A A A A A

Church: [Tithing]

Namatayo 5:17
“Nhaanyihere wiira kiwiilhe uchiichiha Malhehero a ashinna Musa ni ikano cha anamilhohi. Akiwiilhe uchiichiha, nansho uhimiechesha.

Namatayo 6:21
Ukhalhawaya vari nhakhu inyu ni nrima inyu phi nohalha aya ukhalha vavawo.

Namatayo 23:23
“Nhothapana, inyu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo! Mwa anafiki! Nnaalhiviha attu isadaka yo nifungu no khumi, ata yo mathaakhuru o nihiriri noonukhelha, manjano ni ijira, uno nhiyaka chittu cho uchuwania cho Malhehero a ashinna Musa, ikiriri ni upisha nrima ni ukhulhuvelhiya. Kinouhimeriani wiira alha phi ayo mwaathananiye inyu uvarelhelha chinene, nhilhiyalhaka makina ayo.

Arumi 2:29
Nansho etu, Nyahudi mwanenene phi ntu noonia wo nhina, eenelhiye munrimani wo Iphumu ya Nlhuku, kuhiwe wo marottelha arii mwiiruttuni mwawe. Ntu o totopelhiya noopochera malhivo ukhuma wa Nlhuku mena kuhiwe wa nttuni.

Arumi 12:1
Paahi etu, ashilhoko aka, ukhalhawaya Nlhuku hochara ikiriri yinchi, kinoulhepelhani etu wiira, mwiikumiheke iruttu chinyu mwaashinene ukhalha isadaka ikumi wa Nlhuku, isadaka itakatifu, inonteelhiha. Yeyo phi iphiro inyu yoombone yo unthimicha Nlhuku.

Namako 12:41-44
[41] Yesu aari nakhanlhe vachereshere iphache yo uhelhiya isadaka wi Inupa ya Nlhuku, nkoona attu cheera aya wo ukumiha isadaka chaya. Attu o nhakhu enchi aakumiha nchurukhu mwinchi.[42] Paahi vavawo nkaawa anankhwelhi amoka ahirina ittu, nkaakumiha isenti pilhi.[43] Yesu nkeehanacha owiittucha awe ni uwerelha, “Kinouhimeriani wo ikekhiaye wiira, alha anankhwelhi ashikini alha ahohelha mphacheni isadaka yinchi waapwaha attu onkhaye akumihilhe mu.[44] Ukhalhawaya attu akhwawe ayo akuminhe chithempe munhakhuni mwaya, nansho alha apwiyawe ashikini alha, akuminhe chonkhaye chaakhulhuvelha aya ulhama.”

Arumi 3:21-31
[21] Nansho vano, Nlhuku heesha iphiro yo waapochera attu wiira ahopanga ikekhiaye. Yeyo iphiro iyo ihikhulhuvelhaka Malhehero a ashinna Musa. Malhehero a ashinna Musa ni anamilhohi ahohimiechesha nenna nlhove nna.[22] Nlhuku nowaarumelhelha attu onkhaye wiira ahopanga ikekhiaye anrumelhelhaka Yesu Kuristo. Nlhuku neera chiicho wa attu anrumelhelha ukhalhawaya khuuwo umwalhaana uriwoothe wa Ayahudi ni ahiri Ayahudi,[23] kila ntu howonya ni uwukuwelhelhiya nthimicho wa Nlhuku.[24] Nansho wo mahalha o nnema wa Nlhuku, attu onkhaye ahaalhakelhelhiya ukhalha oombone wo iphiro yo Yesu Kuristo, noopolha.[25] Nlhuku ahonkumiha Yesu, wiira iphome awe ikhalhe phi iphiro yo uhiyereriya uwonya attu anonrumelhelha. Aapannge chiicho oonihe ikekhia. Tho, wiira Nlhuku ahovilhelha nkaahiyerera wo uhaahukumulha uwonya waapannge aya.[26] Enre chiicho oonihe ihukumu awe wa attu onkhaye, wiira akhalhe e ikekhiaye wa attu onkhaye. Wo yeyo iphiro iyo Nlhuku mwanene nowooniha wiira phi o ukhulhuvelhiya, ni nomwalhakelhelha ukhalha o ukhulhuvelhiya ntu riyoothe nopisha nrima ni unrumelhelha Yesu Kuristo.[27] Paahi etu, ninohalha wiifunelha ittu yaani? Khiiwo! Wo nlhatu waani etu? Uvara Malhehero a ashinna Musa? Mena, nansho wo upisha wihu nrima.[28] Ukhalhawaya nrima wa ntu phi nomwalhakelha wiira hopanga moombone wa Nlhuku mena kuhiwe wo uvarechesha ihimiye ni Malhehero a ashinna Musa.[29] Ama Nlhuku ri a attu enelhiye unyawo mu upishani nrima vekha aya? Nlhuku kahii a attu ahiri Ayahudi? Eiyo phi Nlhuku a attu ahinelhiye munrimani.[30] Ukhalhawaya Nlhuku ri mmoka, ni uyo nowaalhakelha attu enelhiye unyawo munrimani wiira ahopanga moombone wo nlhatu no upisha nrima waya, ni waaratiha ahinelhiye munrimani wo nlhatu no nrima waya chiicho.[31] Chani, wo nrima ihu ninowooria upitikusha Malhehero a ashinna Musa? Ata mena! Nansho, ninoothepa uvarechesha Malhehero.

Arumi 8:4
Nlhuku aapannge ikhalhe wiira ilheheriye ni ikekhia ipangiye rata nhina mwihu hii ninotwara iphiro cho Iphumu ya Nlhuku va, nihinottwara mathananelho o iruttu cho uwonya.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015