A A A A A

Good Character: [Faith]

Mathayo 21:22
Ka uyie to unuyud gimoro amora mukwayo kulamo.”

Rumi 10:17
Kuom mano, yie aa kuom wach miwinjo, kendo wach miwinjono en wach Kristo.

Hibrania 11:1-6
[1] Yie en bedo gi adiera kuom gima wageno yudo kendo en bedo gi ratiro kuom gik ma ok wane.[2] Kwerewa ne nigi yie machal kamano omiyo Nyasaye noyie kodgi.[3] Yie ema miyo wangʼeyo ni Wach Nyasaye ema nochweyo gik moko duto manie polo gi piny, mi nomiyo gik mantie mineno gi wangʼ owuok kuom gik ma ok ne.[4] Yie ema nomiyo Abel otimo misango maber ne Nyasaye moloyo misango mar Kain. Yieneno nomiyo Nyasaye oyie kode kaka ngʼama kare, nikech Nyasaye owuon norwako misangoneno. Abel pod wuoyo nyaka chil kawuono nikech yie mane en-gono, kata obedo ni nosetho.[5] Kuom yie, Enoka nokaw kangima omiyo ne ok oneno tho, nolal nono e wangʼ ji nikech Nyasaye nosekawe. Nyasaye kwane kaka ngʼat malongʼo kane pok okawe.[6] To ngʼat maonge gi yie ok nyal bedo malongʼo ni Nyasaye, nikech ngʼato madwaro sudo ir Nyasaye nyaka yie ni entie kendo ni en-gi mich momiyo joma oketo chunygi ka dware.

Mariko 11:22-24
[22] To Yesu nodwoko kowacho niya, “Beduru gi yie kuom Nyasaye.[23] Awachonu adier ni ka ngʼato owacho ne godni ni, ‘Dhiyo mondo inyumri e nam,’ ma ok obedo gi kiawa e chunye kata matin, to oyie ni gima owachono biro timore, to gima odwarono notimre kamano.[24] Kuom mano anyisou ni gimoro amora mukwayo kulamo, beduru gi yie ni useyude mi nobed maru adier.

Jakobo 2:19
Iyie ni nitiere Nyasaye achiel. Mano ber ahinya! To ngʼe ni kata mana jochiende bende yiegino miyo gitetni ka giluor.

Efeso 2:8-9
[8] Nikech kuom ngʼwono, useyudo warruok kuom yie, to ok nikech tim maber moro amora musetimo. En mich ma Nyasaye chiwo nono,[9] ok kuom tich ngʼato maber, mondo mi ngʼato kik sungre.

Luka 1:37
Nimar onge gima nyalo tamo Nyasaye.”

Ngeche 3:5-6
[5] Gen kuom Jehova Nyasaye gi chunyi duto, kendo kik igen kuom ngʼeyoni iwuon;[6] ket yoreni duto kuome eka nomi yoregi oriere tir.

2 Korintho 5:7
Wadak kuom yie to ok kuom gik mwaneno.

Efeso 2:8
Nikech kuom ngʼwono, useyudo warruok kuom yie, to ok nikech tim maber moro amora musetimo. En mich ma Nyasaye chiwo nono,

1 Korintho 2:5
mondo yieu kik gurre kuom rieko dhano, to ogurre mana kuom teko Nyasaye.

Jakobo 1:5-8
[5] Ka ngʼato kuomu ochando rieko to okwa Nyasaye, ma jachiwo maber ne ji duto kendo nomiye maonge kiawa.[6] To ka ukwayo to nyaka ubed gi yie ma ok uriwo gi kiawa, nikech ngʼat mariwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo riembo kendo tago.[7] Ngʼat ma kamano kik par ni onyalo kwayo Ruoth gimoro mi oyudi,[8] nikech en ngʼat ma pache nyadiriyo kendo ma timbene duto yomyom.

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

Jakobo 1:5-8
[5] Ka ngʼato kuomu ochando rieko to okwa Nyasaye, ma jachiwo maber ne ji duto kendo nomiye maonge kiawa.[6] To ka ukwayo to nyaka ubed gi yie ma ok uriwo gi kiawa, nikech ngʼat mariwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo riembo kendo tago.[7] Ngʼat ma kamano kik par ni onyalo kwayo Ruoth gimoro mi oyudi,[8] nikech en ngʼat ma pache nyadiriyo kendo ma timbene duto yomyom.

Filipi 4:13
Anyalo timo gik moko duto kuom Kristo mamiya teko.

Jakobo 2:24
Koro nenore malongʼo ni ngʼato doko ngʼat makare kuom gima otimo, to ok kuom yie kende.

Luka 17:5
Joote nowachone Ruoth niya, “Med yiewa!”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc