A A A A A

Life: [Beauty]

1 Petro 3:3-4
[3] Ber maru ok onego onenre mana kuom gik mulichogo dendu ma oko: kaka kado wich gi rwako bangli mag dhahabu kod lewni ma nengogi tek.[4] To chutho ber maru onego obed mano maiye, ma en ber madier mar chuny mamuol kendo mokwe ma en gima duongʼ moloyo e wangʼ Nyasaye.

2 Korintho 4:16
Emomiyo chunywa ok nyosre. Kata obedo ni ringrewa ma oko rumo kamano, to chunywa iloko manyien odiechiengʼ kodiechiengʼ.

Efeso 2:10
Mano timore nikech wan chwech Nyasaye, manochweyo kuom Kristo Yesu mondo otim timbe mabeyo, ma Nyasaye owuon ema nosechano chon mondo watim.

Chakruok 1:27
Kuom mano Nyasaye nochweyo dhano e kite owuon, e kit Nyasaye nochweye; nochweyogi dichwo gi dhako.

Isaya 40:8
Lum ner kendo maua tuo mi lwar piny, to wach Nyasachwa osiko manyaka chiengʼ.”

Filipi 4:8
To mogik, jowetena, keturu pachu kuom gik moko duto madiera kendo mowinjore kaka: weche malongʼo kod weche maler, weche makare, kod weche mabeyo, weche mangʼwon kod weche mipuoyo.

Zaburi 139:14
Apaki nikech ne ichweya mongʼith kendo malich miwuoro; tijeni misetimo lich, kendo angʼeyo mano maber.

Rumi 8:6
Paro mar jaricho en tho, to paro ma Roho ema chiko kelo ngima kod kwe.

Wer Mamit 4:7
Ijaber e yore duto, jaherana; onge mbala moro amora e dendi.

Mathayo 6:28-29
[28] “Koso uparoru ne wach lewni nangʼo? Neyeuru kaka ondanyo mag pap dongo. Ok ginyagre gi tich kata gi chwecho.[29] To kata kamano awachonu ni kata mana Solomon e rwakruokne malich duto ne ok orwakore ka achiel kuomgi.

1 Timotheo 2:9-10
[9] Adwaro bende ni mon orwakre gi lewni mowinjore ka gibidhore kendo giritore maber, to rwakruokgi kik bed mana mar kado wich kata mar dhahabu kata mar rwako tigo ma nengone tek kata lewni ma nengogi tek,[10] to onego girwakre gi timbe mabeyo mowinjore gi mon mawacho ni oluoro Nyasaye.

1 Samuel 16:7
To Jehova Nyasaye nowachone Samuel niya, “Kik ingʼi ber mar dende kata borne nikech asedage. Jehova Nyasaye ok ngʼi gik ma dhano ngʼiyo. Dhano ngʼiyo ber ma oko, Jehova Nyasaye to ngʼiyo chuny.”

Eklesiastes 3:11
Oseketo gik moko duto obedo maber e kindegi. Oseketo ngima mochwere e chuny ji; kata kamano ok ginyal paro matut gima Nyasaye osetimono aa chakruok nyaka giko.

Galatia 3:26-27
[26] Un duto un nyithind Nyasaye nikech uyie kuom Kristo Yesu,[27] nimar un duto mosebatisu kuom Kristo userwakoru gi Kristo.

Ngeche 3:15-18
[15] Ober moloyo kite ma nengogi tek; onge gimoro amora migombo ma dipim kode.[16] Ngima kuom ndalo mangʼeny ni e lwete korachwich; to e lwete koracham nitiere mwandu kod duongʼ.[17] Yorene gin yore mag mor kendo yorene duto gin mag kwe.[18] En yadh ngima ne jogo morwake; jogo mopadore kuome biro yudo gweth.

Ezekiel 28:17-18
[17] Chunyi nobedo gi sunga nikech ber mane ibergo, kendo ne iketho riekoni nikech duongʼ mane in-go. Omiyo ne adiri makeli nyaka e piny; mibedo gima ruodhi mag piny rango amingʼa ka wuoro.[18] Isechido kara maler mar lemo kuom richoni mathoth mag ohandi mimayogo ji. Omiyo ne amoko mach kuomi, mine owangʼi motieki, bende ne amiyo ilokori buru manie lowo e nyim ji duto mane rangi.

Jakobo 1:23
Ngʼato angʼata mawinjo awinja wach to ok tim gima wach owacho, chalo gi ngʼama ngʼiyo lela wangʼe e rangʼi,

Mathayo 23:28
Kamano e kaka un bende unenoru ne ji ni un joma beyo gioko, to gie iu to upongʼ gi wuondruok kod timbe maricho.

Ngeche 31:30
Ber mar wangʼ wuondo ji, to chia bende rumo; to dhako moluoro Jehova Nyasaye yudo pak.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc