A A A A A

Life: [Wealth]

1 Timotheo 6:17-19
[17] Nyis joma nigi mwandu e pinyni mondo kik gibed jongʼayi bende kik giket genogi kuom mwandu mabiro leny nono to giket genogi kuom Nyasaye mamiyowa gik moko duto mabup mondo wabedgo mamor.[18] Chikgi mondo gitim maber, ka gipongʼ gi mwandu mag timbe mabeyo kendo gibed mangʼwon ka giikore pogo mwandugi ne ji mochando gik ma gin-go.[19] Ka gitimo kamano to gibiro kano mwandu ne gin giwegi, kendo mano nodognegi mise motegno e ndalo mabiro, mondo omi gibed gi ngima madiera man-gi tiende.

Luka 19:1-10
[1] Yesu nodonjo Jeriko, kendo nowuotho kokadho e dier dalano.[2] Ngʼato ne nitie kanyo ma nyinge Zakayo; ne en jasol osuru maduongʼ kendo ne en ja-mwandu.[3] Ne odwaro neno ni Yesu en ngʼa, to nikech ne en nyadundo ne ok onyal, nikech oganda ne ngʼeny.[4] Omiyo noringo odhiyo motelo kendo noidho yadh ngʼowu mondo onene, nikech Yesu ne biro kalo kanyo.[5] Kane Yesu ochopo kanyo, nongʼiyo malo kendo nowachone niya, “Omiyo Zakayo, nolor piny piyo. Tinendeni nyaka abed e odi.”[6] Omiyo Zakayo nolor mapiyo kendo norwake gi mor e ode.[7] Ji duto mane oneno ma nochako ngʼur kagiwacho niya, “Osedhi bedo wendo jaricho!”[8] To Zakayo nochungo malo kendo nowachone Ruoth niya, “Ne Ruoth! Sani kendo koroni abiro chiwo nus mar giga ne jochan, to kapo ni ne asewuondo ngʼato e gimoro amora, abiro chule ka adwokone maromo nyadingʼwen.”[9] Yesu nowachone niya, “Kawuono warruok osebiro e odni, nikech ngʼatni bende en nyakwar Ibrahim.[10] Nikech Wuod Dhano nobiro mondo omany kendo owar jogo manolal.”

Mariko 4:19
To achien parruok kuom ngima mar pinyni gi wuond ma mwandu kelo kaachiel gi gombo mag pinyni ma gigombogo gik mathoth, thungʼo Wach mamone nyak.

Luka 18:18-30
[18] Jatelo moro nopenje niya, “Japuonj maber, en angʼo monego atim mondo ayud ngima mochwere kaka girkeni mara?”[19] Yesu nodwoke kapenje niya, “Angʼo momiyo iluonga ni ngʼama ber? Onge ngʼama ber, makmana Nyasaye kende.[20] Ingʼeyo chike mawacho ni: ‘Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik ihang wach, luor wuonu gi minu.’ ”[21] Nodwoke niya, “Magi duto aserito nyaka aa rawera.”[22] Kane Yesu owinjo wachno, nowachone niya, “Pod iremo gimoro achiel. Lok mwanduni duto ma in-go pesa, mondo ipog joma odhier, eka inibed gi mwandu mokan e polo. Bangʼ timo kamano to bi mondo iluwa.”[23] Ka nowinjo ma, nobedo mokuyo ahinya, nikech ne en ngʼat man-gi mwandu mathoth ahinya.[24] Yesu nongʼiye kendo nowachone niya, “Mano kaka en gima tek mondo jomoko odonji e pinyruoth Nyasaye.[25] Chutho, yot mondo ngamia okadhi e wangʼ sandan, moloyo jamoko donjo e pinyruoth Nyasaye!”[26] Jogo manowinjo mani nopenjo niya, “Kare en ngʼa manyalo kwo?”[27] Yesu nodwokogi niya, “Gino ma ok nyalre gi dhano, nyalore kuom Nyasaye.”[28] Petro nowachone niya, “Wan waseweyo gik moko duto mane wan-go mondo waluwi!”[29] Yesu nowachonegi niya, “Awachonu adier ni, onge ngʼato moseweyo dalane kata jaode kata owetene, kata jonywolne, kata nyithinde nikech pinyruoth Nyasaye[30] ma ok norem mak oyudo nyadi mangʼeny marome e tiengʼni kendo e tiengʼ mabiro, noyud ngima mochwere.”

Fweny 3:17
Iwacho ni, ‘An jamoko; kendo ni aseyudo mwandu mathoth bende onge gima achando.’ To ok ingʼeyo ni in ngʼat mathagore mogik; idhier, in ngʼat monego okechi; bende in muofu kendo in duk.

Luka 16:1-3
[1] Yesu nowachone jopuonjrene niya, “Ne nitie jamoko moro, ma ngʼat mane rito mwandune ne odonjne ni ketho gige.[2] Omiyo noluonge ire kendo nopenje ni, ‘En angʼo mawinjo kuomini? Chiw ane kwan kuom gigo duto mirito, nikech ok inyal bedo jarit giga kendo ngangʼ!’[3] “Jarit noparo kende owuon ni, ‘Abiro timo angʼo koro? Ruodha koro maya tija. Ok an ratego moromo ma dapur, to wiya kuot mondo akwechi.

Mariko 12:43-44
[43] Yesu nogwelo jopuonjrene ire mokonegi niya, “Awachonu adier dhako ma chwore otho modhierni osegolo pesa mangʼeny e keno moloyo ji mamoko duto.[44] Gin gisegolo mana matin nono kuom mwandu ma gin-go, to dhakono kata obedo ni odhier, to osechiwo duto ma en-go, duto mane onego okonyrego.”

Luka 19:1-27
[1] Yesu nodonjo Jeriko, kendo nowuotho kokadho e dier dalano.[2] Ngʼato ne nitie kanyo ma nyinge Zakayo; ne en jasol osuru maduongʼ kendo ne en ja-mwandu.[3] Ne odwaro neno ni Yesu en ngʼa, to nikech ne en nyadundo ne ok onyal, nikech oganda ne ngʼeny.[4] Omiyo noringo odhiyo motelo kendo noidho yadh ngʼowu mondo onene, nikech Yesu ne biro kalo kanyo.[5] Kane Yesu ochopo kanyo, nongʼiyo malo kendo nowachone niya, “Omiyo Zakayo, nolor piny piyo. Tinendeni nyaka abed e odi.”[6] Omiyo Zakayo nolor mapiyo kendo norwake gi mor e ode.[7] Ji duto mane oneno ma nochako ngʼur kagiwacho niya, “Osedhi bedo wendo jaricho!”[8] To Zakayo nochungo malo kendo nowachone Ruoth niya, “Ne Ruoth! Sani kendo koroni abiro chiwo nus mar giga ne jochan, to kapo ni ne asewuondo ngʼato e gimoro amora, abiro chule ka adwokone maromo nyadingʼwen.”[9] Yesu nowachone niya, “Kawuono warruok osebiro e odni, nikech ngʼatni bende en nyakwar Ibrahim.[10] Nikech Wuod Dhano nobiro mondo omany kendo owar jogo manolal.”[11] Kane pod giwinjo wachni, nodhi nyime kogoyonegi ngero, nikech nochiegni gi Jerusalem, kendo ji ne paro ni pinyruoth Nyasaye biro betie mapiyo.[12] Nowacho niya, “Ngʼat moro marahuma nodhi e piny mabor mondo oyiere ruoth eka bangʼe oduogi.[13] Omiyo noluongo jotichne moko apar kendo ne omiyogi silingʼ alufu achiel, achiel. Nowachonegi ni, ‘Lokuru ohala gi pesagi, nyaka chop aduogi.’[14] “To joge nosin kode kendo negioro joote modhiyo ire mondo giwach ni, ‘Ok wadwar ngʼatni mondo obed ruodhwa.’[15] “Kata kamano, ne okete ruoth, kendo nodok dala. Kendo noluongo jotichne mane omiyo pesa, mondo oyud ni en ohala manade magiseyudo.[16] “Ngʼat mokwongo nobiro kendo nowacho ni, ‘Ruoth, silingʼ alufu achiel, osenywolo silinge alufu apar moko.’[17] “Ruoth nodwoko ni, ‘Isetimo maber, jatichna maber! Nikech isebedo ngʼat mogen e gima tin ahinya, koro bed jarit mier madongo apar.’[18] “Ngʼat mar ariyo nobiro kendo nowacho ni, ‘Ruoth, silingʼ alufu achiel osenywolo silinge alufu abich moko.’[19] “Ruodhe nodwoke ni, ‘Bed jarit mier madongo abich.’[20] “Eka jatich machielo nobiro kendo owacho ni, ‘Jaduongʼ, silingʼ alufu achiel eri, ne asekane kapande kaboyogo gi nanga.[21] Ne aluori, nikech in ngʼat makoch. In ikawo gino mane ok ikano, kendo ikayo mano mane ok ichwoyo.’[22] “To Ruodhe nodwoke ni, ‘Abiro ngʼadoni bura koluwore kod gima iwacho, in jatich marach! Kara in ne ingʼeyo ni an ngʼat makoch, kendo ni akawo gima ne ok akano, bende akayo gima ne ok achwoyo![23] Marangʼo ne ok iketo pesanano e od keno, mondo kane aduogo, to ne anyalo kawe gi ohande.’[24] “Eka nowachone jogo mane ochungo kanyo ni, ‘Kawuru silinge alufu achiel ugol kuome kendo umi jalno man-gi silingʼ alufu apar.’[25] “Negiwacho ni, ‘Jaduongʼ donge en-gi silingʼ alufu apar.’[26] “Nodwoko ni, ‘Awachonu ni ngʼato ka ngʼato man-go nomedne mi nobed gi mogundho, to ngʼatno ma ongego, kata mano ma en-go nomaye.[27] To keluru wasikago ka mane ok dwar mondo abed ruodhigi mondo uneg-gi e nyima.’ ”

Luka 18:22-23
[22] Kane Yesu owinjo wachno, nowachone niya, “Pod iremo gimoro achiel. Lok mwanduni duto ma in-go pesa, mondo ipog joma odhier, eka inibed gi mwandu mokan e polo. Bangʼ timo kamano to bi mondo iluwa.”[23] Ka nowinjo ma, nobedo mokuyo ahinya, nikech ne en ngʼat man-gi mwandu mathoth ahinya.

Mariko 12:41-44
[41] Yesu nobedo piny kama omanyore gi kama ne ji ketoe sadakagi mi nonono kaka ji ne keto pesagi e kar keno mar hekalu. Jo-mwandu mangʼeny ne diro pesa mojuol ojuol.[42] To dhako moro modhier ma chwore notho nobiro moketo pesa mamingli ariyo matindo tindo, pesa matinie mogik ma en ndururu.[43] Yesu nogwelo jopuonjrene ire mokonegi niya, “Awachonu adier dhako ma chwore otho modhierni osegolo pesa mangʼeny e keno moloyo ji mamoko duto.[44] Gin gisegolo mana matin nono kuom mwandu ma gin-go, to dhakono kata obedo ni odhier, to osechiwo duto ma en-go, duto mane onego okonyrego.”

Mathayo 25:14-30
[14] “Loch Polo nobed machal gi ngʼat moro ma kane owuok odhi e wuoth to noluongo jotichne mi oketo mwandune e lwetgi.[15] Achiel kuomgi nomiyo pesa moromo talanta abich, to machielo nomiyo talanta ariyo, kendo machielo talanta achiel; komiyo moro ka moro kuomgi pesa maromre gi nyalone. Eka nodhi e wuodhe.[16] Ngʼama nomi talanta abich nodhi sano sano moketo pesane e tich, kendo noyudo talanta abich mamoko kaka ohande.[17] Kamano bende, ngʼat mane omi talanta ariyo noyudo ariyo ewi mane omiye.[18] To ngʼat mane oyudo talanta achiel nowuok odhi mokunyo bur ei lowo, kendo oyiko pesa ruodhe kanyo.[19] “Bangʼ kinde marabora ruodh jotijgo noduogo kendo nogoyo kodgi kwano.[20] Ngʼat mane nigi talanta abich nokelo talanta abich mamoko ewi mane omiye, kendo nowachone ruodhe ni, ‘Ruoth, ne imiya talanta abich, to neye, aseloso abich mamoko e wiye.’[21] “Ruodhe nodwoke ni, ‘Isetimo maber ahinya. In jatich maber kendo ma ja-adiera! Isebedo ja-adiera gi gik matin nono omiyo koro abiro keti jarit gik mangʼeny. Bi idonji e mor mar ruodhi!’[22] “Ngʼat mane nigi talanta ariyo bende nobiro, mowacho ni, ‘Ruodh, ne imiya talanta ariyo, to neye, aseloso ariyo mamoko.’[23] “Ruodhe nodwoke ni, ‘Isetimo maber ahinya. In jatich maber kendo ma ja-adiera! Isebedo ja-adiera gi gik matin nono, omiyo koro abiro keti jarit gik mangʼeny. Bi idonji e mor mar ruodhi!’[24] “Eka ngʼat mane nigi talanta achiel nobiro, mowacho ni, ‘Ruoth, ne angʼeyo ni in ngʼat makoch, ma keyo kama ne ok ichwoye, kendo ma choko kama ne ok aludoe kodhi.[25] Omiyo ne aluor mine adhi kendo ne apando talanta-ni ei lowo. Girino eri kawe.’[26] “To ruodhe nodwoke ni, ‘In jatich ma kite rach kendo ma jasamuoyoni. Kare ne ingʼeyo ni akeyo kama ne ok akome kendo ni achoko kama ne ok aludoe kodhi?[27] Ka kamano to mad ne iket pesana e od keno kama nonyalo medoree kende, mondo kane aduogo to ayude gi ohande.[28] “ ‘Omiyo mayeuru talanta-no mondo umi jalno man-gi talanta apar.[29] Nimar ngʼat man-go nomedne mi nobed gi gik mogundho; to ngʼat ma ongego kata mano ma en-go nomaye.[30] Koro kawuru jatich manonono udhir oko e mudho, kama ywagruok gi mwodo lak nobedie.’

Mathayo 13:22
Kodhi mane olwar e kind kudho to ochungʼ kar ngʼat mawinjo wach, to parruok kuom ngima mar pinyni gi wuond ma mwandu kelo thungʼo wachno kendo mone nyak.

Ngeche 13:22
Ngʼat maber weyo mwandu ne nyithind nyithinde, to mwandu jaricho okan ni joma kare.

Ngeche 3:9-10
[9] Mi Jehova Nyasaye duongʼ gi mwanduni kichiwone cham mabeyo ma ikayo e puotheni;[10] eka dechegi nopongʼ gi cham mogundho kendo agulnigi nopongʼ gi divai manyien maonge kama ikanoe.

Ngeche 10:4
Lwedo manyap miyo ngʼato bedo jachan, to lwedo ma jakinda kelo mwandu.

Ngeche 18:11
Mwandu mar jomoko e ohinga mochiel motegno ma gigengʼorego, giparo ni en ohinga maonge ngʼama nyalo muko.

Hosea 12:8
Efraim sungore kawacho ni, “An jamoko momewo, kendo asebedo ja-mwandu. Gi mwanduna duto ok giniyud gimoro kuoma ma miganga kata richo.”

Zekaria 14:14
Juda bende noked Jerusalem. Mwandu mag pinje duto molworo dalano nochoki, ma gin dhahabu, fedha kod lewni mogundho.

Eklesiastes 5:19
Kata kamano, ka Nyasaye omiyo ngʼato mwandu gi ngima maber, kendo oyiene mondo ocham gigo to onego obed mamor kochamogi, nimar mano en mich ma Nyasaye ema chiwo.

Eklesiastes 6:2
Nyasaye miyo dhano mwandu, ngima maber kod luor makende, mondo kik obed maonge gimoro amora ma chunye dwaro, makmana Nyasaye ok miye thuolo mar bedo gi mor kuomgi, kendo ngʼato nono ema bedo mamor kodgi. Maonge tiende, kendo en richo marach moloyo.

Rapar mar Chik 8:18
To par Jehova Nyasaye ma Nyasachi, nimar en ema omiyi teko mar loso mwandu, kochopogo singruok mare mane osingore gi kwereu mana kaka en kawuononi.

Ngeche 10:22
Gweth mar Jehova Nyasaye kelo mwandu, kendo ok omed chandruok kuome.

Zaburi 37:16-17
[16] Gima tin ma ngʼat makare nigo ber moloyo mwandu mathoth mag joma timbegi richo;[17] nikech teko mar joma timbegi richo ibiro kethi, to Jehova Nyasaye tingʼo ngʼat makare malo.

Ngeche 15:16-17
[16] Ber bedo gi matin ka iluoro Jehova Nyasaye moloyo mwandu mangʼeny kod koko.[17] Ber chamo alot kama hera nitie, moloyo chamo ringʼo machwe kama achaya nitie.

Rapar mar Chik 8:17-18
[17] Unyalo wacho e chunyu niya, “Tekona kod lucha kod tich lweta ema omiyo ayudo mwandugi.”[18] To par Jehova Nyasaye ma Nyasachi, nimar en ema omiyi teko mar loso mwandu, kochopogo singruok mare mane osingore gi kwereu mana kaka en kawuononi.

Ngeche 10:15
Mwandu mar jomoko e ohinga mochiel motegno ma gigengʼorego, to dhier e kethruok mar jochan.

Zaburi 39:4-6
[4] Yaye Jehova Nyasaye, nyisa giko mar ngimana bende nyisa kar romb ndalona; mondo abed ka angʼeyo ni ndalona kadho piyo.[5] Iseketo ndalona obedo machiek ka bad dhano; kar romb higni maga ok gimoro e nyimi, ngima dhano ka dhano en mana muya nono. Sela[6] Dhano en mana tipo makadho kata ka owuotho koni gi koni, orikni gi tijene mapile kayiem; ochoko mwandu mathoth ka ok ongʼeyo ngʼama obiro weyonegi.

Eklesiastes 5:8-17
[8] Ka ineno ka joma odhier isando e gwengʼ moro, kata ok ngʼad buchgi gadiera kod ratiro, to kik gik ma kamago bwogi; nimar jatelo ka jatelo nigi ngʼama duongʼne kendo kargi ji ariyogi gin gi ngʼama otelonegi.[9] Nyak mar piny itiyogo gi ji duto; ruoth bende yudo ohala e nyak mar puothego.[10] Ngʼat mohero pesa ok bed gi pesa morome; kendo ngʼat mohero mwandu, mwandu moyudo ok rome. Ma bende onge tiende.[11] Kaka mwanduni medore, e kaka joma tiyo kodgi medore. In to ohala miyudo en ngʼeyo mana ni in jamoko?[12] Jachan nindo mamuol, kata ka ochiemo matin kata ka ochiemo mathoth, to jo-mwandu parore ma ok nyal nindo.[13] Gima lit maseneno katimore e piny en ni mwandu mopandi inyo mana wuon,[14] kata mwandu molal nikech chandruok moro, maonge gima ginyalo weyo ni nyithindgi ndalo mabiro.[15] Mana kaka dhano wuok ei min-gi ka en duk, e kaka obiro dok. Onge gino moago kuom tichne matek monyalo tingʼo e lwete.[16] Gima lit ahinya machielo en: Kaka dhano nobiro e pinyni, e kaka obiro wuok e pinyni, koro ere ohala moyudo, kuom tichne matek konyagore mana ne yamo?[17] Ndalone duto ochiemo e mudho, ka en gi chandruok malich, rem kod mirima.

Zaburi 49:10-20
[10] Nikech ongʼere ne ji duto ni joma riek tho, mana kaka joma ofuwo gi joma omingʼ, bende tho mi giwe mwandu ne joma moko.[11] Lietegi ema biro siko kaka utegi nyaka chiengʼ kendo ema gibiro dakie higni gi higni ma ok rum, kata obedo ni negimako lope mathoth koni gi koni.[12] To ongʼere ni dhano ok siki e piny, kata obed gi mwandu mathoth machal nade, to otho mana kaka le bende tho.[13] Mano e gima biro timore ne joma ogenore kendgi giwegi, kendo ne joma luwogi, moluwo wechegi. Sela[14] Gichomo liete mokuny nigi mana kaka rombe kendo tho biro lokogi chiembe. Joma ngimagi oriere tir biro loyogi ka piny oru, to dendgi biro towo e liete, ka gin mabor gi utegi madongo machalo ute ruodhi.[15] Anto Nyasaye biro reso chunya mi ogola e liel adier, obiro kawa mi odhi koda ire. Sela[16] Kik chunyi thagre ka ngʼato mwandune medore, kata ka duongʼ mar ode medore;[17] nikech onge gima obiro kawo odhigo ka otho, duongʼ ma en-go ok bi dhi kode e liel,[18] kata obedo ni ne okawore kaka ngʼama ogwedhi kane pod ongima nikech ji nyaka paki ka mwanduni medore,[19] to obiro dhi mi oriwre gi tiengʼ machon mar kwerene, ma ok nyal neno ler mar wangʼ chiengʼ kendo.[20] Ngʼat man-gi mwandu mathoth to onge winjo, chalo gi le ma otho.

Zaburi 52:7
“Koro neyeuru ngʼatno, mane ok okawo Nyasaye obedo kar pondo mare, to nogeno mana kuom mwandune mathoth kendo notieko joma moko mondo eka omed bedo gi teko!”

Eklesiastes 5:10
Ngʼat mohero pesa ok bed gi pesa morome; kendo ngʼat mohero mwandu, mwandu moyudo ok rome. Ma bende onge tiende.

2 Weche mag Ndalo 1:11-12
[11] Nyasaye nodwoko Solomon niya, “Nikech ma e gima chunyi dwaro kendo ne ok ikwaya mwandu kata duongʼ kata pak, kata tho mar wasiki, kata kwayo mondo idag amingʼa, to isekwayo rieko kod ngʼeyo kaka dirit ogandana ma aseketi ibedo e ruoth,[12] omiyo anamiyi rieko kod ngʼeyo. Kendo abiro miyi mwandu kod duongʼ kod pak maonge ruoth kata achiel kuom mago moteloni kata mabiro bangʼi nobedgo.”

1 Ruodhi 3:11-13
[11] Omiyo Nyasaye nowachone niya, “Nikech isekwayo mana ma to ok ikwayo ngima mathoth kata mwandu ni in iwuon, bende ok isekwayo tho mar wasiki to isekwayo mana rieko kuom ngʼado bura kare,[12] Abiro timo gima isekwayo. Abiro miyi chuny mar rieko kod mar ngʼeyo mondo kik bedie ngʼama chalo kodi kendo nyaka chiengʼ.[13] Moloyo mano abiro miyi nyaka mago ma ok ikwayo kaka mwandu kod duongʼ mondo e kinde mag ngimani ok inibed gi ngʼat maromo kodi e kind ruodhi.

Ngeche 28:8
Ngʼat mamedo mwandu gi ohala ma malangʼ choko mwandu ne ngʼat machielo, mabiro bedo mangʼwon gi jochan.

Zaburi 112:1-3
[1] Pak ne Jehova Nyasaye! Ogwedh ngʼama oluoro Jehova Nyasaye, kendo marito chikene gi mor.[2] Nyithinde nobed joma roteke e piny; ee, koth joma ngimagi oriere tir ibiro gwedhi.[3] Pith gi mwandu yudore e ode, kendo timne makare osiko nyaka chiengʼ.

Mathayo 6:33
To mokwongo, dwaruru pinyruoth Nyasaye kod timne makare eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.

Mathayo 6:24
“Onge jatich manyalo tiyo ne ruodhi ariyo. Nimar obiro chayo achiel to ohero machielo, kata obiro chiwore ne achiel to ochayo machielo. Ok inyal tiyo ne Nyasaye kendo ne pesa.

Ngeche 21:5
Chenro mag ngʼat matiyo matek kelo ohala to chutho e kaka rikni kelo chan.

Rapar mar Chik 15:11
Joma ochando nobedie e pinyu ndalo duto. Kuom mano achikou mondo ubed gi chuny ma thuolo kuom oweteu, joma odhier kod joma ochando e pinyu.

1 Korintho 16:2
Odiechiengʼ mokwongo mar juma ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka pog mich moko tenge, kaluwore gi yuto mare mondo ka abiro to onge mich mibiro chok kendo.

1 Petro 5:2
Beduru jokwath mag kweth Nyasaye moseketo e lwetu mondo uriti. Ritgiuru kaka jorit, ok nikech ngʼato ochunou, to nikech chunyu ohero, kaka Nyasaye dwaro ni utim. Kik ubed jokwath mondo uyudie ohala, to timuru kamano nikech uhero.

Luka 16:19-31
[19] “Ne nitie jamoko moro mane rwako lewni mokikore kod lewni mayom ma nengogi tek, kendo nodak e ngima mamalo mar mor ndalo duto.[20] E dhorangaye noketie jakwecho miluongoni Lazaro, ma adhonde nopongʼo dende[21] kendo nogombo chamo ngʼinjo molwar e bwo mesa jamokono. Kata mana guogi bende ne biro minangʼ adhondene.[22] “Sa nochopo ma jakwechono notho kendo malaika notingʼe, otere e bath Ibrahim. Jamoko bende notho kendo noyike.[23] Kane en e Piny Joma otho kisande malit, nongʼiyo malo to noneno Ibrahim gi kuma bor kod Lazaro e bathe.[24] Omiyo noluonge kowacho niya, ‘Wuora Ibrahim kecha kendo or Lazaro olut lith lwete e pi mondo okwena lewa, nikech an-gi rem malit e ligek majni.’[25] “To Ibrahim nodwoke ni, ‘Wuoda, parie ni e ndalo mar ngimani ne iyudo gik mabeyo, ka Lazaro to ne yudo gik maricho, to koroni oneno maber ka eri, to in inie rem malit.[26] To bende moloyo ne mano duto, e kindwa kodi nitie hoho mangʼongo moseketi, mondo otam jogo madwaro aa ka obi iru kata ngʼato ok nyal ngʼado oa koru obi irwa koni.’[27] “Nodwoko ni, ‘Koro akwayoi, wuora, or Lazaro odhi od wuora,[28] nimar an-gi owetena abich. Odhiyo osiemgi, mondo kik gin bende gibi e kar sand malitni.’[29] “Ibrahim nodwoke ni, ‘Gin kod Musa gi Jonabi, owinjore giwinjgi.’[30] “Nowacho ni, ‘Ooyo wuonwa Ibrahim, to ka ngʼato oa kuom joma otho modhi irgi, to gibiro weyo richo.’[31] “Nowachone ni, ‘Ka ok ginyal winjo Musa gi Jonabi, ok ginyal yie winjo kata ngʼato mochier oa kuom joma otho.’ ”

1 Timotheo 6:10
Nikech hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Jomoko ma chunygi osegedo e yore mag yudo pesa oseweyo yie mi gichwowo chunygi giwegi gi masiche mathoth.

Luka 6:20
Kane ongʼiyo jopuonjrene, nowacho niya, “Ogwedhu un jogo modhier, nimar pinyruoth Nyasaye en maru.

Ngeche 22:7
Jochan gin wasumb jo-mwandu, to ngʼat moholo gimoro bedo misumba ngʼat mohole.

Mathayo 6:19-21
[19] “Kik ukan mwandu ne un uwegi e piny kama olwenda gi nyal kethoe gik moko, kendo kama jokwoge turoe kendo kweloe.[20] To kanuru mwandu magu e polo kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko kendo jokuo ok turie ma kwelie,[21] Nimar kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nobedie.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc