A A A A A

Bad Character: [Hypocrite]

1 Nayohana 4:20
Ntu eerakaru nonttuna Nlhuku uno ampangelhaka ichimwa nhima awe yoyo hoothacha. Ukhalhawaya ntu hinonttuna mmuchi nomwoona awe, yoyo khanooria unttuna Nlhuku hinapacha awe umwoona.

1 Napeturo 2:16
Nkhalheke thoko aneethi ni uneethi inyu uyo uhikhalhe phi iphiro yo uvitha uhilhoka winyu. Nansho nkhalheke thoko anamitheko a Nlhuku.

Ugalatia 6:3
Yakhalhaka ntu ehelhelhaka, uno hikhalhaka ittu, yoyo heethepiacha mwanene.

Luka 6:46
“Nlhatuni no ukiihana mii, ‘Thithi, Thithi,’ uno nhipangaka thoko chineera aka wo ulheherani?

Luka 12:2
Kila ittu ivithiye inowa uhumbukulhiya ni kila ittu ivithiye inowa yaapatakulhiya.

Namako 7:6
Yesu nkaakhulha, “Mwa anafiki inyu, ashinna Isaya ahoolhumacha rata thoko chilhepilhe aya wiira, ‘Nlhuku hohimia, anokithimicha wo malhove aya, Nansho mirima chaya chiri utayi ni mii.

Namatayo 6:1
“Mwiichinanelheke nhiwe mwaapanga chittu chinothanana awe Nlhuku vaattuni, mwoonachiye ni attu. Mwapangaka chiicho vaattuni, khiiwo inohalha inyu uttuvelhiya ni Athumwaninyu o wiirimu.

Arumi 10:3
Ukhalhawaya khachuwenlhe iphiro Nlhuku chineeriha awe attu ukhalha oombone mmiholho wawe. Ni ayo aholhikacha wo iphiro aya ashineneru yo wiicheesha mmathathani mwa Nlhuku nkayaahiya iphiro ya Nlhuku inowaalhakelha attu ikekhia wiira arumelhelhiye.

Natito 1:16
Yayo attu ayo aneera wiira anonchuwelha Nlhuku, nansho meetelho aya anowaakhota. Phi attu ahinolhoka mmiithoni mwa ashikhunanaya, o mirima cho itiyamaru, ahinolhoka wo mitheko chiriyoothe chorera.

Namatayo 23:27-28
[27] “Nhothapana inyu owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo! Mwa anafiki! Nri thoko mahiye ahikiye ishwaakara wo vathe yooniaka orera, nansho nhina anachanre makhuva a attu akhwilhe ni kila ittu iri yo unanara.[28] Wo vathe mwaattiva nnoonia ni attu thoko attu o nrima woombone, nansho nhina anafiki ni o nrima wo uhilhoka.”

Luka 20:46-47
[46] “Mwiichinanelheke ni owiittuchiha Malhehero, anottuna weetakacha anawanre ikuwo cho utalhiva ni uchivelhiya ukohachiya wo nthimicho vakittu vanopangachiya maronda, athanlhaka mapuro o nthimicho mmanupani mwo unlhapelha Nlhuku ni mmanupani munoterekhiya ikaramu,[47] anaathurulhacha anankhwelhi ni wiipanga attu o ulhapelha wo ulhapelha ikatema yinchi! Yayo anowa uhukumulhiya ntwarusho wo uweria chinene!”

Nayakhobo 1:22-23
[22] Paahi etu, mpangelheke mitheko malhove aneewa inyu ayo, nhikhalhe attu o wiiwelhelha nlhove vekha ayaru, ni wiithepia mwaashineneru.[23] Ukhalhawaya ntu neewa nlhove vekha aya hoonihaka mitheko, yoyo nolhikaana ni ntu neeweha ikhove awe vakiooni.

Namatayo 6:16-18
[16] “Vanottuka inyu, nhoonihe ichuku wiitho thoko anafiki chineera aya. Yayo anokhunyanyihacha wiitho yoonachiye ni attu wiira ahottuka. Kinouhimeriani wo ikekhiaye wiira, yayo ahomalha uttuviya.[17] Vanottuka inyu mwiihikeke makhura mmuruni, nkhucheke wiitho ni uvacha ikharari chinyu,[18] attu akina ahichuwelhe wiira nhottuka. Nansho ichuwaniaka tu ni Athumwaninyu ahinoonia. Ni ayo Athumwaninyu anoona chiivinthe, anowuttuvani.

Namatayo 7:21-23
[21] “Kahiwe kila ntu mena nokiirelha ‘Thithi, thithi’ nohalha ukelha Imwene yo wiirimu yaahikalhe alhe anopanga chinthanana aya Athithi ari wiirimu.[22] Attu enchi anowa nenno nihuku no uhukumulhiya nno yeeraka, ‘Thithi, Thithi! Wo nchina ninyu nahohimiacha nttenga inyu ni wo nchina ninyu nahoomolha mashoka o unanara ni upanga cho ushangiha chinchi.’[23] Vavawo kinowa weerelha ‘Wo ikekhiaye akuuchuwenlheni mwaattiva. Nthame va inyu mwaatti o uwonya va!’

Namatayo 15:7-9
[7] Mwaattiva va, anafiki! Ashinna Isaya aholhohera rata o waachakani mwaatti![8] ‘Nlhuku neera, Alha attu alha anokithimicha wo malhoveru, nansho munrimani mwaya arii utayi ni mii.[9] Ukithimicha waya khunolhoka, Ukhalhawaya aneettuchiha malhove a attu, nansho anari malheheriyo aka!’ ”

Namatayo 6:1-4
[1] “Mwiichinanelheke nhiwe mwaapanga chittu chinothanana awe Nlhuku vaattuni, mwoonachiye ni attu. Mwapangaka chiicho vaattuni, khiiwo inohalha inyu uttuvelhiya ni Athumwaninyu o wiirimu.[2] “Paahi etu vanommaha inyu ittu ntu hirina ittu nhiikhuwelhelhe, nhipange thoko chineera aya anafiki mu inupa cho unlhapelha Nlhuku ni mmaphironi. Aneera chiicho wiira yoonachiye ni attu avahiye nthimicho. Ikekhia kinouhimeriani, yayo ahomalha upochera uttuviya waya.[3] Nansho inyuva vanommaha inyu ntu novekelha ittu, mpangeke wo munrimani mwinyu ata ampwana inyu ahichuwelhe.[4] Mummaheke wo nivitho. Ni Athithi anoona nnivithoni anowuttuvani.

2 Natim 3:1-5
[1] Nchuwelheke wiira mahuku o umalhelha anookhalha o uhuva.[2] Attu anowa ukhalha o wiittuna ashineneru, o uttuna nchurukhu chinene, o wiititihacha, o wiichoona, o unruwana Nlhuku, ahinaathimicha manyanaangoro aya, ahinoshukuru ni ahinomwoova Nlhuku.[3] Anowa ukhalha attu ahinttunana ni o uhittuna wiiwanana ni o waapa attu ni o umenyekha ni o uchachachacha ni o uhittuna ittu iriyoothe yoombone,[4] anowa ukhalha attu o uthumihana ashineneru ni attu o tiyamaru, achanre mahuchuru ni ukhalha attu o uttuna wiiphwacha kuliko unthimicha Nlhuku.[5] Wo vathe anowa wiipanga attu anonthimicha Nlhuku, nansho akhotaka machiri awe. Mwaashembeke yayo attu ayo.

Arumi 2:1-5
[1] Paahi etu mwaahukumulhaka akina khanneechaakiha mena, ata nkhalhaka apani. Ukhalhawaya nnaahukumulhaka attu akina, uno mwaanene mpangaka thoko chinopanga aya. Paahi etu nneelhava mwaanene.[2] Vano nihochuwelha wiira Nlhuku ri e ikekhiaye vanaahukumulha awe attu anowonya thoko chiicho.[3] Paahi etu, inyu nnaanyihera wiira nnonshemba Nlhuku ni khanowa o hukumulhani vanopanga inyu chittu cho uhilhoka thoko chineera inyu wo waahukumulha yayo attu ayo?[4] Ama nnoheulhacha ikuru ya Nlhuku uvilhelhani ni uwehererani wawe. We ikekhiaye nhochuwelha wiira urera nrima wa Nlhuku uri wo uholhelhani nhiye uwonya.[5] Nansho itiyamaru ni ulhipa mirima winyu khannonrukunuwelha Nlhuku. Phi neecheshera inyu mwaashinene ntwarusho ninyu Nihuku no uhukumulhiya, Nlhuku vanowa awe wooniha urushiya wawe ni ihukumu ye ikekhiaye vanowa aya uhimiecheshiya.

Nayakhobo 1:21-26
[21] Paahi etu nhiyeke iphiro cho uhilhokalhoka ni uwonya uriwoothe. Mpochereke wo wiitimarikha nlhove naalhiye munrimani mwinyu ninooria uwoopolhani.[22] Paahi etu, mpangelheke mitheko malhove aneewa inyu ayo, nhikhalhe attu o wiiwelhelha nlhove vekha ayaru, ni wiithepia mwaashineneru.[23] Ukhalhawaya ntu neewa nlhove vekha aya hoonihaka mitheko, yoyo nolhikaana ni ntu neeweha ikhove awe vakiooni.[24] Ukhalhawaya vavawo nowiichoona, nansho athamaka noolhiyalha ikhove awe chiri aya.[25] Nansho ntu nohelhelha malhehero atiminre anoopolha attu, ntu nothepa uvarechesha, hikhalhaka ntu o wiiwelhelha ni ulhiyalha, nansho nokhalha ntu o upangelha mitheko, yoyo Nlhuku nommaha ibarakha ni ummaha mpuha wo mitheko chonkhaye chinopanga awe.[26] Ntu echoonaka wiira hochuwelha unthimicha Nlhuku, aahitawareke nlhimi nawe, nothepiacha nrima awe mwanene, uthimicha wawe uwo khunokhalha ittu. Ukhalhawaya khanonthimicha Nlhuku.

Luka 6:37-42
[37] “Nhaahukumulhe attu akina, Nlhuku khanowa ohukumulhani, nhaakuphulhache attu akina, ni inyu nhiwe mwaakuphulhachiya, mwaahiyerereke attu akina, Nlhuku ohiyererekeni ni inyu.[38] Mwaavaheke attu akina, Nlhuku nouvahani ni inyu. Chiicho etu nnoowa mwaapochera wo winchiva chinene, nikaviho mmathathani mwinyu. Maphimelho inyu wa attu, phi maphimelho nnohalha inyu uphimelhiya ni Nlhuku.”[39] Yesu nkaahimeria nna nlhikaaniho nna, “Ntu ohoona khanooria unholhelha ntu ohoona nanawe, eeraka chiicho, onkhaye elhi ayo anootumbuchira munlhikitini.[40] Khaawo owiittucha naapwaha owiittuchiha awe, nansho owiittucha amalhaka wiittucha phi nolhikaana awe ni owittuchiha awe.”[41] “Nlhatuni etu no woona ikokholha nnithoni mwa nhima inyu uno nhoonaka nipattu niri nnithoni mwinyu mwaanene?[42] Nnohalha wiira chani wa nhima inyu, ‘Nhima aka nkankani kuuthamihe ikokholha nnithoni mwao,’ nansho nhithamihaka nipattu niri nnithoni mwinyu mwaanene? Mwa anafiki inyu! Nthamiheke thoko nipattu nnithoni mwinyu, vavawo phi nohalha inyu wooria uthamiha ikokholha nnithoni mwa munninyu.”

Namatayo 7:1-6
[1] “Nhaahukumulhe attu akina nhiwe ni inyu mwaahukumulhiya ni Nlhuku,[2] ukhalhawaya chinohalha inyu waahukumulha attu akina phi chiichammo ni inyu chinohalha inyu uhukumulhiya. Ni uphimelhiya thoko yayo nnaaphimelha inyu attu ayo, Nlhuku phi nohalha awe uphimelhani.[3] Nnooria chani woona ikokholha nniithoni mwa nhima inyu uno nhoonaka nipattu niri nniithoni mwinyu mwaanene?[4] Ama inoriacha chani umwiirelha nhima inyu, ‘Munna nkankani kuuthamiheni ikokholha nniithoni mwinyu,’ uno mwaanene nhithamihaka nipattu nniithoni mwinyu?[5] Anafiki inyu! Nthamiheke thoko nipattu nirii nniithoni mwinyu, vavawo phi nohalha inyu wooria uthamiha ikokholha irii nniithoni mwa nhima inyu.[6] “Nhaavahe ashipwa chittu chitakatifu ahiwe arukunuwaka ni ulhumani mwaanene. Mena nhirihelhe nhakhu inyu nkulhuweni ahiwe anyikalhachaka.

1 Nayohana 2:1-6
[1] Achishaana aka kinaattuna aka, kinolhepa tho ulha mwaha ulha wiira nhiwonye. Nansho ntu riyoothe awonyakaru nihanaa o mmoka nonikaviha unichontelhelha wa Athithi, phi Yesu Kuristo, o ikekhiaye mmiholho wa Nlhuku.[2] Kuristo mwanene phi isadaka yo nlhatu wo uhiyereriya uwonya wihu, ihikhalhaka uwonya wihuru nansho ata uwonya wa attu onkhaye.[3] Neewelhelhaka malhehero a Nlhuku, paahi etu ninowiira nihonchuwelha.[4] Ntu neera honchuwelha Nlhuku nansho hiiwelhelhaka malhehero awe, paahi etu yoyo hoothacha ni ikeekhene khiiwo nhina mwawe.[5] Ntu riyoothe neewelhelha malhove a Nlhuku, wo ikekhiaye yoyo phi ntu nonttuna Nlhuku. Vavawo phi nohalha ihu wiira ninolhutaana ni Nlhuku.[6] Ntu riyoothe neera wiira holhutaana ni Nlhuku yoyo hothananiya ukhalha thoko chaakhakha awe Yesu Kuristo.

Luka 16:10-15
[10] Ntu riyoothe nokhulhuvelhiya wo makani nowa ukhulhuvelhiya wo chittu chuulhupalhe, ntu hinokhulhuvelhiya wo makani, khanowa aakhulhuvelhiya wo chittu chulhupalhe.[11] Mwaahirumelhelhiyeke wo chittu cho mwiilhaponi, nnohalha ukhulhuvelhiya chani etu wo nhakhu we ikekhiaye?[12] Vavawo mwaahiphwanelheke munhakhuni mwa ntu nkina, mpani etu nohalha uuvahani ittu?”[13] “Khaawo namitheko nooria waatumikelha ashinene ntheko elhi, apangaka chiicho, nowa unvenga mmoka ni unttuna akina ama nookhulhuvelhiya wa ntu mmoka ni uhikhulhuvelhiya wa ntu nkina. Khannoria ukaviha ntheko wa Nlhuku ni nhakhu vamoka.”[14] Amafarisayo veewilhe aya chaahimiya ni Yesu, nkaayaathunalhacha wo nlhatu no uttuna nchurukhu chinene.[15] Yesu nkeerelhacha, “Mwaatti phi inyu nneepanga attu o nrima woombone mwaattuni, nansho Nlhuku achuwelhaka uwonya winyu. Ukhalhawaya chittu chinoonia wiira phi chorera mwaattuni chechiyo phi cho uhilhoka wa Nlhuku.

Nayakhobo 2:14-26
[14] Ashilhoko aka, inoreerani ntu vaneera awe noopisha nrima nansho hoonihaka wo mitheko choombone? Chani yoyo nrima uyo unowa umoopolha?[15] Ikhalhe wiira haawo munnihu mmoka ama mwanrokorihu mmoka noowolhiya ithalha ama hothalhelhiya.[16] Vanorera chani weerelha yayo, “Nlhuku ovaherekeni! Nrweeke wo mpuha mwootteke mooro, mwalhieke nnoowona, wo uhimmaha ittu iriyoothe yo unkavihera mwiiruttuni mwawe?”[17] Paahi etu upisha nrima vekha aya wo uhooniha mitheko yoyo uhokhwa.[18] Nansho ntu nowooria wiira, “Inyu nhanaa nrima, ni mii kihanaa mitheko.” Eiyo nkooniheke etu nrima inyu uhiri ni ntheko uyo, ni mii kinowoonihani nrima wo mitheko chaka.[19] Inyu nnorumelhelha wiira Nlhuku ri mmoka tu. Aye! Nansho ata mashoka o unanara ni chiyo chinomoova yoyo ni unthukumelha.[20] Nhopwapwa inyu! Chani mwoonihiyeke wiira nrima wo uhikhalha mitheko uhokhwa?[21] Apwiiya Aburahimu aalhakelhelhiye chani wiira ahovarechesha ikekhia mmiholho wa Nlhuku? Wo nlhatu wo mitheko chaya vankuminhe aya isadaka yo upahiya mwaamwanaya Isaka vamadhubahuni vo ukumiheriya isadaka.[22] Paahi etu mwooneke vavawo wiira upisha nrima waya wahoonia wo mitheko chaya ni vavawo nrima uyo wahokhomaalhihiya.[23] Paahi Malhove Matakatifu yahotimira venre aya, “Aburahimu ahonrumelhelha Nlhuku. Ni wo nrima waya ahoonia wiira ahopanga chittu chinothanana awe Nlhuku.” Nkayeehaniya ampwana awe Nlhuku.[24] Haya etu nchuwelheke wiira ntu naalhakelhiya wiira hovarechesha ikekhia mmiholho wa Nlhuku wo mitheko chawe kuhii wo upisha nrima vekha ayaru.[25] Yaari thoko chiichammo wa Narahabu, nthiyana o ulhavalhava ulhe. Ahaalhakelhelhiya wiira ahovarechesha ikekhia mmiholho wa Nlhuku wo nlhatu wo mitheko chawe, vaapochenre awe akarumiya o uhotelha aakihaka wo waaviriha iphiro chikina.[26] Paahi etu thoko vari aya iruttu ihimmumulha ihokhwa, phiri aya chiichammo nrima uhinooniha mitheko uhokhwa.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015