A A A A A

Life: [Trials]

Jakobo 1:2-4
[2] Jowetena ka uyudo tembe mayoreyore to kwanreuru ka johawi kendo beduru gi mor mar adier[3] nikech ungʼeyo ni tem mitemogo yieu miyo ubedo jokinda.[4] To kinda nyaka chop kare chuth eka unyalo doko motegno ma ok uremo gimoro.

1 Petro 1:6
Beduru mamor kuom wachni, kata obedo ni sani pod uneno sand mopogore opogore kuom kinde matin.

Johana 16:33
“Asenyisou gigi mondo uyud kwe moa kuoma. E pinyni ubiro neno chandruok, to beduru gi chir nikech aseloyo piny.”

Rumi 8:28
Bende wangʼeyo ni Nyasaye tiyo maber ne jogo mohere, jogo moseluongi kaluwore gi dwarone.

Rumi 12:12
Beduru mamor kuom geno, kutimo sinani e sand muyudo, kendo ulamo ma ok uywe.

Jakobo 1:12
Ngʼat matimo kinda kiteme en ngʼat mogwedhi, nikech kochungʼ motegno mi oloyo temno, to obiro yudo osimbo mar ngima, ma Nyasaye osesingore ni nomi joma ohere.

Ngeche 3:5-6
[5] Gen kuom Jehova Nyasaye gi chunyi duto, kendo kik igen kuom ngʼeyoni iwuon;[6] ket yoreni duto kuome eka nomi yoregi oriere tir.

1 Petro 5:10
Ka useneno chandruok kuom kinde moromo, Nyasach ngʼwono duto, mane oluongou e duongʼne mochwere kuom Kristo Yesu, nomi ubed maler chuth, kogurou udoko motegno e mise ma ok yiengni.

Rumi 8:18
To aneno ni masiche mwaneno ndalogi tin ma ok dipim gi duongʼ mabiro fwenyorenwa.

1 Petro 4:12
Osiepena mahero, kik uluor ka uyudo sand mawangʼou ka mach kuparo ni gimoro magalagala ema timorenu.

1 Thesalonika 5:16-18
[16] Beduru mamor pile;[17] lemuru kinde duto;[18] gouru erokamano kata piny ber kata rach, nikech mano ema Nyasaye dwaro ni utim ei Kristo Yesu.

1 Korintho 10:13
Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.

Chakruok 50:20
Un ne udwaro mondo utimna marach, to Nyasaye nodwaro mondo obed gima ber; mondo oresgo ngima ji mangʼeny, makoro ngima mana nikech wachno.

Filipi 4:6-7
[6] Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.[7] Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji duto ngʼeyo norit chunyu gi pachu ka un kuom Kristo Yesu.

Zaburi 55:22
Ket pek manie chunyi ne Jehova Nyasaye to obiro riti; ok obi weyo ngʼat makare podhi.

Rumi 5:3-5
[3] To ok mano kende, to wanamor bende kuom chandruok mwayudo, nikech wangʼeyo ni chandruok kelo kinda,[4] to kinda kelo kido maber to kido maber kelo geno.[5] To geno ok kuod wiwa, nikech Nyasaye oseolo herane ei chunywa kuom Roho Maler, ma osemiyowa.

Isaya 55:8-9
[8] “Nimar parona ok e paroni bende yorena ok e yoreni,” Jehova Nyasaye owacho.[9] “Mana kaka polo bor gi piny e kaka bende yorena boyo maloyo mau, kendo e kaka parona ohewo parou.

Mariko 4:17
To nikech gionge tiendegi Wach ok bedi eigi amingʼa. Ka chandruok kata sand obiro nigi nikech Wach Nyasaye to gipodho piyo piyo nono.

Rumi 8:35
En angʼo manyalo pogowa gihera mar Kristo? Dobed masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso gima rach, koso ligangla?

1 Petro 4:12-13
[12] Osiepena mahero, kik uluor ka uyudo sand mawangʼou ka mach kuparo ni gimoro magalagala ema timorenu.[13] To beduru mamor nikech uriworu kod Kristo e sandne, mondo unudok moil chuth chiengʼ ma duongʼne nofwenyre.

Jakobo 4:7
Omiyo bolreuru e bwo Loch Nyasaye. Kweduru Satan, eka noringu.

2 Korintho 1:3-4
[3] Duongʼ obed ni Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, kendo ma Wuon ngʼwono kendo Nyasach Loch duto,[4] en ema olochonwa e chandruok duto mamakowa, mondo wabed gi nyalo mar hoyo joma moko manie chandruok, ka wahoyogi gi hoch ma Nyasaye osehoyowago wan wawegi.

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

Isaya 41:10
Omiyo kik ibed maluor, nimar an kodi; bende kik kibaji goyi, nimar an Nyasachi. Abiro miyi teko kendo abiro konyi; bende abiro siri gi bada ma korachwich mar loch.”

Filipi 4:19
To Nyasacha biro miyou gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune maduongʼ manie Kristo Yesu.

Rumi 5:3-4
[3] To ok mano kende, to wanamor bende kuom chandruok mwayudo, nikech wangʼeyo ni chandruok kelo kinda,[4] to kinda kelo kido maber to kido maber kelo geno.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc