A A A A A

Sins: [Procrastination]

1 Korintho 14:40
Timuru gik moko duto e yo mowinjore kendo mochanore.

Eklesiastes 9:10
Gimoro amora ma lweti oyudo mondo otim, time gi tekri duto, nimar ei bur, kama ibiro idhiyoe, onge tich kata loso chenro kata ngʼeyo kata rieko.

Eklesiastes 11:4
Ngʼama osiko mana ka ngʼiyo kor polo ok nokom; to ngʼama rito mana ni mondo koth ochwe, ok noke.

Galatia 6:9
Omiyo kik waol gi timo timbe mabeyo, nikech ka ok waol to wabiro keyo, ka ndalo ochopo.

Hibrania 12:11
Ka ngʼato yudo kum to ok onyal winjo maber nikech owinjo rem. To bangʼ kosekum ngʼato to opuonjore mi ngimane nyag olemo mar tim makare kod kwe.

Hibrania 10:12
Kristo to notimo misango mar golo richo dichiel kende, mi obet piny e bat korachwich mar Nyasaye.

Jakobo 4:17
Kuom mano, ngʼato ka ngʼata mongʼeyo gima ber monego otim, to ok otimo, doko jaricho.

Johana 9:4
Nyaka wati tije mag Jal mane oora ka pod piny odiechiengʼ, nikech otieno biro maonge ngʼama nyalo tiyo.

Luka 12:35
“Rwakreuru ka uikoru ne tich kendo techeu osik kaliel,

Luka 12:40
Omiyo kamano e kaka un bende onego ubed moikore, nikech Wuod Dhano biro biro sa ma ok ungʼeyo.”

Mathayo 6:33
To mokwongo, dwaruru pinyruoth Nyasaye kod timne makare eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

Ngeche 10:4
Lwedo manyap miyo ngʼato bedo jachan, to lwedo ma jakinda kelo mwandu.

Ngeche 12:24-25
[24] Tich matek miyo ngʼato bedo gi duongʼ, to nyawo gikone en tich mar misumba.[25] Chuny maparore miyo ngʼato bedo mool, to wach mamuol jiwe.

Ngeche 13:4
Jasamuoyo dwaro gimoro gi chunye duto to ok oyud gimoro, to jakinda yudo gik moko duto modwaro.

Ngeche 14:23
Tich matek duto kelo ohala, to wuoyo awuoya maonge tim kelo dhier.

Ngeche 18:9
Ngʼat ma jasamuoyo e tich en owadgi ngʼat maketho gik moko.

Ngeche 20:4
Jasamuoyo ok pur puothe e kinde mowinjore; omiyo e kinde mar keyo omanyo, to ok oyud gimoro.

Ngeche 21:17
Ngʼat mohero budho biro bedo jachan; ngʼat mohero divai kod moo ok nyal bedo ja-mwandu.

Ngeche 27:1
Kik isungri kuom kiny, nikech ok ingʼeyo gima odiechiengʼ nyalo kelo.

Rumi 7:20-21
[20] Koro ka atimo gima ok adwar timo, to koro an ok ema atime, to richo modak e iya ema time.[21] Omiyo ayudo chikni katiyo: Ni ka adwaro timo gima ber, to apo ka rach bende ni koda.

Efeso 5:15-17
[15] Beduru motangʼ ahinya kaka udak, kik udag ka joma ofuwo, to daguru ka joma riek,[16] kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber, nikech ndalogi richo.[17] Kuom mano weuru bedo mofuwo, to ngʼeuru gima Ruoth dwaro.

Luka 9:59-62
[59] Nowachone ngʼat machielo niya, “Luwa.” To ngʼatno nodwoko niya, “Ruoth, yiena adhi ayik wuonwa mondi.”[60] Yesu nowachone niya, “We joma otho oik jogegi motho, to in dhiyo kendo iland wach mar pinyruoth Nyasaye.”[61] To pod ngʼat machielo moro nowacho niya, “Abiro luwi, Ruoth, to mokwongo, yiena adogi mondo adhi goyo oriti ni joodwa.”[62] Yesu nodwoko niya, “Ngʼama osemako kwer dhok to pod ngʼiyo chien ok owinjore ni tich mar pinyruoth Nyasaye.”

Ngeche 24:30-34
[30] Nakadho but puoth jasamuoyo, kakadho but puoth olemb mzabibu mar ngʼat maonge gi rieko;[31] kudho notwi kuonde duto, puodho duto noim gi buya, to ohinga mar kidi nomukore.[32] Naketo chunya nono gino mane aneno to napuonjora kuom gino mane aneno.[33] Nindo matin, ayula wangʼ matin, kwakruok matin kiyweyo,[34] to dhier biro monji ka janjore kendo chan ka jalweny momanore.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc