanene.’[40] Malhehero a ashinna Musa onkhaye ni meettuchiho a anamilhohi anokhulhuvelha alha malheheriyo melhi alha.”

Arumi 13:9
ukhalhawaya, malheheriyo aneera, “Nhilhuve, nhiive, nhiiye, nhimirelhe ishenye ittu ya ntu” chonkhaye chi, ni makina ayo, anothukumanihiya ni nlheheriyo, “Mwaattuneke amwaatamana inyu thoko chineettuna inyu mwaanene.”

Namatayo 19:16-19
[16] Ntu mmoka nkaawa wa Yesu, nkankoha, “Owiittuchiha, kipangeke ittu yaani yoombone ni mii kipatte ukumi wo uhimalha?”[17] Yesu nkaamwiirelha, “Woonaka nnokikoherera ittu yaani iri yorera? Orera ri mmoka tu. Mwathananaka ukelha mu ukumini, mmarechesheke malheheriyo.”[18] Yoyo ntu uyo nkaakoha, “Malheheriyo ani?” Yesu nkeera, “Nhiive, Nhilhavelhave, Nhiiye, nhoothache,[19] mwaathimicheke athumwaninyu ni anumwaninyu, ni waattuna amwaatamana inyu thoko chineettuna inyu mwaanene.”

Namatayo 22:36-40
[36] “Owiittuchiha, nlheheriyo naani niri nulhupalhe nhina Malhehero a ashinna Musa?”[37] Yesu nkaamwaakhulha, “ ‘Mwaattune Athithi Nlhuku inyu wo nrima inyu wonkhaye, ni wo nnepa inyu wonkhaye ni wo irusho chinyu chonkhaye.’[38] Nna phi nlheheriyo nulhupalhe ni phi no upacha.[39] No nayelhi ninolhikaana ni nno, ‘Munttune nomwaatamana inyu thoko chinettuna inyu mwaanene.’[40] Malhehero a ashinna Musa onkhaye ni meettuchiho a anamilhohi anokhulhuvelha alha malheheriyo melhi alha.”

Namatayo 10:17-22
[17] Mwiichiinanelheke ni attu, ukhalhawaya nnoowa mwaavariya ni urwehiya umilhatuni ni waatiya ikopo mmanupani mwaya mwo unlhapelha Nlhuku.[18] Nnoowa mwaarweehiya wa attu antawara ni wo mamwene, mwahimiecheshe Malhove Orera uwannyaya ni wa attu ahiri Ayahudi wo nlhatu waka.[19] Paahi etu, vanohalha aya urwehani mwaattiva umilhatuni vawo, nhikelhiye nipampa chinohalha inyu wulhumacha ama nlhove naani ninohalha inyu uhimiacha, ikatema yaphiyaka, nnoowa uvahiya ittu yo uhimia.[20] Ukhalhawaya malhove anohalha inyu wulhumacha ayo kahiwe awinyu, anowa ukhuma wa Iphumu ya Athithi inyu olhumachaka wo malhaku inyu.[21] “Attu anowa waathumiha achihimaya eeviye, ni manyanaangoro anowa waathumiha achishaana aya, ni ashaana anowa wapitikulhelha manyanaangoro ni weevakacha.[22] Attu onkhaye anowa uuvengani wo nlhatu wo nchina naka. Nansho nohalha uvilhelha mpaka nihuku no umalhelha phi uyo nohalha woopolhiya.

Arumi 13:8-14
[8] Nhikhalhe ni milhatu wa ntu riyoothe, ihikhalhe nlhatu wo uttunana mwaashineneru. Ntu riyoothe nontuna namwaatamana awe, yoyo hovarelha Malhehero,[9] ukhalhawaya, malheheriyo aneera, “Nhilhuve, nhiive, nhiiye, nhimirelhe ishenye ittu ya ntu” chonkhaye chi, ni makina ayo, anothukumanihiya ni nlheheriyo, “Mwaattuneke amwaatamana inyu thoko chineettuna inyu mwaanene.”[10] Mwaattunaka amwaatamana inyu, khannaapangelha ichimwa, waattuna, phi utimiriha Malhehero onkhaye.[11] Nchuwelheke wiira, ihaaya ikatema inyu yo wunkwa nkhoveni. Ikatema ihu yo woopolhiya iri vakhiviru chinene, upwaha ikatema iriyoothe yaarumelhenlhe ihu.[12] Uhosha, uthana uhaatameria. Nihiyeke etu chittu chonkhaye cho mwiipiphini, nipangeke chittu cho woonia voonene.[13] Nikhalheke rata thoko chinokhalha ihu uthana, nihimenyekhe ni uhapalhiya chittu cho uhilhoka, mena ulhuvalhuva mena waana indewo mena ihache.[14] Mwaawareke Athithi Yesu Kuristo, nhiwonye tho, mena upanga chittu cho uhilhoka.

Namako 12:28-34
[28] Owiittuchiha Malhehero amoka aari vavawo eewelhelhaka. Nkoona wiira Yesu ahaakhulha Asadukayo ayo nlhove noolhoka, ni uyo nkaawa ankohaka Yesu eeraka, “Nlheheriyo naani niri nulhupalhe upwaha nikina?”[29] Yesu nkaakhulha, “Nooholhelha phi nna, ‘Nkeewani inyu Naisraeli! Apwiiya Nlhuku phi Nlhuku Athithi ari vekha![30] Mwaattune Athithi Nlhuku inyu wo nrima inyu wonkhaye ni wo nnepa winyu wonkhaye ni wo irusho chinyu chonkhaye ni wo machiri inyu onkhaye.’[31] No nayelhi phi nna, ‘Mwaattuneke amwaatamana inyu thoko chineettuna inyu mwaanene.’ Khaawo malheheriyo makina ari molhupalhe tho upwaha alha melhi alha.”[32] Owiittuchiha Malhehero ulhe, nkeera, “Nhomanya, Owiittuchiha! Nhohimia ikeekhene wiira Apwiiya Nlhuku phi yayo ari vekha, khaawo nkina olhupalhe ahikhalhe yayo.[33] Ni kila ntu hothananiya waattuna wo nrima wawe wonkhaye ni wo irusho chawe chonkhaye ni wo machiri awe onkhaye, ni waattuna amwaatamana aya thoko chineettuna aya ashinene, ilhokaka upwaha wo ukumiha isadaka cha ashinama ni isadaka chikina wa Nlhuku.”[34] Yesu nkoona wiira yayo owiittuchiha ayo ahaakhulha rata, nkaahimeria wiira, “Khanrii utayi ni Imwene ya Nlhuku.” Wo umalhihera vavawo, khaawo tho ntu ankohakonhe Yesu chookohiya chikina.

Nayohana 14:15
“Mwakittunaka, nnoovara malhehero aka.

Namatayo 19:18
Yoyo ntu uyo nkaakoha, “Malheheriyo ani?” Yesu nkeera, “Nhiive, Nhilhavelhave, Nhiiye, nhoothache,

Nayohana 15:10
Mwavaraka malhehero aka nnookhalha mu uttunani mwaka, thoko ni mii chivanre aka malhehero a Athumwanaka ni ukhalha mu uttunani mwaya.

Namatayo 5:17
“Nhaanyihere wiira kiwiilhe uchiichiha Malhehero a ashinna Musa ni ikano cha anamilhohi. Akiwiilhe uchiichiha, nansho uhimiechesha.

Nayohana 15:12-17
[12] Malhehero aka phi alha, nttunaneke mwaashineneru, nttunaneke thoko chuuttunne akani mwaattiva.[13] Khuuwo uttuna wulhupalhe chinene umpwaha uttuna wo ntu nokumiha ukumi awe wo nlhatu no manyampwana awe.[14] Mwaattiva nnookhalha manyampwana aka mwapangaka kinoolheherakani alha.[15] Khakinowiihanani tho mwaatti akarumiya, ukhalhawaya karumiya khanochuwelha chinopanga aya anene ntheko anonruma. Nansho miyaano kinowiihanani mwaattiva manyampwana, ukhalhawaya kihouhimeriani chonkhaye chiiwilhe aka wa Athumwanaka.[16] Kanhiwe mwaatti mwaakithanlhe miyaano, mii phi othanlheni, nkakoorumani nrwee mwemme maphepu menchi, maphepu anolhokelha. Athithi awe yoovahani ittu iriyoothe inaalhepelha inyu wo nchina naka.[17] Paahi etu, malhehero aka uwaninyu phi alha, nttunaneke mwaashineneru.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015