A A A A A

Life: [Verse For Men]

1 Korintho 15:58
Emomiyo, jowetena mageno, chunguru motegno. Kik uyie gimoro oyiengu. Chiwreuru chuth kinde duto ni tich Ruoth, nikech ungʼeyo ni tich mutiyo matek ne Ruoth ok obedo kayiem nono.

1 Korintho 16:13
Beduru motangʼ, kendo chunguru motegno e yie maru, bende beduru jochir kendo motegno.

1 Petro 5:5
Un jomatindo bende chiwuru luor ni jomadongo. Rwakreuru gi muolo e kindu ngʼato gi ngʼato, nikech Muma wacho niya, “Nyasaye osin gi josunga to ochiwo ngʼwono ne joma muol.”

1 Timotheo 4:8
Nikech kata obedo ni tuke mag rieyo del konyo ji e yore moko, to luoro Nyasaye nigi gweth mathoth moloyo, en gi ohala e ngima masani kendo e ngima mabiro bende.

1 Timotheo 4:12
Kik iyie mondo ngʼato ochayi nikech pod itin, to bed ranyisi ni joma oyie kuom weche miwacho, gi gik mitimo, kod hera miherogo ji kendo kuom bedo ja-adiera kendo kuom dak e ngima maler.

2 Korintho 4:16
Emomiyo chunywa ok nyosre. Kata obedo ni ringrewa ma oko rumo kamano, to chunywa iloko manyien odiechiengʼ kodiechiengʼ.

Rapar mar Chik 8:3
Nodwokou piny momiyo kech okayou, eka bangʼe nomiyou manna mondo ucham ma en chiemo mane pok uneno ma kata mana kwereu bende ne pok oneno. Notimonu kamano mondo opuonjugo ni dhano ok bed mangima nikech chiemo kende to nikech wach ka wach moa e dho Jehova Nyasaye.

Galatia 1:10
Uparo ni koro adwaro pak moa kuom dhano? Ooyo, adwaro pak moa kuom Nyasaye. Koso uparo ni atemo moro dhano? Kane bed ni pod ne adwaro moro dhano, to dine ok abedo jatich Kristo.

Hibrania 4:12
Nimar wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Obith moloyo ligangla ma dhoge ariyo, kendo opowo chuny dhano nyaka iye mogik, nyaka kuma pach dhano gi chunye jorome, kaachiel gi fuoni gi ondhudho. Kuno ema oketoe bura ne paro kod dwaro malingʼ-lingʼ manie chuny dhano.

Jakobo 5:16
Emomiyo ngʼato ka ngʼato mondo ohul richone kendo olam ni nyawadgi, mondo eka uyud chang. Lamo mar ngʼat makare nigi teko kendo timo tich.

Joshua 1:9
Par kaka asechiki. Bed motegno kendo gi chir. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre; nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachi abiro bedo kodi kamoro amora midhiye.”

Luka 10:27
Nomedo dwoke niya, “ ‘Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto gi paroni duto, gi tekoni duto kendo gi riekoni duto;’ kendo ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’ ”

Mika 6:8
Osenyisi gima ber yaye dhano. To angʼo ma Jehova Nyasaye dwaro ni itim? Odwaro ni iti gadiera kendo iher kecho ji kendo iwuoth mobolore e nyim Nyasachi.

Ngeche 20:7
Ngʼat makare nigi ngima ma ok ocha; nyithinde nigi gweth bangʼe.

Ngeche 27:17
Kaka nyinyo piago nyinyo, e kaka ngʼato piago nyawadgi.

Ngeche 24:5-6
[5] Ngʼat mariek nigi teko maduongʼ; to ngʼat man-gi ngʼeyo medo teko;[6] nimar dhiyo e lweny dwaro ni ongʼadni rieko, to bedo gi loch dwaro jongʼad rieko mangʼeny.

1 Korintho 10:12-13
[12] Omiyo, ka iparo ni ichungʼ motegno bed motangʼ, nono to ipodho![13] Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.

Mathayo 6:19-20
[19] “Kik ukan mwandu ne un uwegi e piny kama olwenda gi nyal kethoe gik moko, kendo kama jokwoge turoe kendo kweloe.[20] To kanuru mwandu magu e polo kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko kendo jokuo ok turie ma kwelie,

Rumi 12:1-2
[1] Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.[2] Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.

Hibrania 10:24-25
[24] Ngʼato ka ngʼato mondo opar kaka dojiw nyawadgi omed bedo gihera kod timbe mabeyo.[25] Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to wajiwreuru ngʼato gi ngʼato, kendo umed timo kamano to moloyo ka uneno ka Chiengʼ Ruoth medo sudo machiegni.

Jakobo 1:19-20
[19] Jowetena mageno, winjuru wachni malongʼo ni: Ji duto onego bed mapiyo e winjo wach, kik urikni e wuoyo kendo kik ubed joma igi wangʼ piyo,[20] nikech mirima ok mi wabed joma kare kaka Nyasaye dwaro ni wabedi.

2 Timotheo 3:16-17
[16] Weche duto manie Muma oa kuom much Nyasaye kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo ji obed joma kare,[17] eka ngʼat Nyasaye obed molony chuth ne tich moro amora maber.

1 Timotheo 6:11-12
[11] To in, ngʼat Nyasaye, pogri gi mago duto kiketo chunyi kuom ngima makare kod luoro Nyasaye gi yie kod hera kendo kitimo kinda kod muolo.[12] Ked lweny maber mar yie, kendo mak matek wach ngima mochwere mane oluongine chiengʼ mane itimo neno maber e nyim joneno mathoth.

1 Petro 5:8-9
[8] Beduru motangʼ ka ungʼeyo ni jasiku, ma en Satan, bayo kuonde duto mana ka sibuor maruto, komanyo ngʼama dongam.[9] Chungʼuru motegno kuom yie ma un-go kendo tameuru, nikech ungʼeyo ni joweteu moyie e piny ngima bende neno chandruok machal gi ma uneno.

Mariko 10:43-45
[43] Un to ok un kamano. Kar timo kamano, to ngʼato angʼata madwaro bedo maduongʼ e dieru nyaka bedi jatichu,[44] kendo ngʼato angʼata madwaro bedo ngʼat mokwongo nyaka bed misumba ji duto.[45] Nikech kata mana Wuod Dhano ne ok obiro mondo ji otine, to nobiro mondo otine ji kendo mondo ochiw ngimane obed gima iwarogo ji mangʼeny.”

Zaburi 1:1-3
[1] Nyasaye gwedho ngʼat ma ok lu pach joma richo, kata luwo yor joricho kata bedo e kom jojaro.[2] To chik Jehova Nyasaye ema more, kendo osiko oparo kuom chikene odiechiengʼ gotieno.[3] Ochalo gi yien mopidhi e bath aora, manyago olembe e kinde molemo chieke, kendo ma bedene ok ner. Gimoro amora motimo dhi maber.

Zaburi 118:6-8
[6] Jehova Nyasaye ni koda, omiyo ok analuor. Ere gima dhano ditimna?[7] Jehova Nyasaye ni koda; en e Jakonyna. Abiro neno gi wangʼa ka olo wasika.[8] Ber pondo kuom Jehova Nyasaye moloyo geno kuom dhano.

Zaburi 119:9-11
[9] Ere kaka ngʼama pod tin nyalo rito ngimane mondo osik ka oler? Onyalo rito mana ka odak moluwore gi wachni.[10] Amanyi gi chunya duto; omiyo kik iwe abar awe chikeni.[11] Asekano wachni ei chunya mondo kik akethi e nyimi.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc