A A A A A

God: [Unconditional Love]

1 Johana 4:16-18
[16] Omiyo koro wangʼeyo kendo wageno kuom hera ma Nyasaye oherowago. Nyasaye en hera. Ngʼato mosiko e hera osiko kuom Nyasaye, kendo Nyasaye bende odak kuome.[17] Ma e kaka herawa nyaka nyisre chuth mondo chiengʼ ngʼado bura wabed gi chir nikech e ngima mar pinyni wachal kode.[18] Luoro onge e hera; hera mar adier riembo luoro oko nikech luoro ema kelo kum. Ngʼat man-gi luoro pok ochopo e hera mar adier.

1 Petro 4:8
To moloyo mago duto, herreuru gihera matut ngʼato gi ngʼato, nikech hera umo richo mangʼeny.

Kolosai 3:14
To moloyo ni mago duto, rwakreuru gihera, mariwo wechegi duto mi giwinjre kaka gimoro achiel.

Efeso 2:8
Nikech kuom ngʼwono, useyudo warruok kuom yie, to ok nikech tim maber moro amora musetimo. En mich ma Nyasaye chiwo nono,

Efeso 5:25
Un chwo, heruru mondu, mana kaka Kristo bende nohero kanisa, mochiwore nikech en

Jeremia 31:3
Jehova Nyasaye nofwenyorenwa chon, kawacho niya: “Aseherou gihera manyaka chiengʼ; aseomou gihera mar ngʼwono.

Johana 3:16
“Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode ma miderma, mondo ngʼato angʼata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere.

1 Korintho 13:7
Hera umo weche duto, osiko oyie ayieya, osiko ogeno agena, kendo osiko odhil adhila.

1 Korintho 13:13
To nitie gik moko adek mosiko, ma gin: yie, geno, kod hera, to maduongʼ moloyo kuomgi en hera.

1 Johana 3:1
Mano kaka hera ma Wuoro oherowago duongʼ kuom luongowa ni nyithind Nyasaye. Kendo mano e gima wan! Gimomiyo piny, ok ongʼeyowa en nikech piny ne ok ongʼeye.

1 Johana 3:16
Ma e kaka wangʼeyo gima hera en; Kristo nochiwonwa ngimane. Wan bende onego wachiw ngimawa ni owetewa.

1 Johana 4:8
Ngʼat maonge hera kia Nyasaye, nikech Nyasaye en hera.

Johana 14:21
Ngʼato angʼata mongʼeyo chikena kendo orito, e ngʼama ohera. Ngʼat mohera, Wuora biro hero, kendo an bende abiro here, mi afwenyrane.”

Johana 15:12-13
[12] Chik ma amiyou ema: Herreuru ngʼato gi ngʼato, mana kaka an bende aseherou.[13] Onge hera maduongʼ ma ngʼato nyalo herogo osiepene moloyo chiwonegi ngimane.

Luka 6:27
“Anto awachonu un joma winja kama: Heruru wasiku, timuru maber ni jomamon kodu.

Ngeche 10:12
Sigu kelo miero, to hera umo maricho duto.

Ngeche 17:17
En adier ni osiepni nyalo heri kinde duto, to owadu ema konyi e chandruok.

Rumi 3:23
nimar ji duto oseketho kendo girem kuom duongʼ mar Nyasaye,

Rumi 5:5-8
[5] To geno ok kuod wiwa, nikech Nyasaye oseolo herane ei chunywa kuom Roho Maler, ma osemiyowa.[6] Nikech, e kinde mowinjore, kane pod ok wanyal, to Kristo notho ne joricho.[7] Ok en gima yot mondo ngʼato otho ni ngʼat makare; dipo nono ngʼato ditho ni ngʼat maber.[8] To Nyasaye nyiso herane moherowago kama: Kane pod wan joricho, to Kristo nothonwa.

Rumi 8:35
En angʼo manyalo pogowa gihera mar Kristo? Dobed masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso gima rach, koso ligangla?

Rumi 12:9-10
[9] Hera nyaka bed mar adier. Beduru mosin gi timbe maricho; padreuru kuom gik mabeyo.[10] Genreuru ngʼato gi ngʼato gihera mar owete. Ngʼato ka ngʼato mondo odhial nyawadgi moloyo kaka odhialore owuon.

Tito 3:4-5
[4] To kane ngʼwono kod hera mar Nyasaye ma Jawarwa ofwenyore to nowarowa.[5] Ne ok owarowa nikech tim moro makare mane wasetimo, to ne owarowa mana nikech ngʼwonone owuon. Nowarowa gi luok mane Roho Maler okelonwago ngima manyien kod nywol manyien.

1 Johana 4:9-10
[9] Nyasaye nonyiso hera moherowago kama: Ne ooro Wuode ma miderma e piny mondo wabed mangima kuome.[10] Ma e gima hera en: ok ni wan ema ne wahero Nyasaye, to Nyasaye ema noherowa mokwongo mi nooro Wuode kaka misango mar richowa.

Johana 13:34-35
[34] “Amiyou chik manyien mawacho kama: Herreuru ngʼato gi ngʼato. Mana kaka aseherou e kaka nyaka uherru ngʼato gi ngʼato.[35] Mano ema biro miyo ji duto ngʼeyo ni un jopuonjrena adier, ka uheroru ngʼato gi ngʼato.”

1 Korintho 13:4-7
[4] Hera timo kinda, kendo ongʼwon, oonge nyiego, ok osungre, bende ok opakre.[5] Wiye ok tek, ok odwar mare kende, iye ok wangʼ piyo kendo ok omak sadha.[6] Hera ok mor gi gik maricho, to omor gi adiera.[7] Hera umo weche duto, osiko oyie ayieya, osiko ogeno agena, kendo osiko odhil adhila.

Mathayo 5:43-48
[43] “Usewinjo ni nowachi ni, ‘Her wadu to jasiki to isin-go.’[44] Anto awachonu kama: Heruru wasiku kendo lamuru ne joma sandou,[45] mondo eka ubed yawuot Wuonu manie polo. En omiyo chiengʼ mare wuok ni joma richo gi joma beyo machalre, kendo ooro koth ne joma kare gi joma ok kare.[46] Ka uhero mana joma oherou kende, to pok mane muyudo? Donge kata josol osuru bende timo mano?[47] To ka umoso mana oweteu kende to en angʼo mutimo moloyo joma moko? Donge kata jopiny bende timo kamano?[48] Kuom mano, beduru malongʼo chuth mana kaka Wuonu manie polo longʼo chuth.

1 Korintho 1:1-13
[1] An Paulo, moluongi mondo obed jaote mar Kristo Yesu kaluwore gi dwaro mar Nyasaye kaachiel kod owadwa Sostheno,[2] Wandikonu un kanisa mar Nyasaye man Korintho, ma un joma osepwodhi ei Kristo Yesu, kendo moseluongi mondo obed jomaler kaachiel gi ji mamoko duto man kamoro amora maluongo nying Ruodhwa Yesu Kristo, ma en Ruodhgi kendo Ruodhwa:[3] Ngʼwono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruoth Yesu Kristo obed kodu.[4] Adwokone Nyasacha erokamano kinde duto kuomu, nikech ngʼwonone mosemiyou kuom Kristo Yesu.[5] Nimar kuome usebedo momew e yore duto kuom weche ma uwacho kod ngʼeyo ma un-go,[6] nikech nendwa kuom Kristo nosir e dieru.[7] Kuom mano, ok uremo mich moro amora mar Roho kuritogo odiechiengʼ ma Ruodhwa Yesu Kristo nofwenyree.[8] En bende obiro ritou mondo ubed motegno nyaka giko, mondo omi ubed maonge bura chiengʼ mar Ruodhwa Yesu Kristo.[9] Nyasaye moseluongou mondo ubedi e lalruok gi Wuode Yesu Kristo Ruodhwa en ja-adiera.[10] Jowetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo, mondo un duto uwinjru ngʼato gi ngʼato. Kik pogruok moro amora bedi e kindu, to beduru kuriworu maonge pogruok, ka un gi dwaro achiel kod paro achiel.[11] Jowetena, jood Kloe moko osekelona wach ni nitie dhawo e dieru.[12] Tiend gima awacho chal kama: Ngʼat moro kuomu wacho niya, “An ngʼat Paulo,” to ngʼat machielo to wacho niya, “An ngʼat Apolo,” machielo bende oramo niya, “An ngʼat Kefa,” to moro wacho niya, “An ngʼat Kristo.”[13] Kristo dipogre nyadi di? Paulo bende nogur e msalaba nikech un? Koso nuyudo batiso e nying Paulo?

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc