A A A A A

Good Character: [Boldness]

Tich Joote 4:29-31
[29] To koro Ruoth, winj siem ma gisiemowago, kendo mi jotichni teko mondo ohul wachni gi teko moloyo.[30] Rie badi mondo ichangi jotuo kendo itim honni kod ranyisi madongo e nying Yesu, Jatichni Maler.”[31] Kane giselamo, kama ne gichokoreno noyiengni, kendo Roho Maler nopongʼogi giduto, mi giyalo Wach Nyasaye gi chir.

2 Korintho 3:12
Emomiyo ka koro wan gi geno machal kama, wawuoyo gi chir mathoth.

Tich Joote 14:3
Paulo gi Barnaba nobedo kuno kuom ndalo mogwarore, ka giwuoyo gi chir kuom Ruoth Yesu, kendo Nyasaye nodoko janeno kuom wach ngʼwonone, komiyo joote timo honni gi ranyisi.

Tich Joote 13:46
Eka Paulo gi Barnaba nomedo wuoyo gi chir kagiwacho niya, “Ne bernwa mondo un ema wayalnu Wach Nyasaye mokwongo. To nikech udage kendo nikech ok ukwanoru ka joma owinjore yudo ngima mochwere, koro waweyou mondo wayal wachni ni joma ok jo-Yahudi.

Tich Joote 19:8
Paulo nodonjo e sinagogi mi opuonjo ji gi chir kuom dweche adek. Notemo wuoyo kodgi konyisogi adiera man kuom pinyruodh Nyasaye.

Filemon 1:8
Kuom mano, kata obedo ni kuom Kristo ne anyalo bedo gi chir mar chiki mondo itim gima onego itim,

Tich Joote 18:26
Nochako wuoyo gi chir e sinagogi, to ka Priskila gi Akula nowinje, ne giluonge e dalagi mine gimedo lerone tiend weche moko kuom yor Nyasaye.

Mariko 15:43
Josef ja-Arimathaya, mane en ngʼat mogen e Buch Jodongo, kendo mane en owuon orito neno pinyruoth Nyasaye, nodhi ir Pilato gi chir mokwayo ringre Yesu.

Tich Joote 28:31
Noyalo kuom pinyruoth Nyasaye gichir ma ok ngʼato ogengʼe, kopuonjo ji kuom Ruoth Yesu Kristo.

Tich Joote 4:29-30
[29] To koro Ruoth, winj siem ma gisiemowago, kendo mi jotichni teko mondo ohul wachni gi teko moloyo.[30] Rie badi mondo ichangi jotuo kendo itim honni kod ranyisi madongo e nying Yesu, Jatichni Maler.”

Ngeche 28:1
Jaricho ringo kaonge ngʼama lawe, to joma kare jochir ka sibuor.

Chakruok 18:23-32
[23] Eka Ibrahim nosudo machiegni kode kendo openjo niya, “Bende ditiek joma kare machal gi joma timbegi richo?[24] Kaponi nitie ji piero abich maonge ketho e dalano? Dikethe koso diweye nikech ngima ji makare piero abichgo?[25] Ok dineg joma onge ketho machal gi joma oketho, adier ok inyal timo kamano nikech kaponi itimo kamano to joma onge ketho diyud kum mana maromre gi joma nigi ketho. To mano ok nyalre nikech jangʼad bura nyaka ngʼad bura kare?”[26] Eka Jehova Nyasaye nowacho niya, “Ka ayudo ji piero abich maonge ketho e dala mar Sodom, to abiro reso dalano nikech joma onge kethogo.”[27] Eka Ibrahim nowacho kendo niya, “Kaka koro asebedo gichir ma awuoyo gi Ruoth Nyasaye, kata obedo ni ok an gimoro to makmana lowo kod buru.[28] To ka dipo ni kwan joma onge ketho oromo mana ji piero angʼwen gabich, dikech dalano nikech ji abich kende?” Jehova Nyasaye nodwoke niya, “Kayudo ji piero angʼwen gabich kanyo, to ok nakethe.”[29] Ibrahim nomedo wuoyo kode kendo niya, “To ka dipo ni ji piero angʼwen kende ema oyudore kanyo?” Ruoth Nyasaye nodwoke niya, “Kayudo ji piero angʼwen kanyo, to ok nakethe.”[30] Eka Ibrahim nomedo wachone niya, “Kik isin koda, to weya aweya awuo. To ka dipo ni ji piero adek ema oyudi e dalano?” Jehova Nyasaye nodwoke niya, “Ok nakethi ka ayudo ji piero adek maonge ketho kanyo.”[31] Ibrahim nowacho niya, “Kaka koro asebedo gi chir ma wuoyo gi Ruoth Nyasaye, angʼoma ditim ka ji piero ariyo ema oyudore e dalano?” Jehova Nyasaye nodwoke niya, “Nikech ji piero ariyo maonge ketho ok anakethe.”[32] Eka Ibrahim nowacho niya, “Mad Jehova Nyasaye kik sin koda, to oyie awach wach achiel mogik. Ka dipo ni ji apar kende ema oyudi e dalano?” Ruoth Nyasaye nodwoke niya, “Nikech ji apar maonge ketho ok natiek dalano.”

Zaburi 138:3
Kane aluongo to ne idwoka, kendo ne imiyo abedo gi chir kod chuny motegno.

Efeso 3:12
Ka wan kuom Yesu kendo wayie kuome to wanyalo dhi e nyim Nyasaye ka wan thuolo chutho kendo ka wan gi chir.

Johana 4:17
Nodwoke niya, “Aonge gi dichwo.” Yesu nowachone niya, “In kare kuom wacho ni ionge gi dichwo.

Hibrania 10:19
Kuom mano owetena, nikech koro wan gi chir mar donjo e Kama Ler Moloyo kuom remb Yesu,

Hibrania 4:16
Kuom mano, wasuduru but kom duongʼ mar ngʼwono ka wan gi chir, mondo wayud kech gi ngʼwono e sa mwadware kony.

Hibrania 13:6
Omiyo wanyalo wacho gi chir niya, “Jehova Nyasaye e jakonyna omiyo ok analuor, ere gima dhano ditimna?”

Efeso 6:19-20
[19] An bende lamnauru mondo sa moro amora ma ayawo dhoga to omiya weche mondo ayal gichir wach mopondo mar Injili,[20] momiyo an jambetre motwe. Lamuru mondo awuo kuome gi chir kaka owinjore atim.

Tich Joote 4:13
Kane gineno chir mane Petro gi Johana nigo, kendo kane ginwangʼo ni gin ji ajia ma ok osomo, ne giwuoro ahinya, eka negifwenyo ni jogi yande nigi Yesu.

1 Timotheo 3:13
Joma osetiyo maber yudo nying maber kendo gibedo gi chir e yie margi kuom Kristo Yesu.

1 Thesalonika 2:2
Mana kaka ungʼeyo, noyudo osesandwa kendo oyanywa e dala mar Filipi to kata kamano Nyasaye nomiyowa chir mar yalonu Injili mare e dier lweny gi akweda mager.

Filipi 1:20
Dwarona maduongʼ kod genona en ni ok anane wichkuot, to ni abiro bedo gi teko moromo mondo Kristo osik ka yudo duongʼ e ringra kaka pile, bed ni angima kata atho.

2 Timotheo 1:7
Nikech Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gihera kod ritruok.

1 Korintho 16:13
Beduru motangʼ, kendo chunguru motegno e yie maru, bende beduru jochir kendo motegno.

Ngeche 14:26
Ngʼat moluoro Jehova Nyasaye nigi ohinga motegno, kendo nyithinde noyud kar pondo.

Zaburi 27:14
Gen kuom Jehova Nyasaye; bed motegno ka in gi chir, kendo rit kuom Jehova Nyasaye.

Rumi 1:16
Aonge wichkuot kuom Injilini, nikech en e teko mar Nyasaye makelo ni ngʼato angʼata moyie warruok, mokwongo ni jo-Yahudi, eka bangʼe ni joma ok jo-Yahudi bende.

1 Weche mag Ndalo 28:20
Bangʼe Daudi nowachone Solomon niya, “Bed motegno kendo gichir kendo tim tijni. Kik ibed maluor kendo kik chunyi nyosre nikech Jehova Nyasaye ma Nyasacha nobed kodi. Ok enojwangʼi bende ok noweyi nyaka itiek tije mag hekalu mar Jehova Nyasaye.”

1 Korintho 15:58
Emomiyo, jowetena mageno, chunguru motegno. Kik uyie gimoro oyiengu. Chiwreuru chuth kinde duto ni tich Ruoth, nikech ungʼeyo ni tich mutiyo matek ne Ruoth ok obedo kayiem nono.

Efeso 6:10
Mogik, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduongʼ.

Isaya 54:4
“Kik ibed maluor; nikech ok iniyud wichkuot. Kik ibed gi luoro mar yudo wichkuot; nikech ok nojari. Wiyi nowil gi wichkuot mane iyudo ka in nyako, kendo ok inichak ipar chandruok mane ineno kane ibedo dhako ma chwore otho.

Johana 14:27
Aweyonu kwe; kwe mara ema amiyou. En kwe ma pinyni ok nyal miyou. Kik chunyu parre kendo kik ubed maluor.

Mariko 5:36
Ka ok osedewo wach jogo, Yesu nowachone jatend sinagogi niya, “Kik iluor, bed gi yie.”

Filipi 1:28
ma ok obwogu e yo moro amora, gi joma kwedou. Mano biro bedonegi ranyisi ni ibiro tiekgi, to un ibiro resu kendo Nyasaye ema biro timo mano.

Johana 7:26
To neuru koro opuonjo e lela, to onge ngʼama wachone gimoro. Koso dibed ni jodongwa oseyie ni en Kristo?

Tich Joote 5:29
Petro gi joote mamoko nodwokogi niya, “Nyaka wawinj mana Nyasaye kende, to ok dhano!

Joshua 1:7
Bed motegno kendo gi chir mogundho. Bed motangʼ mondo iluor chike duto mane jatichna Musa omiyi; kik ilokri korachwich kata koracham kiweyo chikegi, mano nomi ibed gi hawi kamoro amora midhiye.

Ezekiel 3:9
Abiro miyo toki bed matek ka lwanda matek mogik, kendo matek moloyo kit ombo. Kik iluorgi kendo kata bwok kik ibwogi, kata obedo ni gin dhoot mohero ngʼanyo.

Tich Joote 9:29
Nowuoyo kendo nogoyo mbaka gi jo-Yahudi moluwo timbe jo-Yunani, to jogo notemo nege.

Filipi 1:1
An Paulo gi Timotheo ma wasumb Kristo Yesu, Wandikonu un jomaler duto mag Kristo Yesu man Filipi, kaachiel gi jokwadh jo-Kristo duto gi jokonygi:

1 Timotheo 3:1
Ma en wach mar adiera ni ka ngʼato oketo chunye mondo obed jatend kanisa to odwaro tich mogen.

1 Korintho 3:12
Ka ngʼato ogedo e miseni kotiyo gi dhahabu kata gi fedha kata gi kite ma nengogi tek; kata gi bao, kata gi lum, kata gi saka,

Hibrania 10:1
Chik en mana tipo mar gik mabeyo mabiro to ok en gigo hie. Kuom mano ok nyalre mondo misengini minuoyo higa ka higa oket joma sudo ir Nyasaye kalame obed makare chuth.

1 Petro 5:10
Ka useneno chandruok kuom kinde moromo, Nyasach ngʼwono duto, mane oluongou e duongʼne mochwere kuom Kristo Yesu, nomi ubed maler chuth, kogurou udoko motegno e mise ma ok yiengni.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc