A A A A A

Life: [Pain]

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Zaburi 34:18
Jehova Nyasaye chiegni gi joma chunygi otur kendo oreso joma chunygi muol.

Zaburi 147:3
Ochango joma chunygi tuo kendo othiedho adhondegi.

Fweny 21:4
Enoywe pi wengegi duto. Tho kata ywak gi nduru kod rem ok nochak obedie kendo ngangʼ, nikech gik machon oserumo.”

Mathayo 4:23-25
[23] Yesu nodhi e piny Galili duto, kopuonjo e sinagokegi, koyalo Injili mar pinyruoth kendo kochango kit tuoche gi midekre duto e dier ji.[24] Humbe nolandore e piny Siria duto, kendo ji nokelone joma ne tuo gi kit tuoche mayoreyore gi joma ne nigi rem mapek gi joma ne nigi jochiende gi joma ne chunygi yudhore kod joma ne nigi athany, mi nochangogi.[25] Oganda maduongʼ moa Galili gi gwengʼ mar Dekapoli gi Jerusalem gi Judea kod gwengʼ man loka Jordan ne oluwe.

Zaburi 23:1-6
[1] Zaburi mar Daudi. Jehova Nyasaye e jakwadha, ok anachand gimoro.[2] Omiyo ayweyo e lum mangʼich, otelona e aore mokwe,[3] odwogo chunya. Otaya e yore mag tim makare mondo nyinge oyud duongʼ.[4] Kata ka obedo ni awuotho e hoho mar tipo mar tho, to ok analuor gimoro marach, nimar in koda; ludhi gi odungani ema hoya.[5] Iloso mesa e nyima ka wasika neno. Iwiro wiya gi mo; kikombena opongʼ moo oko.[6] Adier, ber gihera biro luwa ndalo duto mag ngimana, kendo abiro dak e od Jehova Nyasaye nyaka chiengʼ.

2 Korintho 1:3-8
[3] Duongʼ obed ni Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, kendo ma Wuon ngʼwono kendo Nyasach Loch duto,[4] en ema olochonwa e chandruok duto mamakowa, mondo wabed gi nyalo mar hoyo joma moko manie chandruok, ka wahoyogi gi hoch ma Nyasaye osehoyowago wan wawegi.[5] Nikech, mana kaka wan e achiel gi Kristo e sandruok duto mane oneno, e kaka wan kode e hoch mochiwo.[6] Ka isandowa, to mano timorenwa mondo uyud hoch kod warruok; to ka wayudo hoch, to en mana ni mondo Nyasaye okonyu mondo udhil gi sand ma wan bende wayudo.[7] Kendo geno marwa kuomu ogurore motegno; nikech wangʼeyo ni kaka uyudo sand kodwa e kaka uyudo hoch kodwa.[8] Jowete, ok wadwar mondo ubed ka ukia, kaka ne waneno masiche mapek e piny Asia. Ne oyie kuomwa masiche madongo kendo mapek moingowa tingʼo mine wajok gibedo mangima.

1 Petro 4:12-19
[12] Osiepena mahero, kik uluor ka uyudo sand mawangʼou ka mach kuparo ni gimoro magalagala ema timorenu.[13] To beduru mamor nikech uriworu kod Kristo e sandne, mondo unudok moil chuth chiengʼ ma duongʼne nofwenyre.[14] Ka iyanyou nikech nying Kristo to kwanreuru kaka joma ogwedhi, nikech Roho mar duongʼ kendo mar Nyasaye ni kuomu.[15] Ka ngʼato kuomu neno sand to kik bed nikech ojanek kata ojakuo, kata en ja-mahundu, kata ojaketre e weche ji.[16] To ka uyudo sand nikech un jo-Kristo to kik wiyi kuodi, to gone Nyasaye erokamano nikech iluongou gi nyingno.[17] Nikech ndalo koro osechopo mingʼadoe bura ni jood Nyasaye. To ka wan ema ochakore kodwa kamano to uparo ni joma ok luw Injili mar Nyasaye to biro neno malit machal nadi?[18] Nikech Muma wacho niya, “Ka en gima tek mondo owar joma timbegi beyo, koro joma kia Nyasaye gi joricho to nobed machalo nadi?”[19] Kuom mano joma neno sand kaluwore gi dwaro mar Nyasaye onego ochiw chunygi e lwet Jachwech ma ja-adiera kendo onego gidhi nyime gi timo timbe mabeyo.

Johana 16:16-24
[16] Yesu nowacho bende niya, “Odongʼ ndalo matin to ok ubi nena, to bangʼe matin achien ubiro nena kendo.”[17] Moko kuom jopuonjrene nopenjore e kindgi giwegi niya, “Ere tiend gima owachonwa ni, ‘Bangʼ kinde matin ok ubi nena, to achien unuchak unena,’ kendo owacho bende ni ‘adhi ka Wuoro’?”[18] Negimedo penjore kendgi niya, “Ere gima oparo kowacho ni, ‘Kinde matin?’ Ok wangʼeyo gima owacho.”[19] Yesu noneno ka gidwaro penje tiend wachno, omiyo nowachonegi niya, “Dibed ni upenjoru e kindu tiend gima ne awachonu ni, ‘Odongʼ ndalo matin to ok ubi nena, to bangʼe matin achien ubiro nena?’[20] Adier, adier awachonu, ni ubiro goyo nduru kendo ubiro ywak ka piny to winjo maber. Kuyo to ubiro kuyo, to kata kamano kuyo maru biro lokore mor achien.[21] Dhako madwaro nywolo nyathi nyaka muoch kaa nikech sane ochopo; to bangʼ nywolo nyathine, wiye wil gi muoch, nikech omor ni osenywolo dhano mangima e piny.[22] Kamano un bende sani en sau mar kuyo, to ubiro bedo mamor ka ananeu bangʼe, kendo onge ngʼama nomau mor maru.[23] Chiengʼno ok unukwaya gimoro amora. Awachonu adier ni Wuora biro miyou gimoro amora mukwayo e nyinga.[24] Nyaka sani pok ukwayo gimoro amora e nyinga. Kwauru to nomiu, eka nubed mamor chuth.

Hibrania 12:1-11
[1] Emomiyo ka koro oganda maduongʼ mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende wawituru gimoro amora ma watingʼo manyalo duodowa e wuoth, kaachiel gi richo mora amora manyalo duodowa e ngimawa, koro waringuru matek ma ok waol e ngʼwech moseketwae.[2] Wachomuru wangʼwa kuom Yesu, ma en jachak kendo jachop yie marwa. Nikech nogeno yudo mor mane oikne ni nonwangʼ achien, nochayo tho malit mar msalaba ka ok odewo wichkuot ma tho ma kamano kelo, kendo koro obet piny e bat korachwich mar kom duongʼ mar Nyasaye.[3] Paruru kuome, en ma notimo kinda ka joricho kedo kode, mondo kik ujogi mi chunyu aa.[4] E lweny mukedoe gi richo, pok ukedo mi rembu ochwer piny.[5] Koso wiu osewil gi weche mag jip ma Nyasaye wuoyogo kodu kaka nyithinde niya, “Wuoda kik ikaw kum ma Ruoth kumigo ka gima nono, kendo kik chunyi jogi ka okweri,[6] nimar Jehova Nyasaye kumo ngʼama ohero, kendo nyathine mohero ema ochwado.”[7] Ka uyudo chandruok to beduru modhil nikech mano e yo ma Nyasaye puonjougo kaka nyithinde. Bende nitie nyathi ma wuon ok nyal kumo?[8] Kapo ni un ok wuonu kumu kaka okumo nyithinde mamoko duto, to mano nyiso ni un kimirwa kendo ok un nyithinde mahie.[9] Waduto wan gi wuonewa e piny ka ma kumowa to eka pod wamiyogi mana luor. Koro donge onego wawinj Wuonwa mar chuny moloyo, mondo eka wabed mangima?[10] Wuonewa mag piny-ka ne kumowa mana kuom kinde matin kaka giparo ni bernegi, to Nyasaye to kumowa mondo okonywa, kodwaro ni mondo wadok maler mana kaka en bende oler.[11] Ka ngʼato yudo kum to ok onyal winjo maber nikech owinjo rem. To bangʼ kosekum ngʼato to opuonjore mi ngimane nyag olemo mar tim makare kod kwe.

Rumi 8:18-28
[18] To aneno ni masiche mwaneno ndalogi tin ma ok dipim gi duongʼ mabiro fwenyorenwa.[19] Chwech duto rito gi geno chiengʼ ma nyithind Nyasaye nofwenyre.[20] Gik moko duto mane Nyasaye ochweyo nobedo kayiem nono, ok nikech dwarogi, to nikech dwaro Ngʼat mane ochweyogi, ka en gi geno[21] ni chwech duto chiengʼ moro nowe thuolo mondo kik gitow to giyud thuolo maduongʼ ma nyithind Nyasaye nigo.[22] Wangʼeyo ni chwech Nyasaye duto osebedo ka chur nyaka sani gi rem machal gi muoch makecho.[23] To ok mano kende, to kata wan wawegi ma wan gi olemo mokwongo nyak mag Roho, wachur gie iwa ka pod warito gi siso maduongʼ mondo olokwa yawuot od Nyasaye, chiengʼ ma ringruok nowar.[24] Nimar geno machal kama ema ne oreswae. To geno mineno ok en geno ngangʼ. Koso en ngʼa manyalo geno gima osebedogo?[25] To ka wageno gima pod waongego to warito gino gi kinda.[26] Kamano bende e kaka Roho konyowa e nyawo ma wan-go. Ok wangʼeyo gima owinjore wakwa sa ma walamo, to Roho owuon ema kwayonwa gi chur ma ok wanyal wacho.[27] To Nyasaye ma nono chunjewa, ongʼeyo gima Roho paro, nikech Roho kwayo ni jomaler kaluwore gi dwaro Nyasaye.[28] Bende wangʼeyo ni Nyasaye tiyo maber ne jogo mohere, jogo moseluongi kaluwore gi dwarone.

Zaburi 91:1-16
[1] Ngʼat modak ei kar pondo mar Nyasaye Man Malo Moloyo biro yudo yweyo e bwo tipo mar Jehova Nyasaye Maratego.[2] Ngʼat ma kamano nyalo wacho kuom Jehova Nyasaye niya, “En e kar pondona kendo en e ohingana, en e Nyasacha ma ageno kuome.”[3] Jehova Nyasaye biro resi adier kuom gik mochikigo mondo ohinyi kendo kuom tuoche maricho maneko.[4] Obiro umi gi bwombene, kendo ibiro yudo konyruok e bwo bwombene; adierane biro bedoni ka okumba kendo ka siro.[5] Ok iniluor masira mar otieno, kata asere machielore godiechiengʼ,[6] kata tuoche maricho maliwo ji e mudho, kata tho matieko ngima ji e dier odiechiengʼ tir.[7] Ji alufu achiel nyalo podho e bathi, ee, ji alufu apar nyalo riere e badi korachwich, to in onge moro ma nochop buti.[8] Iningʼigi angʼiya gi wengeni kendo inine kikumo joma timbegi richo.[9] Ka iwacho niya, “Jehova Nyasaye e kar pondona,” kendo iketo Nyasaye Man Malo Moloyo kar dakni,[10] to onge gimoro amora marach ma notimreni, kendo onge masira ma nosud machiegni gi odi.[11] Nimar obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo giriti e yoreni duto;[12] gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.[13] Ininyon sibuor gi thuond fu; adier ininyon sibuor maratego gi thuol maduongʼ man-gi kwiri marach.[14] Jehova Nyasaye wacho niya, “Abiro rese nikech ohera; abiro rite nikech ohulo nyinga.[15] Enoluonga, kendo anadwoke; anabed kode e chandruok, adier, anakonye kendo anamiye duongʼ.[16] Anami odag amingʼa kendo ananyise warruokna.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc