A A A A A

Life: [Birthday]

Efeso 2:10
Mano timore nikech wan chwech Nyasaye, manochweyo kuom Kristo Yesu mondo otim timbe mabeyo, ma Nyasaye owuon ema nosechano chon mondo watim.

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Johana 16:21
Dhako madwaro nywolo nyathi nyaka muoch kaa nikech sane ochopo; to bangʼ nywolo nyathine, wiye wil gi muoch, nikech omor ni osenywolo dhano mangima e piny.

Ngeche 9:11
Nimar kuoma ndalogi biro bedo mangʼeny, kendo rieko biro medo hiki.

Zaburi 16:11
Isenyisa yor ngima; inipongʼa gi mor mogundho ka an e nyimi, kendo gi mor mosiko e badi korachwich.

Zaburi 20:4
Mad omiyi gima chunyi gombo kendo omi chenro magi duto odhi maber.

Zaburi 27:4-7
[4] Gimoro achiel kende ema akwayo Jehova Nyasaye, ma e gima adwaro moloyo; ni mondo adag e od Jehova Nyasaye ndalo duto mag ngimana, mondo achom wangʼa kuom ber mar Jehova Nyasaye kendo amanye e hekalu mare.[5] Nikech chiengʼ ma chandruok omaka obiro panda maber e kar dakne; obiro panda e kar pondo mar hembe maler kendo obiro keta malo ewi lwanda.[6] Eka abiro bedo jaloch ka aloyo wasigu duto molwora; abiro timo misango mar pak ka akok gimor e hembe maler. Abiro wer kendo abiro loso wende mamit ne Jehova Nyasaye.[7] Winj dwonda ka aluongo, yaye Jehova Nyasaye; kecha kendo idwoka.

Zaburi 90:12
Omiyo puonjwa kwano ndalowa kare, mondo wabed gi chuny mariek.

Zaburi 91:11
Nimar obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo giriti e yoreni duto;

Zaburi 91:16
Anami odag amingʼa kendo ananyise warruokna.”

Zaburi 118:24
Ma en odiechiengʼ ma Jehova Nyasaye oseloso; wamoruru kendo wail e iye.

Zefania ۳:۱۷
Jehova Nyasaye ma Nyasachi ni kodi, en gi teko mar reso ji. Obiro bedo gi mor maduongʼ kuomi, kendo obiro kweyo chunyi gi herane, bende obiro wer ka omor gi ilo kuomi.”

Zaburi 37:4-5
[4] Bed mamor kuom Jehova Nyasaye eka obiro miyi gik moko duto ma chunyi dwaro.[5] Ket yoreni kuom Jehova Nyasaye; ket genoni kuome eka obiro timo kama:

Ywagruok 3:22-23
[22] Nikech hera maduongʼ mar Jehova Nyasaye osiko mochwere, kendo ngʼwonone ok rum omiyo ok otiekwa.[23] Herani gi ngʼwononi nyien okinyi kokinyi, kendo adiera mari duongʼ.

Kwan 6:24-26
[24] “ ‘Jehova Nyasaye mondo ogwedhu kendo oritu;[25] Wangʼ Jehova Nyasaye mondo orieny kuomu kendo omiu ngʼwono mogundho;[26] Jehova Nyasaye orangu maber kendo omiu kwe.’ 

Zaburi 139:1-24
[1] Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi. Yaye Jehova Nyasaye, isenona kendo ingʼeya.[2] Ingʼeya sa ma abet piny nyaka sa ma aa malo; adier, ingʼeyo parona gi kuma bor.[3] Bende ingʼeyo yorega ma aluwo kod kuonde ma ayweyoe; yorena duto oyangoreni maber.[4] Kata kapok wach moro owuok e dhoga to ingʼeye malongʼo, yaye Jehova Nyasaye.[5] Ilwora koni gi koni mi iketa diere; adier, iseuma duto gi lweti.[6] Rieko ma kamano lichna miwuoro, kendo otutna moyombo pacha.[7] Dadhi kure eka apond ne Roho mari? Koso kanye ma daring adhiye mondo apondni?[8] Ka aidho e polo, to in kuno; ka aloso kitandana e bur matut, to in kuno.[9] Ka aidho yamb kogwen mondo otera e tok nam komachielo,[10] to kata kuno bende lweti biro telonae, kendo lweti ma korachwich biro maka motegno.[11] Ka awacho niya, “Mudho biro ima adier kendo ler biro lokorena otieno,”[12] to in mudho ok timni mudho kendo otieno rienyni ka odiechiengʼ, nimar mudho chaloni ler.[13] In ema ne ichweyo dhanda maiye, adier, ne ingʼina maber gi ei minwa.[14] Apaki nikech ne ichweya mongʼith kendo malich miwuoro; tijeni misetimo lich, kendo angʼeyo mano maber.[15] Fuonde mag ringra ne ok opondoni, kane ochweya ei minwa, kane ochwe ringra e kama opondo,[16] wangʼi ne oneno ringra ei minwa; ndalona duto e piny-ka ne ondiki chon gi lala, e kitabu mari kane pok kata achiel kuomgi obetie.[17] Mano kaka pachi tutna, yaye Nyasaye! Mano kaka gingʼeny mokalo akwana kargi duto![18] Ka dine bed ni anyalo kwanogi, to dine giloyo kuoyo gi ngʼeny. Sa ma achiew to ayudo ni pod an mana kodi.[19] Yaye Jehova Nyasaye, mad iyie ineg joma timbegi richo! Ayiuru buta, un joma rich chwero remb ji omakogi![20] Giwuoyo kuomi gi paro marach; adier, wasiki tiyo gi nyingi e yo marach.[21] Donge amon gi jomamon kodi, yaye Jehova Nyasaye, koso donge ok awinjra gi joma chungʼ mondo oked kodi?[22] Achayogi kendo aonge kodgi gi tich adier akwanogi kaka wasika.[23] Nona, yaye Jehova Nyasaye, mondo ingʼe chunya; tema, mondo ingʼe pacha.[24] Tim kamano mondo ineane ka nitie gimoro marach kuoma, mondo itera e yor ngima mochwere.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc