A A A A A

Good Character: [Hospitality]

Hibrania 3:2
Notiyo tich mane okete mondo otim gadiera, mana kaka Musa bende notiyo tichne gadiera e od Nyasaye gi chunye duto.

Isaya 58:7
Donge en ni mondo upog chiembu ne joma kech kayo kendo urwak joma odhier maonge kuonde dak, bende ni mondo umi joma wuotho duk lewni, kendo kik upand wangʼu ne wedeu?

1 Timotheo 5:10
kendo ongʼeye kuom timbene mabeyo kaka oserito nyithindo e yo mowinjore kendo osebedo kohero rwako welo e ode, kendo osebedo ka olwoko tiend jomaler kendo ka okonyo joma ni e chandruok, kochiwore chuth ni timo gik mabeyo duto.

Tito 1:8
To nyaka obed ngʼat mohero rwako welo, mohero gigo mabeyo, ngʼat ma terore mos, ma ja-ratiro, moluoro Nyasaye; kendo mawinjo puonj.

1 Petro 4:8-9
[8] To moloyo mago duto, herreuru gihera matut ngʼato gi ngʼato, nikech hera umo richo mangʼeny.[9] Rwakuru joweteu ma ok ungʼur.

Tich Joote 16:33-34
[33] E sa nogono mar otieno, jarit od twech nokawogi modhi olwokonegi adhondegi, bangʼe gikanyono nobatise, en kaachiel gi joode duto.[34] Eka jarit od twech noterogi e ode momiyogi chiemo. Joodno duto nopongʼ gi mor, nikech koro ne giseyie kuom Nyasaye.

Tim jo-Lawi 19:33-34
[33] “ ‘Ka japiny moro odak e dieru, to kik usande.[34] Japiny moro modak e dieruno nyaka udag kode mana kaka wuodu. Hereuru mana kaka uheroru uwegi nikech ne un jodak e piny Misri. An Jehova Nyasaye ma Nyasachu.

Luka 14:7-14
[7] Kane oneno kaka welo yiero kuondegi mag bet moyiedhi, e kar mesa, nogoyonegi ngero kama:[8] “Ka ngʼato oluongou e nyasi mar kisera to kik ibed e kom moyiedhi, nimar dipo ka ngʼato moro mogen moloyoi oluongi bende.[9] Ka en kamano, to ngʼama noluongou ji ariyogi ka, biro wachoni ni, ‘Mi jali komi.’ Kamano eka wiyi nokuodi nyaka inidhi ikaw kom kar bet man chien moloyo.[10] To ka oluongi e nyasi moro mar kisera kamoro to bed mana e kom man chien moloyo, mondo ka ngʼat moluongino obiro to obiro wachoni ni, ‘Osiepna, sudi malo nyime kama berni!’ Kamano iniyud luor e nyim welo weteni duto.[11] Nimar ngʼato angʼata matingʼore malo nodwok piny, to ngʼat madwokore piny notingʼ malo.”[12] Eka Yesu nowachone ngʼat mane oluongeno niya, “Ka ichiwo chiemb odiechiengʼ kata chiemb otieno, kik iluong mana osiepeni, oweteni kata wedeni, kata jogwengʼu momew, nimar ka itimo kamano, kamoro giniluongi chiengʼ moro, mi gichuli kar luong mane iluongigono.[13] To ka iloso nyasi, iluong joma odhier, rangʼonde gi pudhe kod muofni,[14] eka ibiro gwedhoi kata obedo ni ok ginyal chuloi, to nochuli chiengʼ chier mar joma kare.”

Mathayo 25:34-46
[34] “Eka Ruoth nowach ne joma ni e bade korachwich ni, ‘Biuru, un joma ogwedhi mag Wuora; kawuru girkeni maru, pinyruoth mane oiknu nyaka aa chwech piny.[35] Nimar ne adenyo to ne umiya gimoro achamo; riyo noloya, to ne umiya gimoro amodho; ne an wendo; kendo nurwaka ei ot;[36] ne achando lewni, kendo ne urwaka; ne atuo kendo ne urita; ne an e od twech, kendo ne ubiro lima.’  [37] “Eka joma karego nodwoke ni, ‘Ruoth, karangʼo mane wanenie kidenyo mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mi wamiyi gimoro imodho?[38] Karangʼo mane wanenie ka in wendo mi warwaki ei ot, kata kichando lewni mi warwaki?[39] Karangʼo mane waneni ka ituo kata ka in e od twech mi walimi?’  [40] “To Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni, gimoro amora mane utimo ne achiel kuom owetenagi matinie mogik, ne utimona.’[41] “Eka enowachne joma ni e bade koracham ni, ‘Auru buta, un joma okwongʼ-gi, mondo udonji ei mach manyaka chiengʼ mane olosi ne Jachien gi malaikege.[42] Nimar ne adenyo, to onge gima numiya mondo acham; riyo noloya, to onge gima numiya mondo amodhi;[43] ne an wendo, to ne ok urwaka ei ot; ne achando lewni, to ne ok urwaka; ne atuo kendo ne an e od twech, to ne ok ulima?’[44] “To gin bende ginidwok ni, ‘Ruoth, ne waneni karangʼo kidenyo, kata ka riyo oloyi, kata ka in wendo, kata kichando lewni, kata kituo, kata ka in e od twech, to ne ok wakonyi?’[45] “To enodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni, gimoro amora mane ok utimo ne achiel kuom jomatindogi, ne ok utimo ne an.’[46] “Eka gini aa kanyo mi gidonji e kum mochwere, to joma kare e ngima mochwere.”

Rumi 12:13-20
[13] Poguru giu gi jo-Nyasaye mochando. Beduru joma ohero rwako welo.[14] Gwedhuru joma sandou; gwedhgiuru agwedha, kik ukwongʼ-gi.[15] Moruru gi joma mor, kendo ywaguru gi joma ywak.[16] Daguru gi winjruok e kindu. Kik usungru, to beduru gi chuny mohero riwore gi joma ni e ngima mapiny. Kik ngʼato wuondre ni oriek moloyo ji mamoko.[17] Kik uchul ngʼato angʼata rach kar rach. Neuru ni utimo gima ji duto oyiego ni ber.[18] Ka nyalore, to temuru mondo udag gi kwe gi ji duto.[19] Kik uchul kuoro, osiepena, to weuru thuolo ne mirimb Ruoth Nyasaye, nimar ondiki niya, “An ema nachul kuor; abiro chulo,” Jehova Nyasaye owacho.[20] To bende Muma wacho niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo; ka riyo oloye, to miye gimoro omodhi, ka itimo kamano, ibiro choko chuk mach maliel e wiye.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc