A A A A A

Additional: [Tattoos]

1 Ukorintho 6:18-20
[18] Nshembeke chinene iphiro cho muulhuvani. Uwonya ukina wonkhaye khunopangiya mwiiruttuni nansho ulhavalhava unopangiya mwiiruttuni wa ntu mwanene.[19] Ama chani, khanchuwenlhe wiira iruttu chinyu phi Inupa yo Iphumu ya Nlhuku rii nhina mwinyu, mwaapochenre inyu ukhuma wa Nlhuku? Mwaattiva etu, iruttu chinyu khachihiwe nhakhu inyu mwaashinene.[20] Mwaatti mwoopolhiye wo nhakhu mwinchi. Paahi etu, iruttu chinyu chinthimicheke Nlhuku.

Upatakulhelhiya 19:16
Vachulhu ikuwo awe ni vamphanjani wawe aari nalhepiye nna nchina nna, “Mwene o mamwene ni Athithi a manyaathithi.”

1 Ukorintho 10:23-31
[23] Chittu chonkhaye khachinochiichihiya, nansho khachihiwe chonkhaye chinorera. Chittu chonkhaye khachinochiichihiya nansho khachihiwe chonkhaye chinotheka.[24] Ntu haavie ifaida awe mwanene, nansho aavieke mahalha a akhunanawe.[25] Nkhuureke inama iriyoothe inothumihiya usokoni wo uhikohakoha wo nlhatu no mirima chinyu.[26] Ukhalhawaya Malhove Matakatifu aneera, “Ilhapo ni chittu chonkhaye chiriwo phi nhakhu wa Athithi.”[27] Yakhalhaka ntu hinrumelhenlhe Kuristo noulhalhiani mwaattiva ni inyu nkamwaarwaa, paahi, nlhieke inama chonkhaye chinolhoha awe uterekhelhani wo uhikohakoha wo nlhatu no mirima chinyu.[28] Nansho yakhalhaka ntu nowiira, “Ilha inama ilha ihokumihiya ikhalhe isadaka yo ulhapelhiya mashoka.” Paahi, wo nlhatu wo nrima wawe uyo ohimenrieni chiicho uyo nhilhie.[29] Mii kineera wo nlhatu no nrima kuhena nrima winyu, nansho nrima awe uyo ohimenrieni uyo. Nlhatu waani etu, uneethi aka uhukumulhiye ni nrima wa ntu nkina?[30] Yakhalhaka mii kinonshukuru Nlhuku wo yolhia inolhia aka, nlhatuni etu no uruwaniya wo mwaha wo yolhia irii wo nlhatu waya kihonshukuru Nlhuku?[31] Paahi, ittu iriyoothe inopanga inyu ikhalhe ulhia ama uwuria, mpangeke chonkhaye wo nlhatu no unthimicha Nlhuku.

Uefeso 5:10
Mwiittucheke uchuwelha chittu chinaateelhiha Athithi.

1 Ukorintho 3:16-17
[16] Chani, khanchuwenlhe wiira mwaattiva phi Inupa ya Nlhuku ni Iphumu ya Nlhuku nokhalha nhina mwinyu?[17] Paahi, ntu atanganyaka Inupa ya Nlhuku, Nlhuku nontanganya ukhalhawaya Inupa ya Nlhuku phi inupa itakatifu, ni inyu mwaattiva phi Inupa ya Nlhuku.

1 Ukorintho 9:27
Nansho kinoohuviha iruttu aka kimwanene ukhalha ipotta aka, kinopanga chiicho kihiwe mii kimwanene kaakhotiya vanomalhiha aka waahimiachera attu akina Malhove Orera.

Arumi 12:1
Paahi etu, ashilhoko aka, ukhalhawaya Nlhuku hochara ikiriri yinchi, kinoulhepelhani etu wiira, mwiikumiheke iruttu chinyu mwaashinene ukhalha isadaka ikumi wa Nlhuku, isadaka itakatifu, inonteelhiha. Yeyo phi iphiro inyu yoombone yo unthimicha Nlhuku.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015