A A A A A

Mysteries: [Unicorns]

Daniel 8:5
Kane oyudo pod aparo tiend wachni, to apoya nono nywok moro man-gi tunge mabitho motwi e kind wengene nobiro koa yo podho chiengʼ kowuotho e piny ngima ma tiendene ok nyon lowo.

Kwan 23:22
Nyasaye nogologi Misri; tekogi chalo gi teko jowi.

Kwan 24:8
“Nyasaye nogologi Misri; kendo gin gi teko machalo mar jowi. Gikidho oganda jowasikgi kendo gituro chokegi matindo tindo; kendo gichwowogi gi aserni mag-gi.

Zaburi 92:10
Isemiyo tungena odoko ma roboche ka tunge jowi; oseol kuoma modhi maliw.

Zekaria 9:14
Bangʼ mano Jehova Nyasaye nonere ratiro koa malo ne joge kendo nochiel asere mare ka mil polo. Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto biro goyo tungʼ mi odhi ka en ei ahiti moa yo milambo,

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc