A A A A A

God: [Viruses / Diseases]

Isaya 26:20
Dhiuru, un joga, donjuru e uteu kendo loruru dhoutu, ponduru kuom ndalo matin nyaka ndalo mar mirimbe kal.

Jeremia 25:32-33
[32] Ma e gima Jehova Nyasaye Maratego wacho: “Neuru! Masira landore ne oganda koganda, yamo mager futo koa e tunge piny.”[33] E kindeno jogo moneg gi Jehova Nyasaye nokere kuonde duto kochakore e giko piny konchiel nyaka komachielo. Ok noywag-gi kata chokogi kata ikogi, to ginichal gi owuoyo mokee piny.

2 Weche mag Ndalo 7:13-14
[13] “Ka aloro polo ni koth kik chuwe kata ka keto bonyo mondo ocham piny kata aoro dera marach mar tho ne joga,[14] to ka joga miluongo gi nyinga obolore ka lemo kendo manyo wangʼa, ka giweyo yoregi maricho, eka nawinj gie polo, mi nawenegi richogi kendo nares pinygi.

Fweny 6:3-8
[3] Kane Nyarombo noketho kido mar ariyo, ne awinjo gima ngima mar ariyo kaluongo niya, “Bi!”[4] Eka faras machielo ma silwal nobiro. Ngʼat moidhe ne omi teko mondo ogol kwe e piny, mondo ji onegre kendgi. Ngʼatno nomi ligangla maduongʼ![5] Kane Nyarombo noketho kido mar adek, ne awinjo gima ngima mar adek kawacho niya, “Bi!” Ne angʼicho to e nyima kanyo ne nitie faras maratengʼ! Ngʼat moidhe ne otingʼo ratil e lwete.[6] Ne awinjo gima chalo gi dwol e dier gik mangima angʼwen-go kawacho niya, “Koro gorogoro mar ngano ibiro ngʼiew gi nengo maromre gi chudo michulo jatich e odiechiengʼ achiel kendo gorogoro adek mar shairi bende chal gi chudono, to nengo mo zeituni gi divai kik medi.”[7] Ka Nyarombo noketho kido mar angʼwen, nawinjo dwond gima ngima mar angʼwen kaluongo niya, “Bi!”[8] Nangʼicho to ne aneno faras marabuor e nyima! Ngʼat moidhe niluongo ni Tho, to piny joma otho ne luwo bangʼe machiegni. Ne omigi teko kuom bath piny moromo achiel kuom angʼwen mondo gimi lweny kata kech kata dera kata tuoche kata ondiegi maricho mag bungu mondo gineg ji.

1 Samuel 5:6
Lwet Jehova Nyasaye nosando jo-Ashdod kod kuonde machiegni kodgi, noketo luoro kuomgi, bende nogoyogi gi tuo mar buche.

2 Korintho 4:7
To mwandu mawan-goni watingʼo e agulni mag lowo, mondo oyangre ni teko maduongʼ mawan-goni oa kuom Nyasaye, to ok oa kuomwa wawegi.

Wuok 20:3
“Kik ubed gi nyiseche mamoko e nyima.

Jakobo 4:10
Bolreuru e nyim Ruoth Nyasaye eka obiro otingʼou malo.

Mathayo 6:24
“Onge jatich manyalo tiyo ne ruodhi ariyo. Nimar obiro chayo achiel to ohero machielo, kata obiro chiwore ne achiel to ochayo machielo. Ok inyal tiyo ne Nyasaye kendo ne pesa.

Filipi 4:6
Kik uparru kuom gimoro amora, to kwauru Nyasaye gik moko duto muchando, kulamo, kendo kugoyone erokamano, kuketo kwayou mondo ongʼere ni Nyasaye.

Zaburi 103:2-3
[2] Pak Jehova Nyasaye, yaye chunya, kendo kik wiyi wil gi konyruok mochiwo,[3] en ema oweyoni richoni duto kendo ochango tuocheni duto,

Kwan 11:31-33
[31] Eka Jehova Nyasaye notugo yamo mokelo aluru koa e nam. Yamo nokelogi ma gichokore e alwora mar kambi madirom fut adek koa piny, kendo kama ne gichokoreno ne nyalo romo wuoth mar ndalo achiel.[32] Odiechiengno duto kod otieno gi odiechiengʼ maluwe duto ji nowuok kendo nochoko aluru. Onge ngʼama nochoko aluru matin ne atonge apar. Bangʼe ne gimoyogi e kambi mondo gituo.[33] To kane pok gimuonyo ring alurugo, mirimb Jehova Nyasaye nomedore kuomgi, kendo nonegogi gi masira malich.

Wuok 9:8-11
[8] Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa kod Harun niya, “Jukuru buch kendo mopongʼo lwetu mondo Musa okire e kor yamo e nyim Farao.[9] Obiro lokore buru mayom e piny Misri duto kendo buche malokore adhola biro gore kuom ji kaachiel gi jamni e piny duto.”[10] Kuom mano ne gijuko buch kendo mi gichungʼ e nyim Farao. Musa nokiro buru e kor yamo kendo buche malokore adhola nogore kuom ji kod jamni.[11] Ajuoke ne ok nyal chungʼ e nyim Musa nikech buche mane ni kuomgi kaachiel gi jo-Misri duto.

Jakobo 1:2-6
[2] Jowetena ka uyudo tembe mayoreyore to kwanreuru ka johawi kendo beduru gi mor mar adier[3] nikech ungʼeyo ni tem mitemogo yieu miyo ubedo jokinda.[4] To kinda nyaka chop kare chuth eka unyalo doko motegno ma ok uremo gimoro.[5] Ka ngʼato kuomu ochando rieko to okwa Nyasaye, ma jachiwo maber ne ji duto kendo nomiye maonge kiawa.[6] To ka ukwayo to nyaka ubed gi yie ma ok uriwo gi kiawa, nikech ngʼat mariwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo riembo kendo tago.

Fweny 9:15-19
[15] To nogony malaike angʼwen-go mane oseiki ni sa-no gi odiechiengno kod dweno gi higano, mondo gineg achiel kuom adek mar ji duto.[16] Kwan mar jolweny moidho farese ne oromo tara mia ariyo. Ne awinjo kar kwan-gi.[17] To farese gi joithgi mane aneno e fwenynano ne chalo kama: Joma noidhogi norwakore gi akor mag nyinyo makwar ka mach, kendo marambulu molil, kod ratongʼ gweno. Wi faresego ne chalo gi wi sibuoche, to mach gi yiro kod pilni mach ne wuok e dhogi.[18] Masiche adekgo mag mach, yiro kod pilni mag mach mane wuok e dho faresego nonego achiel kuom adek mar kwan ji duto.[19] Teko mane faresego nigo ne ni e dhogi kendo e iwgi nikech iwgi mane nigi wigi ne chalo gi thuonde man-gi wiye ma gikechogo ka gihinyogo ji.

Mariko 13:32-37
[32] “Onge ngʼato mongʼeyo odiechiengno kata sa, obed malaike manie polo kata Wuowi, makmana Wuoro kende.[33] Beduru motangʼ kendo ritreuru, nikech ok ungʼeyo sa manotimre.[34] Nobed mana machal gi ngʼat mowuok e dalane odhi wuoth moro mabor, moweyo jotichne e tich mar rito gige, kosemiyo moro ka moro kuomgi gima onego otim, kendo koseketo jarito mondo orit dhoot.[35] “Omiyo ritreuru nikech ok ungʼeyo sa ma wuon ot nyalo biroe: kata nobi odhiambo kata chuny otieno, kata kogwen, kata ka piny yawore.[36] Kaponi obiro apoya nono to kik oyudi kinindo.[37] Gima awachonu ema, awacho ni ji duto ni, ‘Nenuru!’ ”

Zaburi 91:2-14
[2] Ngʼat ma kamano nyalo wacho kuom Jehova Nyasaye niya, “En e kar pondona kendo en e ohingana, en e Nyasacha ma ageno kuome.”[3] Jehova Nyasaye biro resi adier kuom gik mochikigo mondo ohinyi kendo kuom tuoche maricho maneko.[4] Obiro umi gi bwombene, kendo ibiro yudo konyruok e bwo bwombene; adierane biro bedoni ka okumba kendo ka siro.[5] Ok iniluor masira mar otieno, kata asere machielore godiechiengʼ,[6] kata tuoche maricho maliwo ji e mudho, kata tho matieko ngima ji e dier odiechiengʼ tir.[7] Ji alufu achiel nyalo podho e bathi, ee, ji alufu apar nyalo riere e badi korachwich, to in onge moro ma nochop buti.[8] Iningʼigi angʼiya gi wengeni kendo inine kikumo joma timbegi richo.[9] Ka iwacho niya, “Jehova Nyasaye e kar pondona,” kendo iketo Nyasaye Man Malo Moloyo kar dakni,[10] to onge gimoro amora marach ma notimreni, kendo onge masira ma nosud machiegni gi odi.[11] Nimar obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo giriti e yoreni duto;[12] gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.[13] Ininyon sibuor gi thuond fu; adier ininyon sibuor maratego gi thuol maduongʼ man-gi kwiri marach.[14] Jehova Nyasaye wacho niya, “Abiro rese nikech ohera; abiro rite nikech ohulo nyinga.

Luka 21:5-38
[5] Jopuonjrene moko ne wuoyo kuom hekalu kawuoro kaka olose gi kite mabeyo kod mich mochiw ni Nyasaye. To Yesu nowacho niya,[6] “To kuom mano ma uneno kani, ndalo biro biro maonge kidi kata achiel mabiro dongʼ kochungʼ ewi wadgi, moro ka moro biro redhore piny.”[7] Negipenje niya, “Japuonj, gigi biro timore karangʼo? To angʼo mabiro bedo ranyisi ni gichiegni timore?”[8] Nodwoko niya, “Beduru motangʼ mondo kik wuondu. Nimar ji mangʼeny nobi e nyinga ka hedhore ni, ‘An e en,’ kendo ni, ‘Sa chiegni,’ kik uluwgi.[9] Ka uwinjo ka pinje gore kod koko mangʼeny, to kik ubed maluor. Gigi nyaka timre mokwongo, to ok onyiso ni giko chiegni.”[10] Eka nowachonegi niya, “Oganda noked gi oganda machielo, kendo pinyruoth noked gi pinyruoth machielo.[11] Piny noyiengni malich, kech kod tuoche nobedie kuonde mopogore opogore, kendo gik malich mabwogo ji gi honni madongo notimre koa e polo.[12] “To kapok magi duto otimore, to gibiro makou kendo sandou. Giniteru e sinagoke kod ute mag twech, kendo nokelu e nyim ruodhi gi jotelo, to mago duto notim nikech nyinga.[13] Mano biro miyou thuolo mondo ubednegi joneno.[14] To beduru gi paro ma ok yiengni mondo kik uparru motelo ni ere kaka ubiro dwoko wach.[15] Nimar abiro miyou weche gi rieko maonge wasiku kata achiel ma biro tamore kata kwero wachuno.[16] Ibiro ndhogu kata mana gi jonywolu kod oweteu, wedeu gi osiepeu, kendo gibiro nego jomoko kuomu.[17] Ji duto biro sin kodu nikech an.[18] To kata mana yie wiu achiel onge manolal.[19] Ka uchungo motegno to ubiro reso ngimau.[20] “Ka uneno Jerusalem olwor kod ogend lweny, ubiro ngʼeyo ni kindene mar kethruok chiegni.[21] Koro eka joma ni Judea oring odhi ewi gode, kendo joma ni e dala maduongʼ nyaka wuog oko, to jogo man oko ei piny kik donjie dala maduongʼ.[22] Nimar ma e kinde ma kum bedoe mondo ochop kare gigo duto mane ondiki.[23] Mano kaka nodok malit ne mon ma yach kod mago madhodho nyithindo e ndalogo! Chandruok malit maduongʼ biro bedo e piny gi mirima kuom jogi.[24] Ibiro negogi gi ligangla kendo notergi kaka joma otwe e pinje duto. Jerusalem ibiro nyono piny gi joma ok jo-Yahudi nyaka chop kinde ma loch mar joma ok jo-Yahudi rume.[25] “Ranyisi biro bedo e wangʼ chiengʼ gi dwe kod sulwe. E piny, to ogendini nobed kodhier kendo kongʼengʼ, nikech nam mawuo kendo apaka magore.[26] Ji biro podho nikech gik malich matimore, ka luoro omakogi nikech gima biro timore e piny, nimar chwech mag polo noyiengni.[27] To gie kindeno gibiro neno Wuod Dhano kabiro koa e bor polo gi teko kod duongʼ malich.[28] Ka gigi chako timore, chunguru kendo tingʼuru wiwu malo, nikech ndalou mag warruok chiegni.”[29] Nogoyonegi ngero kama: “Neuru yadh ngʼowu kod yien duto.[30] Ka gichako loth, unyalo neno uwegi kendo ungʼeyo ni ndalo oro chiegni.[31] Kata kamano, ka uneno ka gigi timore to ngʼeuru ni pinyruoth Nyasaye ni machiegni.[32] “Awachonu adier ni, tiengʼni ok norum ngangʼ kapok gigi duto otimore.[33] Polo gi piny norum to wechena ok norum ngangʼ.[34] “Beduru motangʼ, nono chunyu biro bedo monyosore gi pek, mer kod parruok mar ngima to ndalono nochopnu apoya kaka obadho.[35] Nimar obiro biro ne ji duto modak e wangʼ piny mangima.[36] Beduru kurito kinde duto, kendo lemuru mondo utony ne gigo duto mabiro timore, kendo mondo uchungʼ e nyim Wuod Dhano.”[37] Odiechiengʼ ka odiechiengʼ Yesu ne puonjo e hekalu, kendo odhiambo kodhiambo nodhi monindo e Got miluongo ni Zeituni gotieno.[38] To ji duto nobiro e hekalu chon gokinyi mondo giwinje.

Mathayo 24:1-35
[1] Yesu noa e hekalu, kendo kane oyudo owuotho odhi, jopuonjrene nobiro ire mondo onyise kaka gedo mag hekalu lich.[2] To nopenjogi niya, “Bende uneno gigi duto? Awachonu adier ni onge kidi kata achiel mabiro dongʼ kochungʼ ewi wadgi, gibiro redhore piny duto.”[3] Kane oyudo Yesu obet ewi Got Zeituni Jopuonjre nobiro ire mopenje lingʼ-lingʼ niya, “Wachnwa ane, gigi biro timore karangʼo, kendo angʼo mabiro bedo ranyisi mar bironi kod mar giko mar ndalo?”[4] Yesu nodwokogi niya, “Beduru motangʼ mondo ngʼato kik wuondu.[5] Nimar ji mangʼeny nobi e nyinga ka hedhore ni, ‘An e Kristo,’ kendo giniwuond ji mangʼeny.[6] Unuwinj kuom pinje magore koni gi koni kod humbe mag lwenje, to neuru ni kik kibaji gou. Gik ma kamago nyaka timre, to giko piny to pod ni nyime.[7] Oganda noked gi oganda machielo, kendo pinyruoth gi pinyruoth machielo. Kech nobedi kuonde mangʼeny kendo piny noyiengni kuonde mopogore opogore.[8] Magi duto nobed mana chakruok mar muoch makecho.[9] “Eka nochiwu mondo osandu kendo onegu, kendo ogendini duto nochau nikech an.[10] E kindeno ji mangʼeny nolokre mawe yie kendo ginindhogre ka gichare kendgi,[11] bende joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nobi mangʼeny kendo giniwuond ji mangʼeny.[12] Nikech timbe maricho nomedre, hera mar ji mangʼeny nodok mangʼich,[13] to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.[14] Kendo Injilini mar pinyruoth noyal e piny duto mondo ongʼad bura ne ogendini duto, eka giko nobi.[15] “Omiyo ka uneno gima kwero makelo kethruok, mane owuo kuome gi dho janabi Daniel, kochungʼ kama ler, to dwarore ni jasomo owinj tiend wachni maber;[16] eka joma ni Judea oring odhi ewi gode.[17] To ngʼat manie wi tat ode kik lor piny mondo okaw gimoro amora manie ot mondo oago.[18] Kata ngʼat manie puodho bende kik dog dala mondo okaw kode.[19] Mano kaka nodok malit ne mon ma yach kod mago madhodho nyithindo e ndalogo![20] Lamuru Nyasaye mondo kik masira yudu e ndalo chwiri kata chiengʼ Sabato.[21] Nimar kindego chandruok maduongʼ nobedi maonge machielo minyalo pimogo aa chakruok piny nyaka sani, kendo onge chandruok moro mibiro pimo kode kendo.[22] “Ka dine bed ni ok ongʼad ndalogo machiek to onge ngʼama dine otony, to nikech wach joma oyier, ndalogo ibiro ngʼado machiek.[23] E kindeno ka ngʼato owachonu ni, ‘Ne, Kristo ni ka!’ kata ni, ‘Ne, En kucha!’ to kik uyie wachno.[24] Nimar joma wuondore ni gin Kristo to ok gin kod joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nothinyre mi tim ranyisi kod honni madongo mondo giwuondgo koda ka joma oyier, ka dipo mano ditimre.[25] Ero, asenyisou chon kapok kindeno ochopo.[26] “Omiyo ka ngʼato nowachnu kindego ni, ‘Echago cha en e thim,’ to kik uwuogi udhi. Kata ni, ‘Eri go en ei ot maiye,’ to kik uyie wachno.[27] Nimar mana kaka mil polo ji duto neno chakre wuok chiengʼ nyaka podho chiengʼ, e kaka dwok Wuod Dhano bende nobedi.[28] Kama gimoro othoe ema achudhe chokore.[29] “Gikanyono bangʼ chandruok maduongʼ mag ndalono, “ ‘wangʼ chiengʼ noimre, kendo dwe ok norieny; sulwe nolwar koa e polo, kendo chwech mag polo noyiengni.’[30] “Eka ranyisi mar Wuod Dhano nothinyre e kor polo, kendo ogendini duto mag piny noywagi ka gineno Wuod Dhano kalor biro e boche polo, ka en gi teko kod duongʼ malich.[31] Kendo enoor malaikege, koluongogi matek gi turumbete, kendo ginichok joge moyiero moa e tunge piny, chakre giko polo konchiel nyaka komachielo.[32] “To puonjreuru wachni kuom yiend ngʼowu. Mapiyo ka bedene chako loth kendo itgi chako wuok to ungʼeyo ni ndalo oro chiegni.[33] Kata kamano, ka uneno gigi duto timore to ngʼeuru ni kindeno chiegni, kendo mana ka gima en e dhoot.[34] Awachonu adier ni tiengʼni ok norum ngangʼ kapok gigi duto otimore.[35] Polo gi piny norum, to Wechena ok norum ngangʼ.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc