A A A A A

Additional: [Death Penalty]

Arumi 6:23
Ukhalhawaya malhivo o uwonya phi nookhwa, nansho ikiriri ya Nlhuku phi ukumi wo uhimalha mu ulhutaanani ni Athithi Yesu Kuristo.

Mitheko 25:11
Paahi etu, yakhalhaka kihopanga ittu yo uhilhoka vanophwanelha wiiviya, akinlhepelha wiira kihiyereriye kihiiviye. Nansho yakhalhaka khiiwo ikeekhene nhina chi milhatu chihimiachiye chi, khaawo ntu okihelha mmathathani mwaya. Vano etu, kinolhepelha wiira kirweehiyeke kahumulhiye ni Nakaisari!”

Upatakulhelhiya 21:8
Nansho attu o woova, attu ahinokirumelhelha, attu o uhilhoka, attu o wiiva, attu o ishembwere, akhwiri, attu o uthimicha isinyago ni attu o woothacha onkhaye, vakittu waya vanohalha ukhalha nhina nttiya ninoparelha mooro wo malhuku o uka nne. Yoyo phi nookhwa aya o nayelhi.”

Arumi 13:1-7
[1] Kila ntu ewelhelheke aholhelhi chineera aya, ukhalhawaya ikuru cho utawara cho velhaponi cheeshiye ni Nlhuku. Nlhuku vekha awe phi naavaha attu machiri o utawara.[2] Nansho ntu riyoothe nokhota ikuru yo aholhelhi yoyo nokhota malhehero a Nlhuku, ni ntu riyoothe nopanga chiicho noohukumulhiya.[3] Ukhalhawaya aholhelhi anotawara khanooviya ni attu anopanga moombone, nansho anooviya ni attu awonnye. Ni inyu mwathananaka wiira nhoove attu o ikuru, mpangeke moombone, ni ayo anoutotopelhani.[4] Ukhalhawaya yayo phi akarumiya a Nlhuku anoupangelhani moombone. Nansho mwawonyaka, mwooveke etu, ukhalhawaya ahanaa ikuru yo utwarushani. Yayo phi anamitheko a Nlhuku akunshe ntwarusho nawe wa attu ammwonya.[5] Paahi etu mwaathimicheke attu o utawara, kuhiwe wo nlhatu wo woova ntwarusho na Nlhuku vekha aya, nansho tho thoko nrima chineera aya wo uthanana.[6] Wo yoyo nlhatu uyo etu, phi nolhiva inyu ikhodi, ukhalhawaya yayo phi aholhelhi anovara ntheko wa Nlhuku vanotimiriha aya ntheko aya.[7] Munlhiveke kila ntu inomphwanelha awe, ntu o upochera chittu chinothananiya mummaheke chittu chinothananiya, ntu o ulhiviha ikhodi, munlhiveke ikhodi, ni waathimicha attu onkhaye rata.

Nayohana 8:3-11
[3] Owiittuchiha Malhehero a ashinna Musa ni Amafarisayo nkayammwiiha nthiyana mmoka aaphwanyeriye mu ulhuvani, nkayaamwemesha variyari aya.[4] Nkayaamwiirelha Yesu, “Owiittuchiha! Ulha nthiyana ulha hophwanyeriya alhuvaka.[5] Malhehero ihu ya ashinna Musa yahoniruma wiira nthiyana thoko ulha awonyeriye malhuku mpaka akhwe. Paahi etu inyuva nneera chani?”[6] olhumacha chiicho wo unria, apatte nlhatu wo umwirelha wiira hotteka. Nansho Yesu nkooroma, nkaakheria vathi ni nikokho nawe.[7] Yathepeke unkoha, Yesu nkennuwa nkeerelha, “Ntu riyoothe hinawonya munkwahani mwinyu, yoyo awonyeke nlhuku no upacha.”[8] Nkooroma tho, nkaakheria tho vathi vattayani.[9] Veewilhe aya chiicho, nkayaachokholha uthama mmokammoka, aholhelhaka ashulhupalhe. Yesu nkaahiya yeekha awe ni athiyana alhe aahanlhe aneemenlhe.[10] Yesu vennuwilhe awe nkaakoha athiyana ayo, “Ari vayi attu ayo? Khaawo hata mmoka hanlhe ohukumulheni?”[11] Nthiyana uyo nkaakhulha, “Thithi, khaawo inakhalhaka mmoka!” Yesu nkeera, “Mena miyaano khakinoohukumulhani. Nrweeke, nansho nhiwonye tho.”

Namatayo 5:17
“Nhaanyihere wiira kiwiilhe uchiichiha Malhehero a ashinna Musa ni ikano cha anamilhohi. Akiwiilhe uchiichiha, nansho uhimiechesha.

Namatayo 5:38-39
[38] “Nheewa yeeriye wiira ‘Niitho wo niitho ni niino wo niino.’[39] Nansho mii kinouhimeriani wiira nhinhokolhoshere ntu no upangelhani cho uhilhoka. Ntu riyoothe o watakani nrama no wilhopwana, munrukunushelheke nikina no wiimushi nno.

Arumi 12:19
Ashilhoko aka nnottuniya, nhilhivelhihe milhatu, nansho yoyo mwaha uyo munhiyereke Nlhuku. Ukhalhawaya iholhepiya “Athithi aheera, Ulhivelhelhiha uri wawaka, kinoowa kaalhivelhelhiha.”

Arumi 13:9
ukhalhawaya, malheheriyo aneera, “Nhilhuve, nhiive, nhiiye, nhimirelhe ishenye ittu ya ntu” chonkhaye chi, ni makina ayo, anothukumanihiya ni nlheheriyo, “Mwaattuneke amwaatamana inyu thoko chineettuna inyu mwaanene.”

Namatayo 7:5
Anafiki inyu! Nthamiheke thoko nipattu nirii nniithoni mwinyu, vavawo phi nohalha inyu wooria uthamiha ikokholha irii nniithoni mwa nhima inyu.

Arumi 5:8
Nansho Nlhuku honooniha wiira noonittuna, ukhalhawaya vaari ihu bado o uwonya, Kuristo ahokhwa wo nlhatu wihu!

Luka 23:33
Vaaphilhe aya vakittu vaneehaniya “Nikhurukucha no muru,” nkayankhomelhelha Yesu vavawo, ni attu elhi o uwonya, mmoka wiimonono ni nkina wiimushi.

Namatayo 7:1
“Nhaahukumulhe attu akina nhiwe ni inyu mwaahukumulhiya ni Nlhuku,

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015