A A A A A

Life: [Disappointment]

Rumi 8:28
Bende wangʼeyo ni Nyasaye tiyo maber ne jogo mohere, jogo moseluongi kaluwore gi dwarone.

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Filipi 4:6-7
[6] Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.[7] Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji duto ngʼeyo norit chunyu gi pachu ka un kuom Kristo Yesu.

Luka 6:16
Juda wuod Jakobo, gi Judas Iskariot, mane olokore obedo jandhok.

Zaburi 34:18
Jehova Nyasaye chiegni gi joma chunygi otur kendo oreso joma chunygi muol.

Isaya 40:28-31
[28] Donge ungʼeyo? Koso pok uwinjo? Jehova Nyasaye en Nyasaye manyaka chiengʼ kendo Jachwech mar piny duto. Ok nobed mool bende ok nonyosre, kendo pache onge ngʼama nyalo ngʼeyo.[29] Omiyo joma ool teko kendo omedo joma tekregi orumo bedo motegno.[30] Jomatindo nyalo bedo mool mi nyosre, kendo yawuowi nyalo chwanyore mi podhi,[31] to joma oketo genogi kuom Jehova Nyasaye tekregi nodwogi. Gibiro huyo mana ka ongo mafuyo gi bwombe; gibiro ringo to ok gibi bedo mool, bende gibiro wuotho to tekregi ok norum.

Ngeche 3:5
Gen kuom Jehova Nyasaye gi chunyi duto, kendo kik igen kuom ngʼeyoni iwuon;

Zaburi 42:11
Angʼo momiyo ikuyo, yaye chunya? Angʼo momiyo inyosori, yaye chunya? Ket genoni kuom Nyasaye, nikech pod abiro pake, en e Jawarna kendo Nyasacha.

Kolosai 3:23-25
[23] Gimoro amora ma utimo, to timuru gi chunyu duto ka gima utimo ni Ruoth to ok ni dhano,[24] ka ungʼeyo ni obiro miyou mich chiengʼ ma nobi mondo opog ni joge girkeni kaka pokgi mokano nigi. En Ruoth Kristo ema utiyone.[25] Ngʼeuru ni ngʼato matimo richo, noyud pokne kuom richo mosetimo, kendo onge dewo wangʼ nikech Nyasaye ok dew wangʼ ngʼato.

Eklesiastes 1:2
Jayalo wacho niya, “Ngima en gima nono! Chutho en gima nono! Gik moko duto onge tiendgi!”

Eklesiastes 12:8
Emomiyo an jayalo awacho niya, “Ngima en gima nono! Gik moko duto onge tiendgi!”

Hibrania 11:6
To ngʼat maonge gi yie ok nyal bedo malongʼo ni Nyasaye, nikech ngʼato madwaro sudo ir Nyasaye nyaka yie ni entie kendo ni en-gi mich momiyo joma oketo chunygi ka dware.

Hibrania 13:5
Kik ubed joma ohero pesa, to gik ma un-go mondo oromu, nikech Nyasaye wacho niya, “Ok anaweu kata jwangʼ ok anajwangʼu”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc