A A A A A

Life: [Exercise]

Luka 22:25
Yesu nowachonegi niya, “Ruodhi mag joma ok jo-Yahudi rito jogegi gi angʼenge kendo jotendgi madongo luongore giwegi ni johawi.

Fweny 13:12
Notiyo gi teko duto mar ondiek malich mokwongo ka en e nyim ondiegino. Eka nomiyo piny gi ji duto modak e iye olamo ondiek malich mokwongono, ma wiye ne nigi adhola malich mane ogo lero mar tho, to nosechango.

Mathayo 20:25
To Yesu noluongogi duto kaachiel mowachonegi niya, “Ungʼeyo ni jotelo mag joma ok jo-Yahudi rito jogegi gi angʼenge, kendo jotendgi madongo tiyogi githuon,

Mariko 10:42
To Yesu noluongogi duto kaachiel mowachonegi niya, “Ungʼeyo ni joma ikwano kaka jotelo e kind joma ok jo-Yahudi rito jogegi gi angʼenge, kendo jotendgi madongo tiyogi githuon.

Jeremia 9:24
to ngʼat ma sungore mondo osungre kama: ni ongʼeya, kendo owinja, ni An e Jehova Nyasaye, matimo ngʼwono, kendo mangʼado bura mar adier, kendo matimo gik makare e piny, nikech magi ema amorgo,” Jehova Nyasaye ema owacho.

Kolosai 2:23
Ginyalo nenore gioko ni rieko ni eigi ka gilemo gi lamo mar paro mar dhano, kendo kuom dembruok ma oko, kod sando ringruok, to chutho gionge ohala nikech ok ginyal konyo ngʼato gengʼo gombo mag ringruok.

Hibrania 5:14
Joma otegno to nyalo chamo chiemo motegno, nikech gisetiyo kodgi amingʼa mi gibedo gi lony mar fwenyo pogruok man e kind ber gi rach.

1 Petro 5:2
Beduru jokwath mag kweth Nyasaye moseketo e lwetu mondo uriti. Ritgiuru kaka jorit, ok nikech ngʼato ochunou, to nikech chunyu ohero, kaka Nyasaye dwaro ni utim. Kik ubed jokwath mondo uyudie ohala, to timuru kamano nikech uhero.

Ezekiel 22:29
Jopiny mecho e yor wuond kendo mayo ji githuon; githiro joma odhier gi joma ochando kendo gisando jodak, ka gituonogi adiera margi.

Mathayo 8:9
Nimar an bende an ngʼama ni e bwo loch kod jolweny manie bwoya. Ka awacho ne moro ni, ‘Dhiyo,’ to odhi; kendo ka awacho ne machielo ni, ‘Bi,’ to obiro. Bende, ka anyiso misumbana ni, ‘Tim ma,’ to otimo kamano.”

1 Timotheo 4:8
Nikech kata obedo ni tuke mag rieyo del konyo ji e yore moko, to luoro Nyasaye nigi gweth mathoth moloyo, en gi ohala e ngima masani kendo e ngima mabiro bende.

1 Korintho 6:19-20
[19] Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;[20] to nongʼiewu gi nengo matek. Omiyo miuru Nyasaye duongʼ gi ringreu.

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

1 Korintho 10:31
Omiyo gimoro amora mutimo, bed ni uchiemo kata umetho, to timgiuru duto mondo Nyasaye oyud duongʼ.

2 Timotheo 2:5
Kamano bende e kaka jangʼwech mapiem e ngʼwech ok nyal yudo mich mar jaloch ka ok oringo kaluwore gi chike moketi.

1 Timotheo 2:12
Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata obed gi teko ewi ngʼama dichwo; nyaka olingʼ mos,

Ngeche 31:17
Otiyo tijene gi teko duto; kendo oratego e tije motiyo.

Rumi 12:1
Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.

Zaburi 131:1
Wer ma ji wero kadhi e hekalu. Mar Daudi. Ngʼayi onge e chunya, yaye Jehova Nyasaye, wangʼa bende ok tek; chunya ok chandre gi gik madongo, kata gi weche matek modhiera ngʼeyo.

Tich Joote 24:16
Omiyo atemo matek ndalo duto mondo kinda gi Nyasaye kod ji duto obed maber maonge bura.

1 Timotheo 4:7
Bed mabor chuth gi sigendini manono mag piny maonge tiende to moloyo tiegri ibed molony e luoro Nyasaye.

Hibrania 12:2-11
[2] Wachomuru wangʼwa kuom Yesu, ma en jachak kendo jachop yie marwa. Nikech nogeno yudo mor mane oikne ni nonwangʼ achien, nochayo tho malit mar msalaba ka ok odewo wichkuot ma tho ma kamano kelo, kendo koro obet piny e bat korachwich mar kom duongʼ mar Nyasaye.[3] Paruru kuome, en ma notimo kinda ka joricho kedo kode, mondo kik ujogi mi chunyu aa.[4] E lweny mukedoe gi richo, pok ukedo mi rembu ochwer piny.[5] Koso wiu osewil gi weche mag jip ma Nyasaye wuoyogo kodu kaka nyithinde niya, “Wuoda kik ikaw kum ma Ruoth kumigo ka gima nono, kendo kik chunyi jogi ka okweri,[6] nimar Jehova Nyasaye kumo ngʼama ohero, kendo nyathine mohero ema ochwado.”[7] Ka uyudo chandruok to beduru modhil nikech mano e yo ma Nyasaye puonjougo kaka nyithinde. Bende nitie nyathi ma wuon ok nyal kumo?[8] Kapo ni un ok wuonu kumu kaka okumo nyithinde mamoko duto, to mano nyiso ni un kimirwa kendo ok un nyithinde mahie.[9] Waduto wan gi wuonewa e piny ka ma kumowa to eka pod wamiyogi mana luor. Koro donge onego wawinj Wuonwa mar chuny moloyo, mondo eka wabed mangima?[10] Wuonewa mag piny-ka ne kumowa mana kuom kinde matin kaka giparo ni bernegi, to Nyasaye to kumowa mondo okonywa, kodwaro ni mondo wadok maler mana kaka en bende oler.[11] Ka ngʼato yudo kum to ok onyal winjo maber nikech owinjo rem. To bangʼ kosekum ngʼato to opuonjore mi ngimane nyag olemo mar tim makare kod kwe.

1 Petro 2:14
kendo rituru bende chike mag jotelo ma gin joma ruoth owuon ema oketo mondo okum joma ketho to opwo joma timo maber.

1 Petro 2:1
Emomiyo weuru timbe maricho duto kod wuondruok duto, kod dondruok, gi nyiego kod kuoth e yo moro amora.

Eklesiastes 1:13
Ne achiwora mondo atiegra kendo anon matut kod rieko gigo duto mitimo e bwo polo. Mano doko tingʼ mapek ma Nyasaye oyieyo kuom ji!

Eklesiastes 3:10
Aseneno tingʼ mapek ma Nyasaye oseketo kuom ji.

1 Korintho 6:19
Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;

3 Johana 1:2
Osiepna, alamo ni mondo ibed gi ngima maber, kendo ni mondo gik moko duto odhini maber, mana kaka chunyi dhi maber.

1 Korintho 9:24-27
[24] Donge ungʼeyo ni e piem mar ngʼwech jongʼwech, duto ringo, to ngʼato achiel kende ema yudo mich? Omiyo ringuru e yo madimi uyud mich.[25] Jangʼwech ka jangʼwech madhi e piem ritore e yore duto. Gitimo kamano mondo giyud osimbo ma ok siki; wan to waritore mondo wayud osimbo mabiro siko nyaka chiengʼ.[26] Emomiyo an ok aringi ka ngʼama okia kuma itieke ngʼwech, bende ok athor diro ngum adira ka gima agoyo yamo nono.[27] Ooyo, asando ringra mondo owinj wachna, mondo kik yud ni an awuon ok ayudo osimb loch, bangʼ yalo Injili ne ji mamoko.

1 Samuel 16:7
To Jehova Nyasaye nowachone Samuel niya, “Kik ingʼi ber mar dende kata borne nikech asedage. Jehova Nyasaye ok ngʼi gik ma dhano ngʼiyo. Dhano ngʼiyo ber ma oko, Jehova Nyasaye to ngʼiyo chuny.”

Zaburi 104:9
Ne iketonegi tongʼ ma ok ginyal kadho; mondo kik gichak giim piny kendo.

Chakruok 6:12
Nyasaye noneno kaka piny nosekethore, nikech ji duto mae piny nodak e richo.

Chakruok 7:20
Pi noimo gode kendo omedo gingore moloyo fut piero ariyo

Chakruok 8:5
Pi nomedo dwono nyaka dwe mar apar, to chiengʼ mokwongo mar dwe mar aparno wi gode nochako neno.

Chakruok 9:11
Atimo singruok kodi ni: Ok nachak atiek gik mangima kod pi bende ok nachak aketh piny kuom pi.”

1 Petro 3:3-4
[3] Ber maru ok onego onenre mana kuom gik mulichogo dendu ma oko: kaka kado wich gi rwako bangli mag dhahabu kod lewni ma nengogi tek.[4] To chutho ber maru onego obed mano maiye, ma en ber madier mar chuny mamuol kendo mokwe ma en gima duongʼ moloyo e wangʼ Nyasaye.

2 Timotheo 4:7
Asekedo lweny maber, aseringo mi atieko ngʼwech, aserito yie marwa,

1 Korintho 9:26-27
[26] Emomiyo an ok aringi ka ngʼama okia kuma itieke ngʼwech, bende ok athor diro ngum adira ka gima agoyo yamo nono.[27] Ooyo, asando ringra mondo owinj wachna, mondo kik yud ni an awuon ok ayudo osimb loch, bangʼ yalo Injili ne ji mamoko.

Isaya 40:31
to joma oketo genogi kuom Jehova Nyasaye tekregi nodwogi. Gibiro huyo mana ka ongo mafuyo gi bwombe; gibiro ringo to ok gibi bedo mool, bende gibiro wuotho to tekregi ok norum.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc