A A A A A

Good Character: [Courage / Brave]

1 Weche mag Ndalo 28:20
Bangʼe Daudi nowachone Solomon niya, “Bed motegno kendo gichir kendo tim tijni. Kik ibed maluor kendo kik chunyi nyosre nikech Jehova Nyasaye ma Nyasacha nobed kodi. Ok enojwangʼi bende ok noweyi nyaka itiek tije mag hekalu mar Jehova Nyasaye.”

1 Korintho 15:58
Emomiyo, jowetena mageno, chunguru motegno. Kik uyie gimoro oyiengu. Chiwreuru chuth kinde duto ni tich Ruoth, nikech ungʼeyo ni tich mutiyo matek ne Ruoth ok obedo kayiem nono.

Rapar mar Chik 31:6-8
[6] Beduru gi chir kendo motegno. Kik uluorgi kendo kik gimi chunyu nyosre, nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro dhi kodu; ok enoweu kata jwangʼou.”[7] Eka Musa noluongo Joshua ma owuoyone e nyim jo-Israel duto niya, “Bed motegno kendo ma jachir, nimar nyaka idhi gi jogi e piny mane Jehova Nyasaye osingore ne kweregi ni nomigi kendo nyaka ipog-gi kaka girkeni margi.[8] Jehova Nyasaye owuon biro dhi nyimu kendo nobed kodu, ok noweu kata jwangʼou. Kik ubed maluor, bende kik chuny nyosre.”

Efeso 6:10
Mogik, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduongʼ.

Isaya 54:4
“Kik ibed maluor; nikech ok iniyud wichkuot. Kik ibed gi luoro mar yudo wichkuot; nikech ok nojari. Wiyi nowil gi wichkuot mane iyudo ka in nyako, kendo ok inichak ipar chandruok mane ineno kane ibedo dhako ma chwore otho.

Johana 14:27
Aweyonu kwe; kwe mara ema amiyou. En kwe ma pinyni ok nyal miyou. Kik chunyu parre kendo kik ubed maluor.

Zaburi 27:1
Zaburi mar Daudi. Jehova Nyasaye e lerna kendo e warruokna; en ngʼa ma daluor? Jehova Nyasaye e kama ngimana opondoe. En ngʼa ma dibwoga?

Zaburi 56:3-4
[3] Ka luoro omaka to abiro geno kuomi.[4] Kuom Nyasaye ma apako wachne, in Nyasaye ema aketo genona kuomi omiyo ok abi bedo maluor. Dhano adhana to nyalo timona angʼo?

2 Timotheo 1:7
Nikech Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gihera kod ritruok.

Joshua 1:9-11
[9] Par kaka asechiki. Bed motegno kendo gi chir. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre; nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachi abiro bedo kodi kamoro amora midhiye.”[10] Omiyo Joshua nochiwo chik ni jotend Israel niya,[11] “Dhiuru e kambi kendo unyis ji ni, ‘Ikuru gigeu mag lweny. Ndalo adek koa kawuono ubiro kalo aora Jordan gikae mondo udhi kendo ukaw mwandu mar piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou kaka maru owuon.’ ”

Isaya 41:10-13
[10] Omiyo kik ibed maluor, nimar an kodi; bende kik kibaji goyi, nimar an Nyasachi. Abiro miyi teko kendo abiro konyi; bende abiro siri gi bada ma korachwich mar loch.”[11] “Jogo duto mamon kodi wigi biro kuot ma dhier nono, adier jogo duto makwedi biro lal nono.[12] Ibiro manyo wasikigo to ok iniyudgi. Chutho jogo makedo kodi ok nobed gimoro kata matin.”[13] Nimar an Jehova Nyasaye ma Nyasachi mamako badi ma korachwich, omiyo awachoni niya, “Kik ibed maluor; abiro konyi.

1 Korintho 16:13
Beduru motangʼ, kendo chunguru motegno e yie maru, bende beduru jochir kendo motegno.

Zaburi 27:14
Gen kuom Jehova Nyasaye; bed motegno ka in gi chir, kendo rit kuom Jehova Nyasaye.

Ngeche 3:5-6
[5] Gen kuom Jehova Nyasaye gi chunyi duto, kendo kik igen kuom ngʼeyoni iwuon;[6] ket yoreni duto kuome eka nomi yoregi oriere tir.

Zaburi 23:1-4
[1] Zaburi mar Daudi. Jehova Nyasaye e jakwadha, ok anachand gimoro.[2] Omiyo ayweyo e lum mangʼich, otelona e aore mokwe,[3] odwogo chunya. Otaya e yore mag tim makare mondo nyinge oyud duongʼ.[4] Kata ka obedo ni awuotho e hoho mar tipo mar tho, to ok analuor gimoro marach, nimar in koda; ludhi gi odungani ema hoya.

Mariko 5:36
Ka ok osedewo wach jogo, Yesu nowachone jatend sinagogi niya, “Kik iluor, bed gi yie.”

Filipi 1:28
ma ok obwogu e yo moro amora, gi joma kwedou. Mano biro bedonegi ranyisi ni ibiro tiekgi, to un ibiro resu kendo Nyasaye ema biro timo mano.

Zaburi 112:7
Ok oluoro weche makelo kuyo nikech chunye otegno kendo ogeno kuom Jehova Nyasaye.

Joshua 1:6
“Bed motegno kendo gi chir; nikech ibiro telone jogi nyaka e piny mar girkeni mane akwongʼora ni kweregi ni namigi.

Zaburi 31:24
Beduru motegno kendo jiwuru chunyu, un duto mugeno kuom Jehova Nyasaye.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc