A A A A A

Additional: [Alcohol]

1 Napeturo 4:3
Ukhalhawaya khalhayi mwahopanga chittu chinopangiya ni attu ahinchuwenlhe Nlhuku, vaatwara inyu nikakata no uhilhoka ni ulhavalhava ni uwuria utheka ni uhapalhiya pufia ni umenyekha ni waana indewo ni ulhapelha isinyago.

1 Natim 5:23
Nhiwurie maashiru nansho mmwurieke idivai vakani wo nlhatu no nthunkwa ninyu ukhalhawaya ninouweriani venchi.

Uefeso 5:18
Nhihapalhiye idivai ukhalhawaya yeyo inoutanganyani, nansho ncharihiyeke Iphumu ya Nlhuku.

Arumi 13:13
Nikhalheke rata thoko chinokhalha ihu uthana, nihimenyekhe ni uhapalhiya chittu cho uhilhoka, mena ulhuvalhuva mena waana indewo mena ihache.

1 Ukorintho 10:23-24
[23] Chittu chonkhaye khachinochiichihiya, nansho khachihiwe chonkhaye chinorera. Chittu chonkhaye khachinochiichihiya nansho khachihiwe chonkhaye chinotheka.[24] Ntu haavie ifaida awe mwanene, nansho aavieke mahalha a akhunanawe.

Ugalatia 5:19-21
[19] Paahi etu, mitheko cho nikakata no mwiiruttuni mwa attu chihochuwaniaa. Phi ishembwere, ulhuva, uhilhoka,[20] ulhapelha isinyago, ukhwiri, uvingana, indewo, ihache, urushiya, ilhema, uhiiwanana, umwalhaana[21] ni uwehana pufia, uhapalhiya, umenyekha ni makina anolhikaana ni yayo. Kahowaamukani ni vano kinowaamukani tho wiira, thoko chenre aka wo uhimeriani wiira attu anopanga yayo khanowa apattaka Imwene ya Nlhuku ukhalha yawaya.

1 Ukorintho 9:19-23
[19] Ihookhalharu mii akipangiye ipotta yo ntu riyoothe, kiheepanga ukhalha ipotta yo kila ntu wiira kimpattelhe Kuristo attu enchi inooriacha aya.[20] Wo Ayahudi kaakhanlhe thoko Nyahudi wiira kaapatte Ayahudi, ihookhalharu akinotawariya ni Malhehero a ashinna Musa kiheechesha wuuthi Malhehero uwannyaya, wiira kaapatte alhe arii atawariyaka ni Malhehero a ashinna Musa.[21] Ni wo alhe ahinotawariya ni Malhehero a ashinna Musa alhe, kinokhalha thoko yayo, wo uhitawariya ni Malhehero, wiira kaapatte o uwonya ayo, anotawariya ni Malhehero ayo. Ilha kiheena wiira mii akinotawariya ni Malhehero a Nlhuku, ukhalhawaya kihovariya ni Malhehero a Kuristo.[22] Wa attu arii o nrima mwankani kiheepanga ntu o nrima mwankani thoko yayo chiri aya wiira kaapatte alhe arii ni nrima mwankani. Kihopanga kila ittu wo nlhatu no attu onkhaye wiira koopolhe akina aya wo kila iphiro.[23] Kinopanga chonkhaye chii wo nlhatu no Malhove Orera, wiira kikavihane upatta ibarakha chaya.

Arumi 14:15-21
[15] Mwanthunalhihaka nkhunaninyu, wo nlhatu no yolhia nnolhia inyu, paahi etu uttunana khuuwo. Yolhia inolhia inyu ihimpoterihe ntu nkina, Kuristo ankhwenlhe awe![16] Paahi etu nhihiyerere urera winyu unanarihiye ni mitheko cho uhilhoka.[17] Ukhalhawaya Imwene ya Nlhuku khiri mwaha wo mu ulhiani ni uwuriyani, nansho mwaha wo upanga chinothanana awe Nlhuku ni mpuha ni uteelhiya ummwiihiya ni Iphumu ya Nlhuku.[18] Attu avaraka ntheko wa Kuristo thoko chiicho, ahonteelhiha Nlhuku ni urumelhelhiya ni attu akina.[19] Paahi etu, wo ikatema chonkhaye, nivarechesheke meetelho anowiiha mpuha anonikaviha wiitheka ni ashineneru.[20] Mena nhihononache ntheko wa Nlhuku wo nlhatu no yolhia. Wo ikekhiaye cholhia chonkhaye chorera, chilhiyeke, nansho khinolhoka ntu ulhia yolhia inohalha unttekiha ntu nkina.[21] Ittu yorera irii nambaya uhikhuura inama, uwuria idivai mena upanga ittu iriyoothe ikina inohalha waawonyiha ahima inyu ama arokorinyu.

Nayohana 2:3-11
[3] Idivai yamalheke, anumwanawe nkayaamwiirelha Yesu, “Idivai ihomalha.”[4] Yesu nkaakhulha, “Maanyi, nlhatu waani nnokiirelha chiicho. Ikatema aka khinaaya.”[5] Anumwane Yesu aheerelha akarumiya, “Ittu iriyoothe inohalha awe uhimeriani mpangeke.”[6] Ayahudi ahanaa malhemalhelho o ukhucha. Wo yoyo nlhatu uyo etu, chahokhalha vavawo miapu cho malhuku nthanu ni mmoka. Ni kila mwaapu mmoka waahelhiya maashi wo umalhaka madumu makani makhumi melhi ama makhumi mararu.[7] Yesu nkeerelha akarumiya, “Nchariheke maashi mmiapuni mmo.” Ni ayo nkayaacharihacha maashi mpaka nchulhu tetetete.[8] Yesu nkeerelhacha akarumiya, “Vano nrikeke ni waarwehelha nankawa.” Nkayaarika ni waarwehelha nankawa,[9] maashi yaathathuwilhe vano ukhalha idivai, ni ayo nkayaalhawiha. Nansho khayaachuwenlhe wiira ikhumme uyi. Nansho akarumiya alhe yaari achuwelhaka ukhumelhenlhe aya. Nankawa nkeehana abwana arusi,[10] nkoolhumacha eerelhaka, “Attu onkhaye ampachera thoko ukawa idivai yo uchiva, yamalhaka phi nokawa aya idivai yooririya. Nansho inyuva nhoshunga idivai yo uchiva mpaka nna!”[11] Yesu aapannge yeyo yo ushangiha yo uchokholha iyo Ukaana ilhapo yo Ugalilaya, wowo nkooniha nthimicho wawe, ni owiittucha awe nkayanrumelhelha.

Makhuwa Bible 2015
Makua New Testament © The Word For The World, 2015