A A A A A

Bad Character: [Bullying]


1 Nayohana 2:9
Ntu riyoothe neera wiira ri munthukoni nansho ampangelhaka ichimwa nhima awe yoyo ntu uyo ri mu uripelhani.

1 Nayohana 3:15
Kila ntu nonvenga nhima awe yoyo ntu o niiviho. Ni inyu mwaatti nhochuwelha wiira ntu riyoothe o niiviho kharina ukumi wo uhimalha nhina mwawe.

2 Natim 1:7
Ukhalhawaya Iphumu ivahiye ihu ni Nlhuku kihii yo unoopopiha, mena, nansho Iphumu yo machiri ni yo univaha nrima wo uttunana ni wiitimarikha.

Uefeso 4:29
Nhuulhumache malhove o uhilhoka, nansho muulhumacheke malhove o rera o waatheka akina ni waavaha nnema attu anowiiwani.

Uefeso 6:12
Ukhalhawaya khaninaatakana ni ntu o velhaponi, nansho ninaatakana ni mashoka o unanara anotawara irimu, atawara, ikuru ni machiri o ilhapo yo wiipiphini ilha.

Namatayo 5:11
“Nhoreeriya inyu mwaattiva, attu oruwanakani ni uthurulhani ni uwotheriani wo kila iphiro yo unanara wo nlhatu no ukirumelhelha mii.

Arumi 2:1
Paahi etu mwaahukumulhaka akina khanneechaakiha mena, ata nkhalhaka apani. Ukhalhawaya nnaahukumulhaka attu akina, uno mwaanene mpangaka thoko chinopanga aya. Paahi etu nneelhava mwaanene.

Arumi 12:18-19
[18] Mmananiheke wo kila inooria inyu, wiira mwaakhalhane attu onkhaye wo mpuha.[19] Ashilhoko aka nnottuniya, nhilhivelhihe milhatu, nansho yoyo mwaha uyo munhiyereke Nlhuku. Ukhalhawaya iholhepiya “Athithi aheera, Ulhivelhelhiha uri wawaka, kinoowa kaalhivelhelhiha.”

Arumi 12:20-21
[20] Tho wo uthepa, Malhove Matakatifu aneera, “Amalhaponi inyu awolhiyaka ithalha, mwaavaheke yolhia, awolhiyaka nttona mwaavaheke yo uwuria, ukhalhawaya mweeraka chiicho, nnowaavalhelha makhalha vamuruni.”[21] Uwonya uhuwulhusheni, nansho, mmulhusheke uwonya wo upanga moombone.

Luka 6:27-28
[27] “Nansho kinouhimeriani mwaatti nnokiiwa va, mwaattuneke attu anoupangelhani ichimwa,[28] mwaalhapelhelheke ibarakha anoulhavani, mwaalhapelhelheke attu anoupangelhani ichimwa.

Namatayo 5:44-45
[44] Nansho mii kinolhelhani wiira mwaattuneke amalhaponi inyu ni waalhapelhelha attu anowomolhani mwaattiva,[45] mmwe mwaakhalha ashaana a Athumwaninyu ari wiirimu. Ukhalhawaya yayo phi naapharelhiha nchuwa naya attu o uhilhoka ni attu o nrima woombone ni waarupelha ipulha attu oombone ni attu o unanara mirima.

Namatayo 5:38-41
[38] “Nheewa yeeriye wiira ‘Niitho wo niitho ni niino wo niino.’[39] Nansho mii kinouhimeriani wiira nhinhokolhoshere ntu no upangelhani cho uhilhoka. Ntu riyoothe o watakani nrama no wilhopwana, munrukunushelheke nikina no wiimushi nno.[40] Ni ntu riyoothe o urwehakani uhukumulhiyani athananaka uuthurulhani mwinjiro winyu, munhiyereke awieke ni nikoti ninyu.[41] Ni ntu okhanyererihakani wiira munkushere nsigo awe nkwaha wo imaili imoka, munrwaaneke imaili pilhi.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015