A A A A A

Life: [Animals]

Chakruok 1:21
Kamano Nyasaye nochweyo gik madongo mag nam kod gik mangima duto kod gik malak mag pi, kaka kitgi obet kod winy duto man-gi bwombegi kaka kitgi obet. Nyasaye noneno ni mano ber.

Chakruok 1:30
To ne le duto mag piny kod winy duto mafuyo e kor polo kod gik moko duto mawuotho e piny, gimoro amora mangima; amiyo lum duto mondo obed chiembgi.” Kendo nobedo kamano.

Jakobo 3:7
Kit le duto gi winy mafuyo gi gik mamol kaachiel gi chwech Nyasaye duto manie nam, dhano nyalo boyo kendo oseboyo,

Jeremia 8:7
Kata mana nyamnaha manie kor polo ongʼeyo kindene moketne, kendo akuch odugla, opija gi ongo-wangʼ bende ongʼeyo ndalo mar dargi. To joga ok ongʼeyo dwach Jehova Nyasaye.

Ayub 35:11
mapuonjowa gik mathoth moloyo kaka opuonjo le manie piny kendo mamiyo wabedo mariek moloyo winy mafuyo e kor polo?’

Luka 3:6
Kendo ji duto biro neno warruok mar Nyasaye.’ ”

Luka 12:24
Paruruane winy ma ok chwo cham to bende ok gikee, gionge gi kuonde keno kata dere; to Nyasaye pod pidhogi apidha. To un donge uber moloyo winy.

Mathayo 6:26
Ranguru ane winy ma huyo e kor polo. Ok chwo cham to bende ok gikee kata giken e dere, to eka Wuonu manie polo pod pidhogi apidha. To un donge un gi nengo mamalo moloyogi?

Ngeche 12:10
Ngʼat makare chiwo kony ne gik ma jambe dwaro, to timbe mag ngʼwono mag ngʼat marach gin mana gero.

Zaburi 104:21
Sibuoche ruto ka gimanyo chiemo; gimanyo chiembgi kuom Jehova Nyasaye.

Chakruok 2:19-20
[19] Kuom mano, Jehova Nyasaye nokawo lowo ma ochweyogo le mae thim kod winy duto mafuyo e kor polo. Eka nokelogi ne Adam mondo ochakgi nying kendo nying mane Adam omiyo gik mangimago ema nobedo nying-gi.[20] Omiyo Adam nochako jamni duto nying, gi winy manie kor polo kod le duto manie thim. Kata kamano Adam ne onge gi jakony mowinjore kode.

Chakruok 9:2-3
[2] Luoro kod kihondko nomak le duto manie piny kod winy ma huyo e kor polo, gik moko duto mamol e lowo kod rech duto modak e nam nikech ochiwgi duto e lwetu.[3] Gimoro amora mangima kendo wuotho nobed chiembu. Mana kaka asemiyou alode, koro amiyou gik moko duto.”

Chakruok 1:24-28
[24] Kendo Nyasaye nowacho niya, “Piny mondo onywol gik mangima kaka kitgi obet: Jamni, kod gik moko duto mamol e lowo, kod le mag bungu, mana kaka kit moro ka moro obet.” Kendo nobet kamano.[25] Nyasaye noloso le mag bungu kaka kitgi obet; jamni kaka kitgi obet kendo gi gik mamol e lowo kaka kitgi obet. Nyasaye noneno ni mano ber.[26] Eka Nyasaye nowacho niya, “We wachwe dhano e kido machal kodwa kendo gibed gi teko ewi rech mae nam kendo gi winy mae kor polo, ewi jamni, ewi piny duto kendo ewi chwech duto mawuotho ewi lowo.”[27] Kuom mano Nyasaye nochweyo dhano e kite owuon, e kit Nyasaye nochweye; nochweyogi dichwo gi dhako.[28] Nyasaye nogwedhogi mi owachonegi niya, “Nywolreuru kendo kwanu omedre; pongʼuru piny kendo urite. Beduru gi teko ewi rech ma e nam kod winy mae kor polo kendo ewi gik mangima duto mawuotho ewi lowo.”

Ngeche 6:6-8
[6] In janyawo, dhi ir biye; mondo ineye kendo ipar yoregi, mondo ibed mariek![7] Biye onge jatelo kata jaloch kata ruoth,[8] to kata kamano, gikano chiembgi e ndalo oro, kendo gichoko chiembgi e ndalo keyo.

Zaburi 8:6-9
[6] Isekete jatelo ewi tich lweti duto; iseketo gik moko duto e bwo tiende:[7] Jamni gi kweth duto kod le mager mag bungu,[8] Winy duto mafuyo e kor polo, kod rech manie nam, gi le duto mamol kaluwo yore manie nembe iketo e bwo lochne.[9] Yaye Jehova Nyasaye, ma Ruodhwa, mano kaka nyingi nigi duongʼ e piny duto!

Ayub 12:7-10
[7] “To penj kata mana le kendo gibiro puonji, kata winy manie kor polo, to gibiro nyisi;[8] kata wuo gi piny, to obiro puonji, kata inyalo yiene rech manie i nam mondo gipuonji.[9] Mane kuom gigi duto mokia ni lwet Jehova Nyasaye ema osetimo ma?[10] Ngima gimoro amora mochwe ni e lwete kaachiel gi much dhano duto.

Isaya 11:6-9
[6] Ondiek nodag kaachiel gi nyirombe, kwach nonind kaachiel gi diel, nyaroya kod sibuor nokwa kaachiel, kendo nyathi matin nokwagi.[7] Dhiangʼ gi ondiek nokwa kaachiel, kendo nyithindgi nonind kanyakla, kendo sibuor nocham lum ka rwath.[8] Nyathi madhoth notug machiegni gi dho bur thuond rachier, kendo rawera noso lwete e bur thuond fu.[9] Ok ginihiny kata ketho gimoro e godena duto maler, nimar rieko mar Jehova Nyasaye nopongʼ piny, mana ka pi mopongʼo nam.

Eklesiastes 3:18-21
[18] Bende ne achako aparo niya, “Nyasaye temo dhano mondo gine ni gichalo gi le.[19] Giko mar dhano gi le en ni gimoro achiel ochomogi duto machalre. Kaka achiel tho e kaka machielo bende. Giduto giyweyo machalre; dhano ok winj maber maloyo le. Gik moko duto onge tiendgi.[20] Giduto gidhi kamoro achiel; giduto gia e lowo, kendo giduto gidok e lowo.[21] En ngʼa mongʼeyo ka chuny dhano dum dhi malo to chuny le ridore dhi e lowo?”

Zaburi 148:7-12
[7] Pakuru Jehova Nyasaye gie piny, un gik madongo mag nam kod kude matut duto mag ataro,[8] kaachiel gi mil polo gi pe gi theluji gi boche, kod yembe maringo matek mawinjo wachne;[9] kod un gode gi thuche gi yiende manyago olembe gi yiende mag sida duto;[10] kod le mager gi jamni duto gi le matindo gi winy mafuyo,[11] kod ruodhi mag piny gi ogendini duto; kod un jotelo gi joloch duto mag piny,[12] kod un yawuowi matindo gi nyiri matindo, gi jodongo kod nyithindo.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc