A A A A A

Good Character: [Self-Control]

1 Korintho 9:25
Jangʼwech ka jangʼwech madhi e piem ritore e yore duto. Gitimo kamano mondo giyud osimbo ma ok siki; wan to waritore mondo wayud osimbo mabiro siko nyaka chiengʼ.

1 Korintho 10:13
Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.

1 Thesalonika 5:6
Kuom mano, kik wachal gi ji mamoko ma nindo, to wabeduru motangʼ ka wan gi ritruok.

2 Timotheo 1:7
Nikech Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gihera kod ritruok.

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

Ngeche 16:32
Ngʼat ma terore mos ber moloyo jalweny, ngʼat makweyo mirimbe ber moloyo ngʼat mamonjo dala maduongʼ.

Ngeche 18:21
Lep nigi teko mar ngima kod tho, to jogo mohere biro chamo olembe.

Ngeche 25:28
Mana kaka dala maduongʼ ma ohingane omukore mogore piny e kaka ngʼatno ma ok nyal ritore owuon.

Tito 1:8
To nyaka obed ngʼat mohero rwako welo, mohero gigo mabeyo, ngʼat ma terore mos, ma ja-ratiro, moluoro Nyasaye; kendo mawinjo puonj.

Isaya 55:10-11
[10] Mana kaka koth gi pe lwar koa e polo, kendo ok dog nono ka ok omiyo piny ngʼich, ma cham twi kendo nyag kothe ne jachwoyo, kendo cham ne jachiemo,[11] e kaka wachna mawuok e dhoga, ok noduogna nono ka ok otiyo tije, to nyaka ochop dwarona, kendo otiek tijno mane omiyo aore.

Rumi 12:1-2
[1] Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.[2] Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.

Filipi 4:8-9
[8] To mogik, jowetena, keturu pachu kuom gik moko duto madiera kendo mowinjore kaka: weche malongʼo kod weche maler, weche makare, kod weche mabeyo, weche mangʼwon kod weche mipuoyo.[9] Kik uwe ma ok uparo gigo madiera kod mowinjore gi pak. Gimoro amora mane apuonjou, kendo uyudo kuoma, mane uwinjo kawacho, kata atimo, to tigouru; ka utimo kamano to Nyasach kwe nobed kodu.

Jakobo 1:19-21
[19] Jowetena mageno, winjuru wachni malongʼo ni: Ji duto onego bed mapiyo e winjo wach, kik urikni e wuoyo kendo kik ubed joma igi wangʼ piyo,[20] nikech mirima ok mi wabed joma kare kaka Nyasaye dwaro ni wabedi.[21] Kuom mano, lonyuru oko kit kethruok gi richo duto, ma kindegi opongʼo piny kendo bolreuru kurwako wach mopidhi e chunyu, manyalo konyou.

1 Petro 5:6-8
[6] Emomiyo beduru joma obolore e bwo bad Nyasaye man-gi teko eka enotingʼu malo e kinde mowinjore.[7] Keturu parruok duto ma un-go kuome nikech oparou.[8] Beduru motangʼ ka ungʼeyo ni jasiku, ma en Satan, bayo kuonde duto mana ka sibuor maruto, komanyo ngʼama dongam.

1 Korintho 9:24-27
[24] Donge ungʼeyo ni e piem mar ngʼwech jongʼwech, duto ringo, to ngʼato achiel kende ema yudo mich? Omiyo ringuru e yo madimi uyud mich.[25] Jangʼwech ka jangʼwech madhi e piem ritore e yore duto. Gitimo kamano mondo giyud osimbo ma ok siki; wan to waritore mondo wayud osimbo mabiro siko nyaka chiengʼ.[26] Emomiyo an ok aringi ka ngʼama okia kuma itieke ngʼwech, bende ok athor diro ngum adira ka gima agoyo yamo nono.[27] Ooyo, asando ringra mondo owinj wachna, mondo kik yud ni an awuon ok ayudo osimb loch, bangʼ yalo Injili ne ji mamoko.

1 Korintho 6:12-20
[12] Ngʼato nyalo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to gik moko duto ma watimo ok kelnwa konyruok. Bende ngʼato nyalo medo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to ok anyal yie gimoro loka misumbane.[13] “Chiemo en mar ich, ich en mar chiemo,” to Nyasaye biro ketho gik moko ariyo duto. Ringruok ok en mar terruok, to en mar miyo Ruoth duongʼ, mana kaka Ruoth bende en mar ringruok.[14] Kuom teko Nyasaye nochiero Ruoth Yesu oa kuom joma otho kendo wan bende obiro chierowa.[15] Donge ungʼeyo ni ringreu gin fuonde Kristo owuon? Bende dakaw fuonde Kristo mondo ariw gi dhako ma jachode? Mano ok nyal timore ngangʼ![16] Koso ukia ni ngʼat moriwore gi dhako ma jachode bedo kode e achiel kuom ringruok? Ndiko wacho niya, “Ji ariyogo nodok ringruok achiel.”[17] To ngʼat moriwore gi Ruoth doko chuny achiel kode.[18] Ringuru utony ni terruok. Richo duto ma ngʼato timo otimo oko mar ringre, to ngʼat machodo timo richo ni ringre owuon.[19] Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;[20] to nongʼiewu gi nengo matek. Omiyo miuru Nyasaye duongʼ gi ringreu.

2 Petro 1:3-11
[3] Teko mar Nyasaye maduongʼ osemiyowa gik moko duto ma wadwaro mondo wabed mangima ka waluoro Nyasaye, kuom ngʼeyo Jal mane oluongowa kuom duongʼne owuon kod berne.[4] Kuom magi osemiyowa singruokne maduongʼ kendo ma nengogi tek, mondo e kuom gigo unyalo kawo kit Nyasaye kendo mondo utony ua e kethruok ma gombo maricho ma pinyni kelo.[5] Kuom mano, temuru matek kaka unyalo mondo umed ber e yieu, to bende medeuru ngʼeyo;[6] to ngʼeyo to medeuru ritruok, to ritruok medeuru horuok, to horuok to medeuru luoro Nyasaye,[7] to luoro Nyasaye to medeuru ngʼwono mar owete; to ngʼwono mar owete to medeuru hera.[8] Nikech ka un gi kit timbego mogundho, to gibiro gengʼou mondo kik ubed joma nono ma ok nyag olemo e ngʼeyo ma un-go kuom Ruodhwa Yesu Kristo.[9] To ka ngʼato onge gi kidogi e ngimane to en ngʼama neno machiegni kendo ma muofu nimar wiye osewil ni ne osepwodhe oweyo richoge machon.[10] Emomiyo, jowetena, meduru bedo gi siso mar rito luong mane oluongugo kod yiero maru ka un gi adier. Nikech ka utimo gigi to ok unupodhi,[11] kendo unuyud rwak malich ei pinyruoth mochwere mar Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo.

Efeso 6:10-20
[10] Mogik, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduongʼ.[11] Manreuru gi gige lweny duto mag Nyasaye, mondo eka uchungʼ motegno kutangʼ ne wuond mar Jachien.[12] Nikech wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi jotelo, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho modak e kor polo.[13] Omiyo manreuru mogik gi gige lweny mag Nyasaye, mondo ka kinde mag richo ochopo to uyud teko mar chungʼ kar tiendu kendo kusetimo madwarore duto to mondo uchungʼ.[14] Emomiyo nyonuru piny motegno, kutweyo nungou gi kamba mar adiera, kendo kurwako tim makare ka gige lweny mag akor,[15] rwakreuru gi ikruok mar lando Injili makelo kwe kaka wuoche e tiendu.[16] Ewi mago duto tingʼuru yie maru ka okumba mugengʼogo aserni makakni ka mach moa kuom ngʼat marach.[17] Kawuru ogudu motegno mar warruok kod ligangla mar Roho ma en wach Nyasaye.[18] To lamuru kuom Roho kinde duto gi kit lamo duto, kendo ka ukwayo. Ka un gima e paro, to beduru mokichore kusiko ukwayo kinde duto ni jomaler duto.[19] An bende lamnauru mondo sa moro amora ma ayawo dhoga to omiya weche mondo ayal gichir wach mopondo mar Injili,[20] momiyo an jambetre motwe. Lamuru mondo awuo kuome gi chir kaka owinjore atim.

Galatia 5:13-26
[13] Jowetena, Nyasaye noluongou mondo ubed thuolo. To kik uti gi thuolo ma un-go mondo utim timbe maricho ma ringreu gombo timo. Kar timo kamano, to ngʼato ka ngʼato onego kony nyawadgi kuom hera.[14] Nikech Chik duto ichopo kare mana gi chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[15] To ka ukaru kendo ukidhoru kendu mana ka ondiegi, to tangʼuru, nono to ubiro tiekoru.[16] Omiyo akwayou ni mondo uwuothi kuom Roho, eka ok ubi timo gik ma ringreu dwaro.[17] Nikech ringruok osiko ka dwaro timo mana gik ma Roho ok dwar, to Roho bende dwaro chopo gik ma ringruok ok dwar. Gik moko ariyogi osiko ok winjre kendo mano ema miyo ok utim gik mabeyo mugombo timo.[18] To ka Roho ema otelonu, to koro ok un e bwo Chik.[19] Timbe mag ringruok nenore ratiro, gin kaka: chode, timbe mochido, anjawo,[20] lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhawo, nyiego, mirima, ichlit, miero; pogruok e kanyakla,[21] kod gombo; mer, dwanyruok, gi timbe mamoko mobam machal gi mago. To asiemou kaka nasiemou kinde motelo, ni joma timo timbe ma kamagi ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.[22] To gik ma Roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ngʼwono, ber, bedo ja-adiera,[23] dimbruok kod ritruok. Onge chik moro amora makwedo gik ma kamago.[24] Jo-Kristo Yesu madier duto oseguro e msalaba kit dhano machon gi gombone duto kod dwarone.[25] Nikech wadak kuom Roho, wasikuru mana ka wawuotho kuom Roho.[26] Kik wawuondre kendwa wawegi, ka wasiko mana ka wakwinyore kendo wagombo gige jowadwa.

Tito 2:1-15
[1] Nyaka ipuonj weche mowinjore gi puonj ma adiera.[2] Puonj jodongo mondo obed joma obidhore, ma ok ohero oyuma, kendo moritore, bende man-gi yie mar adier gihera kod kinda.[3] Kamano bende puonj mon madongo mondo kit ngimagi obed ranyisi maber, ma ok jokuoth, kata joma ohero madho kongʼo, to nyaka gibed gi puonj mabeyo.[4] Ka gitimo kamano, to ginyalo puonjo mon matindo kaka onego giher chwogi gi nyithindgi;[5] ka giterore mos kendo gidak e ngima maler bende ka girito e utegi. Nyaka gibed mon mangʼwon kendo moluoro chwogi mondo kik ngʼato angʼata yany wach Nyasaye.[6] Kamano bende onego ijiw yawuowi matindo mondo oritre.[7] Bednegi ranyisi e yore duto kitimo gik mabeyo. Kipuonjo to nyis ni in ngʼama ngimane oriere tir kendo ma ok dwar oyuma,[8] wecheni obed weche mowinjore ma ngʼato ok nyal chayo ni gin weche mofuwo mondo joma ok oyie kodi wigi okuodi nikech gionge gimoro amora marach ma ginyalo wacho kuomwa.[9] Puonj wasumbini mondo owinj ruodhi mag-gi e weche duto, kendo gitem timonegi mana gik malongʼo ma ok gidwokore kodgi,[10] kata kik gikwal gigegi, to ginyisre ni gin joma inyalo geno e weche duto mondo omi e yore duto gimi puonj mar Nyasaye Jawarwa oywa ji.[11] Nikech ngʼwono mar Nyasaye makelo warruok osefwenyore ne ji duto.[12] Ngʼwonono puonjowa mondo wakwed timbe maricho kod gombo mochido mag piny, kendo mondo wabed kawaritore e ngima makare mamiyo Nyasaye duongʼ e kindeni,[13] kapod warito geno mogwedhi ma en fwenyruok man-gi duongʼ mar Nyasacha maduongʼ kod Jawarwa, Yesu Kristo,[14] mane ochiworenwa mondo oreswa wawe timbe maricho kendo mondo opwodh ne en owuon joma owinjore bedo joge, moikore timo gik mabeyo.[15] Koro magi e gik monego ipuonji. Jiw ji kendo ikwergi gi teko duto. Kik iwene ngʼato thuolo mondo ochayi.

Jakobo 3:1-18
[1] Jowetena, kik joma thoth kuomu ketre mar bedo jopuonj, nikech ungʼeyo ni wan mwapuonjo nongʼadnwa bura malit moloyo ji mamoko.[2] Wan duto wachwanyore e yore mangʼeny. Ka weche ma ngʼato wacho ok mi obed jaketho to en ngʼat malongʼo kendo onyalo chiko ringre duto mondo owinje.[3] Ka waketo ratege e dho farese mondo omi giwinjwa, to wanyalo chiko ringregi kamoro amora ma wadwaro.[4] Bende wanyalo kawo yiedhi madongo kaka ranyisi. Kata obedo ni gidongo miwuoro kendo iriembogi gi yembe man-gi teko madongo, to pod ichikogi mana gi ngai matin nono mi gichom kamoro amora ma jakwangʼ yie dwaro ni gidhiye.[5] Mano bende kaka lep en fuoni matin nono e dend dhano, to onyalo sungore miwuoro. Parie kaka pilni mach matin nono nyalo moko mach mi wangʼ bungu maduongʼ![6] Lep bende en mach kendo piny mopongʼ gi richo e kind fuonde duto mag ringruok. Oketho ringruok duto ka omoko mach mawangʼo ngima dhano duto mi chop en owuon bende wangʼe e Gehena.[7] Kit le duto gi winy mafuyo gi gik mamol kaachiel gi chwech Nyasaye duto manie nam, dhano nyalo boyo kendo oseboyo,[8] to onge ngʼama nyalo boyo lep. En gima rach ma ok ywe mopongʼ gi kwiri marach.[9] Lep achielni ema wapakogo Ruodhwa kendo Wuonwa, en bende ema wakwongʼogo ji mochwe e kit Nyasaye.[10] Pak kod kwongʼ wuok e dhok achielno! Jowetena, gima kamano ok onego otimre.[11] Bende pi mamit gi pi makech nyalo wuok e soko achiel?[12] Jowetena, bende yiend ngʼowu nyalo nyago zeituni? Koso mzabibu bende nyalo nyago ngʼowu? Kamano bende e kaka pi makech ok nyal lokore pi mamit.[13] En ngʼat mane e dieru mikwano ni riek kendo ni winjo tiend weche? Ngʼat ma kamano mondo onyis riekone kuom kit ngimane maber kendo kuom timbe motimo gi muolo mawuok kuom rieko ma en-go.[14] To kapo ni upando nyiego mopongʼ gi mirima, gi gombo maricho mag chopo ichlit ma un-go e chunyu, to kik usungru kuom dwarou marichogo kukwedo adiera.[15] Rieko machal kamano ok oa e polo, to en mar piny kendo ok okony chuny dhano, en rieko jachien.[16] Nikech kama nyiego gi piem nitie e kama koko gi timbe maricho duto nitie.[17] To rieko moa e polo ok chal kamano. Mokwongo oler, kendo ohero kwe, odembore, owinjo wach, opongʼ gi kech kod olembe mabeyo, ok odew wangʼ, kendo oonge miganga.[18] Jokel kwe machwoyo koth kwe kayo tim makare.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc