A A A A A

Mysteries: [Last Days / Future]

1 Korintho 4:5
Kuom mano kik ungʼad bura kapok kinde ochopo, to rituru biro mar Ruoth. En owuon noel e lela gik masani opondo e mudho, kendo enonyis paro duto mopondo e chuny dhano. E kindeno ema ngʼato ka ngʼato noyud pak moa kuom Nyasaye.

1 Johana 2:18
Nyithinda mageno, giko chiegni kendo kaka usewinjo ni jasik Kristo biro, koro wasik Kristo mangʼeny osefwenyore. Ma e kaka wangʼeyo ni giko chiegni.

Daniel 12:4
To in Daniel, um kitabuni kendo idine godok nyaka chop ndalo giko. To e ndalono ji mangʼeny nodhi koni gi koni ka gimanyo rieko.”

Isaya 46:10
Anyiso giko mar gimoro mana e kinde mochakore, bende asebedo kahulo gik mapok otimore. Awacho ni: Gima awacho nyaka timre kendo abiro timo gimoro amora mahero.

Johana 6:39
Dwach Jal mane oora en ni kik awit kata achiel kuom ji duto mosemiya, to ni mondo achiergi chiengʼ giko.

Juda 1:7
Kamano bende Sodom gi Gomora, kaachiel gi mier molworogi ne jochiwore ne chode gi anjawo. Gin gibedo kaka ranyisi mar joma ikumo kiwangʼo e mach manyaka chiengʼ.

Luka 18:8
Awachonu ni obiro neno ni ongʼadnegi bura kare kendo mapiyo. Kata kamano, ka Wuod Dhano obiro, bende obiro yudo yie e piny?”

Fweny 21:8
To joma luor, gi joma ok oyie kod jo-koko gi jonek kod joma terore, gi jojuogi gi joma lamo nyiseche manono kod jo-miriambo duto, kargi nobed mana ataro mar mach maliel mager, ma en tho mar ariyo!”

Rumi 10:13
nimar, “Ngʼato ka ngʼato maluongo nying Jehova Nyasaye noresi.”

Hibrania 1:1-2
[1] Kinde machon Nyasaye nowuoyo gi kwerewa e yore mangʼeny kendo mopogore opogore, kokalo kuom jonabi,[2] to e ndalo mogikgi osewuoyo kodwa kokalo kuom Wuode owuon. Wuodeno ema oseketo mwandune duto e lwete, kendo en ema nochweyo gik moko duto kuome.

2 Petro 3:3-4
[3] Mokwongo nyaka ungʼe ni e ndalo mogik jomoko machayo ji nobi ka gichayou kendo ka giluwo gombogi maricho.[4] Ka gipenjou niya “Ruodhu mane osingore ni onego bed ni duogono to ere? Donge nyaka ne kwerewa tho gik moko osebedo mana machalre nyaka aa chakruok chwech piny!”

1 Timotheo 4:1-3
[1] Roho Maler wacho ni e ndalo giko jomoko nowe yie mi giluw weche chunje mawuondo ji kod puonj mayoreyore mag jochiende.[2] Puonj ma kamago aa kuom jo-miriambo mawuondore, jogo ma pachgi manyiso ni gin joketho osetho mana ka gima orew gi nyinyo maliet.[3] Gitamo ji mondo kik okendre, kendo gisiemogi mondo kik gicham chiemo mamoko ma Nyasaye ochiwo mondo joma oyie kendo mongʼeyo adiera okaw gi erokamano.

Fweny 13:16-18
[16] Bende nochuno ji duto, jomatindo gi jomadongo, jo-mwandu kod jochan, wasumbini gi joma ni thuolo, mondo oket kido e lwetegi ma korachwich kata e lela wengegi,[17] mondo ngʼato angʼata kik ngʼiew kata loko gimoro amora, makmana ka en gi kidono ma en nying ondiek malichno kata namba mochungʼ kar nyingno.[18] To ngʼeyo tiend wachni dwaro rieko, Ngʼat man-gi rieko, mondo okwan namba mar ondiek, nikech nambano ochungʼ kar nying dhano. Nambano en mia auchiel gi piero auchiel gauchiel.

2 Timotheo 3:1-5
[1] To ngʼe malongʼo ni kinde mag chandruok nobedie e ndalo giko.[2] Ji nobed koherore kendgi kendo kohero pesa. Ginibed josunga, jongʼayi, joma yanyo ji, joma ok winj jonywolgi, joma ok go erokamano, kendo joma ok ler,[3] jogi nobed joma onge hera kendo joma ok wene ji richogi, joma ketho nying ji; joma ok ritre, jo-mahundu, kendo joma ok ohero ber,[4] ginibed andhoke, joma mwomore, josunga, joma ohero mor moloyo Nyasaye,[5] gitimo gik manenore ni gin joma oluoro Nyasaye to ngimagi nyiso ni gionge gima luoro Nyasaye kelo. In to nyaka ipogri chuth gi joma kamago.

Fweny 1:1-7
[1] Ma e fweny ma Nyasaye nomiyo Yesu Kristo mondo onyisgo jotichne gik manyaka timre mapiyo. Kristo nomiyo fwenyni ongʼere ka nooro malaikane mondo onyis Johana jatichne.[2] Johana nyiso gigo duto mane oneno e fweny ma en wach Nyasaye kod weche duto mane Yesu Kristo owacho.[3] Ngʼatno masomo weche mokorgi en jahawi kendo ogwedh jogo mawinjo wechegi kendo kano weche mondikgi e chunygi, nikech kinde ma gigi biro timoree chiegni.[4] An Johana, Andiko ni kanise abiriyo manie piny Asia: Ngʼwono kod kwe obednu koa kuom Jal mantie, Jal mane nitie kendo Jal mabiro betie, kendo koa kuom Roho abiriyo manie nyim kom duongʼne,[5] kendo moa kuom Yesu Kristo, ma janeno mar adier ma ok lokre, jal mane okwongo chier oa kuom joma otho, jaloch mar ruodhi manie piny. Ne Jal moherowa kendo mosegonyowa kuom richowa gi rembe,[6] mi osemiyo wadoko oganda mag pinyruodhi kod jodolo matiyone Nyasache kendo Wuon mare kendo wuon-gi, mad duongʼ odogne manyaka chiengʼ! Amin.[7] “Neuru, obiro gi boche polo,” kendo “wenge duto nonene, nyaka jogo mane ochwowe gi tongʼ”; kendo ogendini duto “manie piny noywagre nikech en.” Mano e kaka enobedi! Amin.

Mathayo 24:36-44
[36] “Onge ngʼato mongʼeyo odiechiengno kata sa, obed malaike manie polo kata Wuowi, makmana Wuoro kende.[37] Mana kaka notimore e ndalo mag Nowa e kaka nobedi chiengʼ ma Wuod Dhano nobi.[38] Nimar e ndalo mane pok pi opongʼo piny, ji ne chiemo kendo metho, bende negi kendo kendo ikendogi, nyaka nochopo odiechiengʼ mane Nowa odonjo e yie,[39] kendo onge gima negingʼeyo kuom gima ne biro timore nyaka pi nobiro moywerogi duto. Kamano e kaka nobedi e biro Wuod Dhano.[40] Chwo ariyo nobedi e puodho, achiel nokaw to machielo nowe.[41] Mon ariyo noyudi karego e pongʼ lwedo; achiel nokaw to machielo nowe.[42] “Omiyo ritreuru nikech ok ungʼeyo chiengʼ ma Ruodhu nobie.[43] To ngʼeuru ma maber ni ka dine wuon ot ngʼe ni kar sa adi mar otieno ma jakuo biroe, dine osiko korito, kendo dine ok oweyo ode otur gi jakuo.[44] Kamano bende e kaka un bende onego ubed moikore, nikech Wuod Dhano biro biro sa ma ok ungʼeyo.

Mathayo 24:1-14
[1] Yesu noa e hekalu, kendo kane oyudo owuotho odhi, jopuonjrene nobiro ire mondo onyise kaka gedo mag hekalu lich.[2] To nopenjogi niya, “Bende uneno gigi duto? Awachonu adier ni onge kidi kata achiel mabiro dongʼ kochungʼ ewi wadgi, gibiro redhore piny duto.”[3] Kane oyudo Yesu obet ewi Got Zeituni Jopuonjre nobiro ire mopenje lingʼ-lingʼ niya, “Wachnwa ane, gigi biro timore karangʼo, kendo angʼo mabiro bedo ranyisi mar bironi kod mar giko mar ndalo?”[4] Yesu nodwokogi niya, “Beduru motangʼ mondo ngʼato kik wuondu.[5] Nimar ji mangʼeny nobi e nyinga ka hedhore ni, ‘An e Kristo,’ kendo giniwuond ji mangʼeny.[6] Unuwinj kuom pinje magore koni gi koni kod humbe mag lwenje, to neuru ni kik kibaji gou. Gik ma kamago nyaka timre, to giko piny to pod ni nyime.[7] Oganda noked gi oganda machielo, kendo pinyruoth gi pinyruoth machielo. Kech nobedi kuonde mangʼeny kendo piny noyiengni kuonde mopogore opogore.[8] Magi duto nobed mana chakruok mar muoch makecho.[9] “Eka nochiwu mondo osandu kendo onegu, kendo ogendini duto nochau nikech an.[10] E kindeno ji mangʼeny nolokre mawe yie kendo ginindhogre ka gichare kendgi,[11] bende joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nobi mangʼeny kendo giniwuond ji mangʼeny.[12] Nikech timbe maricho nomedre, hera mar ji mangʼeny nodok mangʼich,[13] to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.[14] Kendo Injilini mar pinyruoth noyal e piny duto mondo ongʼad bura ne ogendini duto, eka giko nobi.

Zaburi 91:1-16
[1] Ngʼat modak ei kar pondo mar Nyasaye Man Malo Moloyo biro yudo yweyo e bwo tipo mar Jehova Nyasaye Maratego.[2] Ngʼat ma kamano nyalo wacho kuom Jehova Nyasaye niya, “En e kar pondona kendo en e ohingana, en e Nyasacha ma ageno kuome.”[3] Jehova Nyasaye biro resi adier kuom gik mochikigo mondo ohinyi kendo kuom tuoche maricho maneko.[4] Obiro umi gi bwombene, kendo ibiro yudo konyruok e bwo bwombene; adierane biro bedoni ka okumba kendo ka siro.[5] Ok iniluor masira mar otieno, kata asere machielore godiechiengʼ,[6] kata tuoche maricho maliwo ji e mudho, kata tho matieko ngima ji e dier odiechiengʼ tir.[7] Ji alufu achiel nyalo podho e bathi, ee, ji alufu apar nyalo riere e badi korachwich, to in onge moro ma nochop buti.[8] Iningʼigi angʼiya gi wengeni kendo inine kikumo joma timbegi richo.[9] Ka iwacho niya, “Jehova Nyasaye e kar pondona,” kendo iketo Nyasaye Man Malo Moloyo kar dakni,[10] to onge gimoro amora marach ma notimreni, kendo onge masira ma nosud machiegni gi odi.[11] Nimar obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo giriti e yoreni duto;[12] gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.[13] Ininyon sibuor gi thuond fu; adier ininyon sibuor maratego gi thuol maduongʼ man-gi kwiri marach.[14] Jehova Nyasaye wacho niya, “Abiro rese nikech ohera; abiro rite nikech ohulo nyinga.[15] Enoluonga, kendo anadwoke; anabed kode e chandruok, adier, anakonye kendo anamiye duongʼ.[16] Anami odag amingʼa kendo ananyise warruokna.”

2 Timotheo 3:1-17
[1] To ngʼe malongʼo ni kinde mag chandruok nobedie e ndalo giko.[2] Ji nobed koherore kendgi kendo kohero pesa. Ginibed josunga, jongʼayi, joma yanyo ji, joma ok winj jonywolgi, joma ok go erokamano, kendo joma ok ler,[3] jogi nobed joma onge hera kendo joma ok wene ji richogi, joma ketho nying ji; joma ok ritre, jo-mahundu, kendo joma ok ohero ber,[4] ginibed andhoke, joma mwomore, josunga, joma ohero mor moloyo Nyasaye,[5] gitimo gik manenore ni gin joma oluoro Nyasaye to ngimagi nyiso ni gionge gima luoro Nyasaye kelo. In to nyaka ipogri chuth gi joma kamago.[6] Joma kamago ema donjo e miech ji kendo gihoyo mon ma pachgi yomyom mogangore gi kit richo mayoreyore kendo ma gombo maricho ywayo pachgi koni gi koni,[7] mon makamagi oikore mar winjo puonj to kata kamano ok ginyal chopo e okangʼ mar rwako adiera.[8] Mana kaka Janes gi Jambre nokedo gi Musa e kaka jogi bende kedo gi adiera, gin joma pachgi osekethore kendo jogo ma osekwedi kaluwore gi yie.[9] To ok ginidhi mabor nikech fupgi biro nenore ni ji duto mana kaka notimore ni jogo.[10] In iseluwo puonjna duto, gi kit ngimana, kod gik machano timo e ngimana; iseneno gi yiena, gi kindana, kod herana gi dhilna,[11] kod sand gi chandruok mara. Ingʼeyo gik moko duto mane otimorena Antiokia gi Ikonio kod Lustra, kendo ingʼeyo kaka ne adhil e sand mager! To Ruoth noresa kuom sandgo duto.[12] Chutho, ochunore ni ngʼato angʼata madwaro dak e ngima maler moluoro Nyasaye ka en e achiel gi Kristo Yesu, nyaka ne sand,[13] kata kamano, joma richo kod joma wuondore nomed bedo joma richo moloyo, ka gi wuondo ji to gin bende iwuondogi.[14] In to nyaka isik kimako weche misepuonjori kendo mingʼeyo ni adier chuth, nikech ingʼeyo kit ngima joma nopuonji,[15] bende ngʼe ni nyaka ia e nyathi isebedo kingʼeyo weche manie Muma Maler manyalo miyi rieko makeloni warruok kuom yie Kristo Yesu.[16] Weche duto manie Muma oa kuom much Nyasaye kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo ji obed joma kare,[17] eka ngʼat Nyasaye obed molony chuth ne tich moro amora maber.

Tich Joote 2:1-17
[1] Ka chiengʼ Pentekost nochopo, noyudo ka gichokore kanyachiel giduto.[2] Apoya nono, koko machalo gi yamb kalausi makudho matek noa e polo mopongʼo ot mane gibetie.[3] Negineno gik machalo gi ligek mach, mane opiyo ewi ngʼato ka ngʼato kuomgi.[4] Giduto kar rombgi negipongʼ gi Roho Maler, mi gichako wuoyo gi dhok mayoreyore kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.[5] E sechego noyudo jo-Yahudi mathoth moluoro Nyasaye ni Jerusalem. Jogi noa e pinje duto manie bwo polo.[6] Kane giwinjo kit kokoni, ji mangʼeny nochokore kanyakla, ka gihum nono, nikech ngʼato ka ngʼato kuomgi ne winjo ka jogo wacho dhogi.[7] Negihum kendo giwuoro, mi gipenjo niya, “Donge joma wuoyogi duto gin jo-Galili?[8] Ka kamano, to ere kaka ngʼato ka ngʼato kuomwa winjogi mana e dhowa wawegi?[9] Kama wantiereni nitie jo-Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Ponto, Asia,[10] Frugia, Pamfilia, Misri kod gwenge mag Libya mokiewo gi Kurene; kaachiel gi welo moa Rumi, mane otingʼo jo-Yahudi kod joma moko molokore mondo oluw din jo-Yahudi.[11] To moko bende gin jo-Krete gi jo-Arabu. Ere kaka wawinjogi ka gihulo gik madongo ma Nyasaye osetimo e dhowa wawegi!”[12] Negipenjore ka gihum kendo gidhier nono niya, “Gima timoreni to tiende angʼo?”[13] To jomoko kuomgi nojarogi kawacho niya, “Jogi osemadho kongʼo mangʼeny momerogi.”[14] Eka Petro nochungʼ malo, kaachiel gi jopuonjre apar gachiel mamoko, motingʼo dwonde kowuoyo gi jogo niya, “Un jo-Yahudi wetena, kaachiel kod ji duto modak Jerusalem, weuru anyisu tiend wachni. Chikuru itu maber mondo uwinj gima awacho.[15] Jogi ok omer kaka uwachono nikech pod en mana sa adek okinyi sani ok ngʼato nyal merie![16] Ooyo, gima timoreni en mana gima Janabi Joel nokoro chon kowacho ni,[17] “ ‘Nyasaye wacho kama: E ndalo giko anaol Roho Maler mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, jou matindo none fweny, jodongu nolek lek.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc