A A A A A

Math Signs: [Number 10]

1 Ruodhi 7:23
Eka noloso Nam mar mula moleny, molworore kaka karaya, ma lachne romo fut apar gabich to tutne romo fut aboro. Alworane duto ne romo fut piero angʼwen gangʼwen.

Kwan 11:11
Nopenjo Jehova Nyasaye niya, “En angʼo momiyo isekelo chandruok ma kama ne jatichni? En angʼo ma asetimo ma ok mori momiyo imiya tingʼ mapek mar jogi duto?

Rapar mar Chik 1:11
Mad Jehova Nyasaye ma Nyasach kwereu mi unyaa moromo alufu gi alufu kendo enogwedhu mana kaka nosingore.

Tim jo-Lawi 20:13
Ka dichwo oterore gi dichwo wadgi. Giduto ji ariyogi gitimo gima kwero kendo giduto nyaka neg-gi to rembgi nobedi e wigi giwegi.

1 Korintho 6:9-11
[9] Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jowuoro, kata jomer, kata joketh nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.[11] Kamano e kaka jomoko kuomu ne chalo. To ne olwoku mi opwodhu, mi oketu udoko joma kare e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom Roho mar Nyasachwa.

1 Korintho 10:13
Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.

Rumi 1:20
Nyaka aa chakruok mar piny, gik ma ok ne mag Nyasaye, kaka tekone mochwere gi kite, osenenore malongʼo ka gifwenyore e gik mosechweyo, mondo omi dhano kik wuondre ni kiagi.

Filipi 4:19
To Nyasacha biro miyou gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune maduongʼ manie Kristo Yesu.

Zaburi 55:22
Ket pek manie chunyi ne Jehova Nyasaye to obiro riti; ok obi weyo ngʼat makare podhi.

2 Timotheo 3:16
Weche duto manie Muma oa kuom much Nyasaye kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo ji obed joma kare,

Luka 23:34
Yesu nowacho niya, “Wuora, wenegi, nikech gikia gima gitimo!” To ne gipogore lepe ka gigoyo ombulu.

Chakruok 1:31
Nyasaye nongʼiyo gik moko duto mane osechweyo kendo noneno ni gibeyo ahinya. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar auchiel.

Zaburi 104:9
Ne iketonegi tongʼ ma ok ginyal kadho; mondo kik gichak giim piny kendo.

Chakruok 6:12
Nyasaye noneno kaka piny nosekethore, nikech ji duto mae piny nodak e richo.

Chakruok 7:20
Pi noimo gode kendo omedo gingore moloyo fut piero ariyo

Chakruok 8:5-9
[5] Pi nomedo dwono nyaka dwe mar apar, to chiengʼ mokwongo mar dwe mar aparno wi gode nochako neno.[6] Bangʼ ndalo piero angʼwen Nowa noyawo dirisa mane oloso ei yie,[7] kendo nooro agak kendo nosiko kohuyo koni gi koni nyaka pi notwo e piny.[8] Eka nooro akuru mondo ofweny ka pi osedok chien e piny.[9] To akuru ne ok nyal yudo kama opiyoe nikech pi ne pod okwako piny duto; omiyo noduogo ir Nowa ei yie. Nowa notero lwete oko kendo ogame mine odwoge ire ei yie.

Chakruok 9:11
Atimo singruok kodi ni: Ok nachak atiek gik mangima kod pi bende ok nachak aketh piny kuom pi.”

Rapar mar Chik 11:11
To piny ma ungʼado Jordan mondo udhi ukaw en piny gode kod holo ma mwonyo pi moa e polo.

Luka 11:11
“En ngʼa kuomu, wuone, ma ka wuodi okwayi rech, to imiye mana thuol?

Kwan 1:11
koa kuom joka Benjamin, kaw Abidan wuod Gideoni;

Joshua 1:11
“Dhiuru e kambi kendo unyis ji ni, ‘Ikuru gigeu mag lweny. Ndalo adek koa kawuono ubiro kalo aora Jordan gikae mondo udhi kendo ukaw mwandu mar piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kaka maru owuon.’ ”

1 Korintho 6:9
Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,

Johana 1:8
Johana owuon ne ok en ler nogo, to nobiro mana kaka janeno mar lerno.

Kwan 10:29
Musa nowacho ne Hobab wuod Reuel ja-Midian, ma en jaduongʼne niya, “Wawuok wadhi kama Jehova Nyasaye nowacho ni obiro miyowa. Kuom mano bi kodwa mondo wadhi e piny maber mane Jehova Nyasaye osingo ne jo-Israel kendo wabiro miyi kar dak.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc