A A A A A

God: [Commandments]

Mariko 10:19
Ingʼeyo chike mawacho ni: ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach, kik imechi, luor wuonu gi minu.’ ”

Luka 18:20
Ingʼeyo chike mawacho ni: ‘Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik ihang wach, luor wuonu gi minu.’ ”

Mathayo 22:34-40
[34] Kane jo-Farisai owinjo ni Yesu osengʼengʼo jo-Sadukai, ne gichokorene kaachiel.[35] Achiel kuomgi, mane en ngʼat molony ahinya e chik noteme kapenje niya,[36] “Japuonj, chik maduongʼ mogik kuom Chike en mane?”[37] Yesu nowachone niya, “ ‘Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.’[38] Ma e chik mokwongo kendo maduongʼ mogik.[39] To mar ariyo bende chal kode kamano, ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’[40] Kitepe chik duto kod Jonabi omoko e chike ariyogi.”

Rumi 13:9
Chikego wacho niya, “Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik igomb gir wadu,” kod chike mamoko duto moriw e chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”

Mathayo 19:16-19
[16] Eka ngʼat moro nobiro ir Yesu mopenje niya, “Japuonj, en angʼo maber monego atim mondo eka ayud ngima mochwere?”[17] To Yesu nowacho niya, “Angʼo momiyo ipenja kuom gima ber? Nitie mana Ngʼat achiel kende maber. Ka idwaro donjo e ngima to rit chike.”[18] Ngʼatno nopenje niya, “Chike mage?” Yesu nodwoko ni, “ ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,[19] luor wuonu gi minu, kendo her wadu kaka iherori iwuon.’ ”

Mathayo 22:36-40
[36] “Japuonj, chik maduongʼ mogik kuom Chike en mane?”[37] Yesu nowachone niya, “ ‘Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.’[38] Ma e chik mokwongo kendo maduongʼ mogik.[39] To mar ariyo bende chal kode kamano, ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’[40] Kitepe chik duto kod Jonabi omoko e chike ariyogi.”

Mathayo 10:17-22
[17] “To beduru motangʼ gi ji, nimar gibiro ketou e lwet buche mag gwengʼ, kendo gibiro rodhou gi del e sinagokegi.[18] To nikech nyinga, noteru e nyim jotelo gi ruodhi kendo nubednegi kaka joneno kaachiel gi joma ok jo-Yahudi.[19] To ka gimakou to kik uparru kuom gima duwachi, kata kaka unyalo wuoyo kodgi. Nomiu gima uwacho e sechego,[20] nimar un uwegi ok ema unuwuo, to Roho Maler mar Wuonu ema nowuo kokalo kuomu.[21] “Ngʼato nondhogi gi owadgi mondo onegi, kendo wuoro nondhog nyathine; nyithindo nongʼany ne jonywolgi kendo nomi neg-gi.[22] Ji duto nochau nikech an, to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.

Rumi 13:8-14
[8] Kik ubed gi gowi mar ngʼato, makmana gowi mar hera, nimar ngʼama ohero wadgi osechopo Chik.[9] Chikego wacho niya, “Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik igomb gir wadu,” kod chike mamoko duto moriw e chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[10] Hera ok tim gima rach ni wadgi. Kuom mano, hera ema ochopo chike duto.[11] To timuru kamano ka uwinjo tiend gik matimore ndalogi. Sa osechopo mondo uchiew ua e nindo maru, nikech warruok marwa koro okayo machiegni moloyo chiengʼ mane wayie mokwongo.[12] Otieno chiegni rumo kendo ru piny chiegni. Omiyo waweuru timbe mag mudho, to wamanreuru gi gige lweny mag ler.[13] Wadaguru e ngima mobidhore kaka joma ni e ler mar odiechiengʼ, ka waweyo kit richo duto kaka, tugo e thum, mer, terruok, anjawo, dhawo kod nyiego.[14] Kar timo kamano, to rwakreuru gi Ruoth Yesu Kristo, kendo kik uchan e pachu kaka unyalo timo gik ma ringruok gombo.

Mariko 12:28-34
[28] Achiel kuom jopuonj chik nobiro moyudo ka gimino wach. Kane owinjo ka Yesu odwokogi kare, nopenje niya, “Kuom Chike duto mag Nyasaye, en mane maduongʼ moloyo chike moko duto?”[29] Yesu nodwoke kawacho niya, “Chik achiel maduongʼ moloyo en ma: ‘Winjuru, yaye jo-Israel, Jehova Nyasaye ma Nyasachwa en Jehova Nyasaye achiel.[30] Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto kendo gi paroni duto, gi riekoni duto, kendo gi tekoni duto.’[31] Chik maduongʼ mar ariyo en ni, ‘Her wadu kaka iherori iwuon.’ Onge chik maduongʼ moloyo magi.”[32] Ngʼatno nodwoke niya, “Iwacho kare, Japuonj. In kare kiwacho ni Nyasaye en achiel maonge moro machielo makmana En.[33] Ka ihero Nyasaye gi chunyi duto gi riekoni duto gi tekoni duto, kendo kihero wadu kaka iherori iwuon to mano duongʼ moloyo misango miwangʼo pep gi misengini mamoko.”[34] Kane Yesu oneno ni ngʼatno odwoke gi rieko, nowachone niya, “Ok in mabor gi pinyruoth Nyasaye.” Chakre kanyo onge ngʼato kata achiel manohedhore penje penjo moro kendo.

Wuok 34:28
Musa nobedo gi Jehova Nyasaye kuno kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno, ka ok ocham makati kata modho pi. Kendo nondiko weche mag singruokgi e kite mopa miluongi ni Chike Apar.

Rapar mar Chik 4:13
Ne owachonu singruokne, ma gin Chike Apar, mane ochikou mondo uluw kendo ne ondikogi e kite mopa ariyo.

Rapar mar Chik 10:4
Jehova Nyasaye ne ondiko e kite mopagi weche mane ondikoe mokwongo, mane gin Chike Apar, mane owuoyogo kodu e got gi ei mach, e chiengʼ chokruok maler. Bangʼe Jehova Nyasaye nomiyagi.

Rapar mar Chik 5:7-22
[7] “Kik ubed gi nyiseche mamoko e nyima.[8] Kik ulos nyasaye milamo maket gi kido moro amora, e polo malo kata e piny mwalo kata e bwo pi.[9] Kik ukulrunegi piny; bende kik ulamgi, nimar an Jehova Nyasaye ma Nyasachu, an Nyasaye ma janyiego kendo akumo nyithindo nikech richo mar wuonegi chakre tiengʼ mar adek nyaka mar angʼwen mar jogo mamon koda,[10] to anyiso hera ni tienge gana gi gana mar jogo mohera kendo morito chikena.[11] Kik uti gi nying Jehova Nyasaye ma Nyasachu e yo ma ok owinjore, nimar Jehova Nyasaye ok nongʼwon ne ngʼato angʼata matiyo gi nyinge e yo marach.[12] Rituru chiengʼ Sabato kendo ukete obed maler, kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou.[13] Tiuru kuom ndalo auchiel kendo uti tijeu duto,[14] to chiengʼ mar abiriyo en Sabato ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu. Chiengʼno ok unutim tich moro amora, bed ni un kata yawuotu kata nyiu kata jotiju machwo kata mamon, kata rwethu, pundau kata jambu moro amora, kata jodak manie dieru mondo jotiju ma yawuowi kata ma nyiri oyudie thuolo mar yweyo kaka in.[15] Paruru ni ne un wasumbini e piny Misri kendo Jehova Nyasaye ma Nyasachu nogolou kuno gi teko maduongʼ korieyo bade. Kuom mano Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou mondo urit chiengʼ Sabato.[16] Luor wuonu gi minu mana kaka Jehova Nyasaye ma Nyasachu osechikou, mondo udagi amingʼa kendo mondo udhi maber e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.[17] Kik ineki.[18] Kik iterri.[19] Kik ikwal.[20] Kik ihang wach ne wadu.[21] Kik igomb chi wadu. Kik igomb od wadu kata lope kata jatije ma wuowi kata jatije ma nyako, kata rwadhe, kata pundane kata gire moro amora.”[22] Magi e chike mane Jehova Nyasaye owachone chokruok gi dwol maduongʼ e got koa e mach, rumbi kod mudho mandiwa kendo ne ok omedo gimoro. Eka ne ondikogi e kite ariyo mopa mi omiyagi.

Rapar mar Chik 6:21
To iwachne niya, “Ne wan wasumb Farao e piny Misri, to Jehova Nyasaye ne ogolowa Misri gi teko maduongʼ.

Rapar mar Chik 10:1-5
[1] E kindeno Jehova Nyasaye nowachona niya, “Paa kite ariyo machal gi mane okwongo ka, mondo ibi ira e got kendo ilos Sanduk bao.[2] Abiro ndiko e kitego weche mane ni e kite mopa mokwongo mane itoyo, eka iketgi e sandugno.”[3] Omiyo ne aloso Sandug Muma gi yiend siala, mine apayo kite ariyo machal gi mane okwongo ka, eka ne adhi e got gi kite ariyogo katingʼo e lweta.[4] Jehova Nyasaye ne ondiko e kite mopagi weche mane ondikoe mokwongo, mane gin Chike Apar, mane owuoyogo kodu e got gi ei mach, e chiengʼ chokruok maler. Bangʼe Jehova Nyasaye nomiyagi.[5] Eka ne alor kaa e got mi aketo kite mopa mag chikego e sanduku mane aseloso mana kaka Jehova Nyasaye ne osechiko kendo gin kanyo nyaka chil kawuono.

Wuok 20:1-17
[1] Eka Nyasaye nowuoyo kowacho niya,[2] “An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu mane ogolou e piny Misri, ka uwuok e piny mane unie wasumbini.[3] “Kik ubed gi nyiseche mamoko e nyima.[4] Kik ulos nyasaye milamo maket gi kido moro amora e polo malo kata e piny mwalo, kata e bwo pi.[5] Kik ukulrunegi piny; bende kik ulamgi; nimar An, Jehova Nyasaye ma Nyasachu, An Nyasaye ma janyiego, kendo akumo nyithindo nikech richo mar wuonegi chakre tiengʼ mar adek nyaka tiengʼ mar angʼwen mar jogo mamon koda,[6] to anyiso hera ni tienge gana gi gana mar jogo mohera kendo morito chikena.[7] Kik uti gi nying Jehova Nyasaye ma Nyasachu e yo ma ok owinjore, nimar Jehova Nyasaye ok nongʼwon ne ngʼato angʼata matiyo gi nyinge e yo marach.[8] Rituru chiengʼ Sabato kendo ukete obed maler.[9] Tiuru kuom ndalo auchiel kendo uti tijeu duto,[10] to chiengʼ mar abiriyo en Sabato ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu. Chiengʼno ok unutim tich moro amora, bed ni un kata yawuotu kata nyiu kata jotiju machwo kata jotiju mamon kata jambu kata jodak manie dieru.[11] Nimar kuom ndalo auchiel Jehova Nyasaye nochweyo polo gi piny, gi nembe kaachiel gi gik moko duto manie igi, to noyweyo chiengʼ mar abiriyo. Kuom mano Jehova Nyasaye nogwedho chiengʼ Sabato mi okete maler.[12] Luor wuonu gi minu mondo udagi amingʼa e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.[13] Kik ineki.[14] Kik iterri.[15] Kik ikwal.[16] Kik ihang wach ne wadu.[17] Kik igomb od wadu. Kik igomb chi wadu kata jatije ma wuowi kata jatije ma nyako, kata rwadhe kata pundane kata gire moro amora.”

Wuok 24:12
Jehova Nyasaye nonyiso Musa niya, “Bi ira ewi got mondo ibed ka kendo anamiyi kite mopa masendikoe chike kod buche mondo ipuonj oganda.”

Wuok 34:10-29
[10] Eka Jehova Nyasaye nowacho niya, “Atimo kodi singruok. E nyim jogi duto abiro timo honni madongo mapok otimie oganda moro amora e piny. Jogo mudak e kindgi biro neno kaka timbe ma an Jehova Nyasaye abiro timo dongo.[11] Rituru chike ma amiyou kawuono. Abiro riembo oko e nyimu jo-Amor, jo-Kanaan, jo-Hiti, jo-Perizi, jo-Hivi kod jo-Jebus.[12] Beduru motangʼ ne timo winjruok gi jogo modak e pinyno ma udhiyoe, nono to ginibednu obadho.[13] Mukuru kendegi mag misengini, touru kitegi mopa milamo kendo tongʼuru sirnigi mag Ashera.[14] Kik ulam nyasaye moro amora nikech Jehova Nyasaye en Nyasaye ma janyiego.[15] “Beduru motangʼ ne timo winjruok gi jogo modak e pinyno; nimar ka gilamo nyisechegi e yor dwanyruok kendo gitimo misengini gibiro luongou kendo ubiro chamo chiembgi mag misengini.[16] To bende ka ukawo nyigi moko mondo obed mond yawuotu mi nyigigo odwanyore kendgi gi nyisechegigo, to gibiro miyo yawuotu timo kamano.[17] “Kik ulos nyiseche mothedhi mag mula mondo ulam.[18] “Timuru nyasi mar Sawo mar makati ma ok oketie thowi kuom ndalo abiriyo kaka nachikou. Timuru mano e kinde moketi e dwe mar Abib, nimar e dweno ema ne agoloue e piny Misri.[19] “Nyak mokwongo mar nyodo e kind jo-Israel en mara, bed ni en dhano kata jamni.[20] Waruru nyodo mokwongo mar punda gi nyarombo, to ka ok unyal ware, to tururu ngʼute. Waruru yawuotu makayo. “Onge ngʼama onego obi e nyima gi lwete nono.[21] “Kuom ndalo auchiel unutim tijeu to odiechiengʼ mar abiriyo unuywe; kata mana e kinde mag pur kod keyo bende nyaka uywe.[22] “Timuru nyasi mar Sawo mar Jumbe gi keyo mar nyak mokwongo mar ngano kod Sawo mar Pono Olembe e rumb higa.[23] Jou machwo duto nyaka chopi e nyim Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, ma Nyasach Israel nyadidek e higa.[24] Abiro riembo oko ogendini bende abiro yaro tongʼ mar pinyu kendo onge ngʼat manobed gi gombo kuom pinyu e kinde ma udhi ir Jehova Nyasaye ma Nyasachu ngʼato ka ngʼato nyadidek e higa.[25] “Kik uchiwna remo motimgo misango kaachiel gi gimoro amora moketie thowi, kendo misango moro amora mochiw chiengʼ nyasi mar Pasaka kik dongʼ nyaka okinyi.[26] “Keluru cham mabeyo mokwongo nyaknu e lowo e od Jehova Nyasaye ma Nyasachu. “Kik uted nyadiel ma pod dhodho cha min.”[27] Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Ndik wechegi piny nimar kaluwore gi wechegi asetimo singruok kodi kaachiel gi jo-Israel.”[28] Musa nobedo gi Jehova Nyasaye kuno kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno, ka ok ocham makati kata modho pi. Kendo nondiko weche mag singruokgi e kite mopa miluongi ni Chike Apar.[29] Kane Musa olor koa e Got Sinai gi kite ariyo mopa mag Sandug Muma kotingʼo e lwete to ne ok ongʼeyo ni lela wangʼe ne rieny nikech nosewuoyo gi Jehova Nyasaye.

Rapar mar Chik 6:4-9
[4] Winjuru, yaye jo-Israel, Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, en Jehova Nyasaye achiel.[5] Her Jehova Nyasaye ma Nyasachi gi chunyi duto kendo gi ngimani duto kendo gi tekoni duto.[6] Chike mamiyou kawuono onego bed e chunyu.[7] Ketgi e chuny nyithindu, wuo e wechego ka un e dala, ka uwuotho e bath yo, ka unindo kata ka uchungʼ.[8] Twegiuru e ngʼut lweteu kaka ranyisi kendo bawgiuru e lela wengeu.[9] Ndikgiuru ewi dhoutu kendo e rangeyeu.

Wuok 20:2-17
[2] “An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu mane ogolou e piny Misri, ka uwuok e piny mane unie wasumbini.[3] “Kik ubed gi nyiseche mamoko e nyima.[4] Kik ulos nyasaye milamo maket gi kido moro amora e polo malo kata e piny mwalo, kata e bwo pi.[5] Kik ukulrunegi piny; bende kik ulamgi; nimar An, Jehova Nyasaye ma Nyasachu, An Nyasaye ma janyiego, kendo akumo nyithindo nikech richo mar wuonegi chakre tiengʼ mar adek nyaka tiengʼ mar angʼwen mar jogo mamon koda,[6] to anyiso hera ni tienge gana gi gana mar jogo mohera kendo morito chikena.[7] Kik uti gi nying Jehova Nyasaye ma Nyasachu e yo ma ok owinjore, nimar Jehova Nyasaye ok nongʼwon ne ngʼato angʼata matiyo gi nyinge e yo marach.[8] Rituru chiengʼ Sabato kendo ukete obed maler.[9] Tiuru kuom ndalo auchiel kendo uti tijeu duto,[10] to chiengʼ mar abiriyo en Sabato ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu. Chiengʼno ok unutim tich moro amora, bed ni un kata yawuotu kata nyiu kata jotiju machwo kata jotiju mamon kata jambu kata jodak manie dieru.[11] Nimar kuom ndalo auchiel Jehova Nyasaye nochweyo polo gi piny, gi nembe kaachiel gi gik moko duto manie igi, to noyweyo chiengʼ mar abiriyo. Kuom mano Jehova Nyasaye nogwedho chiengʼ Sabato mi okete maler.[12] Luor wuonu gi minu mondo udagi amingʼa e piny ma Jehova Nyasaye ma Nyasachu miyou.[13] Kik ineki.[14] Kik iterri.[15] Kik ikwal.[16] Kik ihang wach ne wadu.[17] Kik igomb od wadu. Kik igomb chi wadu kata jatije ma wuowi kata jatije ma nyako, kata rwadhe kata pundane kata gire moro amora.”

Wuok 31:18
Kane Jehova Nyasaye otieko wuoyo gi Musa ewi Got Sinai nomiye kite ariyo mopa mag rapar mane gin kite mopa ariyo ma Nyasaye nondikoe gi lwete owuon.

Johana 14:15
“Ka uhera to ubiro timo gima achikou.

Mathayo 19:18
Ngʼatno nopenje niya, “Chike mage?” Yesu nodwoko ni, “ ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,

Johana 15:10
Ka urito chikena, to ubiro siko e herana, mana kaka an bende aserito chike Wuora kendo asiko e herane.

Mathayo 5:17
“Kik upar ni asebiro mondo aketh Chik kata Jonabi. Ok asebiro mondo akethgi, to asebiro mar chopogi.

Wuok 32:15
Musa nolor koa e got kotingʼo kite ariyo mag Rapar e lwete kendo kitego nondik koni gi koni.

Johana 15:12-17
[12] Chik ma amiyou ema: Herreuru ngʼato gi ngʼato, mana kaka an bende aseherou.[13] Onge hera maduongʼ ma ngʼato nyalo herogo osiepene moloyo chiwonegi ngimane.[14] Un osiepena mana kutimo gik ma achikou.[15] Koro ok achak aluongu ni wasumbini nikech misumba ok ongʼeyo gima ruodhe timo; to aluongou ni osiepena nimar asenyisou gik moko duto mane apuonjora kuom Wuora.[16] Un ne ok uyiera, an ema nayierou kendo aketou mondo udhi unyag olemo, ma en olemo masiko. Eka Wuora biro miyou gimoro amora mukwayo e nyinga.[17] Chik ma amiyou ema: Herreuru ngʼato gi ngʼato.

Wuok 32:16
Kitego ne gin tich Nyasaye; kendo ndiko mane ni kuomgi ne mar Nyasaye.

Wuok 34:27
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Ndik wechegi piny nimar kaluwore gi wechegi asetimo singruok kodi kaachiel gi jo-Israel.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc