A A A A A

God: [I Will Never Leave You]

1 Ukorintho 10:13
Ulhikachiya umanlhe inyu upatta phi wo mahuku ene wa attu. Nlhuku ri o ukhulhuvelhiya, khanoohiyani wiira nlhikachiye upwaha wooria winyu. Nansho vamoka ni ulhikachiya uwo nouvahani chiicho machiri o uvilhelha ni iphiro yo ukhuma muulhikachiyani mmo rata.

1 Napeturo 5:7
Munhiyereke nipampa ninyu nonkhaye ukhalhawaya yoyo phi noushungani.

2 Natim 1:7
Ukhalhawaya Iphumu ivahiye ihu ni Nlhuku kihii yo unoopopiha, mena, nansho Iphumu yo machiri ni yo univaha nrima wo uttunana ni wiitimarikha.

Aebraniya 4:16
Paahi etu, nichusherereke wo uhoova ihiche ye Imwene ya Nlhuku urii nnema, noonelhiye ikiriri nipatte nnema wo unikavihera vanokwana ihu.

Aebraniya 13:4-6
[4] Nthelhi nithimichiyeke ni attu onkhaye, manyottato ni manyopani ahinanarihe nthelhi naya, ukhalhawaya Nlhuku noowa waahukumulha attu anopanga ishembwere ni attu o ulhavalhava.[5] Nhikhalhe attu o nlhulha wo uchiviya nchurukhu chinene, nthoshekeke ni chittu chirina inyu, ukhalhawaya Nlhuku mwanene heera, “Akinoulhiyalhani, mena akinouhiyani.”[6] Phi vavawo etu vanominda ihu niiraka, “Athithi phi naakhulhuvelha aka, Akinoova ittu. Ntu nohalha ukipanga ittu yaani?”

Namatayo 28:20
mwettuchiheke uvara malhehero onkhaye yuvanheakani. Ni mii kinolhokelha vamoka ni inyu mahuku onkhaye, mpaka umalha wo ilhapo.”

Upatakulhelhiya 3:10
Ukhalhawaya inyuva nhovarelhelha malhehero aka wiira nvilhelhelhe rata. Ni mii kinowiinanelhani ikatema yo uhuva unowa velhaponi wonkhaye ulhe, uwa uwaalhikachani attu onkhaye anokhalha velhaponi va.

Arumi 8:28
Nihochuwelha wiira, wo chittu chonkhaye Nlhuku nopanga ni utimiriha rata vamoka ni attu anonttuna, ehanne awe wo uthanana wawe.

Ufilipi 4:6-7
[6] Nhikelhiye nipampa no ittu iriyoothe nansho wo kila ittu, munlhapelheke Nlhuku chittu chinothanana inyu ni unshukuru.[7] Ni mpuha wa Nlhuku umpwaha irusho chonkhaye cha attu, unoshungerera rata mirima chinyu ni irusho chinyu wo ulhutaana ni Kuristo Yesu.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015