A A A A A

God: [Time]

2 Korintho 6:2
Nikech Nyasaye wacho niya, “Ne awinji e ndalona mag kech; chutho ne akonyi e odiechiengʼ mar warruok.” Awachonu ni, ma e sa mar Nyasaye mowinjore, ma e odiechieng warruok.

1 Johana २:१७
Pinyni kaachiel gi gombo duto kadho, to ngʼat matimo dwach Nyasaye nobed mangima nyaka chiengʼ.

Eklesiastes 3:11
Oseketo gik moko duto obedo maber e kindegi. Oseketo ngima mochwere e chuny ji; kata kamano ok ginyal paro matut gima Nyasaye osetimono aa chakruok nyaka giko.

Jeremia 29:11
Nimar Jehova Nyasaye wacho niya, “Angʼeyo chenro ma an-go kodu. Chenro mar dhi maber to ok mar hinyou, chenro mar miyou geno kod ngima mabiro.

Johana ३:१६
“Nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo Wuode ma miderma, mondo ngʼato angʼata moyie kuome kik lal, to obed gi ngima mochwere.

Johana 9:4
Nyaka wati tije mag Jal mane oora ka pod piny odiechiengʼ, nikech otieno biro maonge ngʼama nyalo tiyo.

Ngeche 16:9
E chuny dhano ochano yore, to Jehova Nyasaye ema telone ondamo mage.

Ngeche २१:५
Chenro mag ngʼat matiyo matek kelo ohala to chutho e kaka rikni kelo chan.

Ngeche 27:1
Kik isungri kuom kiny, nikech ok ingʼeyo gima odiechiengʼ nyalo kelo.

Zaburi 31:15
Ndalona ni e lweti; resa e lwet wasika, kendo kuom joma lawa.

Zaburi 90:12
Omiyo puonjwa kwano ndalowa kare, mondo wabed gi chuny mariek.

Rumi 13:11
To timuru kamano ka uwinjo tiend gik matimore ndalogi. Sa osechopo mondo uchiew ua e nindo maru, nikech warruok marwa koro okayo machiegni moloyo chiengʼ mane wayie mokwongo.

Esta 4:14
To nikech ka ilingʼ e kinde ma kama, to jo-Yahudi noyud resruok e yo moro machielo, to in kod jood wuonu notieku. To ngʼama dingʼe ni ne ibiro e od ruoth e sa ma kama mana ni mondo ikonywa?”

Mariko 13:32-33
[32] “Onge ngʼato mongʼeyo odiechiengno kata sa, obed malaike manie polo kata Wuowi, makmana Wuoro kende.[33] Beduru motangʼ kendo ritreuru, nikech ok ungʼeyo sa manotimre.

2 Petro ३:८-९
[८] To wiu kik wil gi gimoro achielni osiepena mageno: Ni kuom Ruoth odiechiengʼ achiel chalre gi higni alufu achiel, kendo higni alufu achiel chalre gi odiechiengʼ achiel.[९] Ruoth ok odeko kuom chopo singruokne, kaka jomoko paro. Un ema oweyonu thuolo mondo ulokru, nikech ohore mos ka odwaro ni kik ngʼato lal kata achiel, to odwaro mondo ji duto olokre owe richogi.

Kolosai 4:5-6
[5] Beduru gi rieko kuom joma odak e dieru kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber.[6] Neuru ni wecheu obed mangʼwon man-gi ndhandhu kinde duto, mondo ungʼe kaka dudwoki ngʼato angʼata wach e yo mowinjore.

Efeso 5:15-17
[15] Beduru motangʼ ahinya kaka udak, kik udag ka joma ofuwo, to daguru ka joma riek,[16] kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber, nikech ndalogi richo.[17] Kuom mano weuru bedo mofuwo, to ngʼeuru gima Ruoth dwaro.

1 Thesalonika 5:1-3
[1] Koro owetena, onge tiende ndikonu kuom ndalo kata sa ma gigo notimre,[2] nikech un uwegi ungʼeyo malongʼo ni chiengʼ Ruoth nobi apoya mana kaka jakuo poyo ji gotieno.[3] E sa ma ji paro ni piny okwe kendo weche beyo, ema masira nopogie kadiemo wangʼ, mana kaka muoch poyo dhako man-gi ich, bende ok ginitony.

Ngeche 6:6-8
[6] In janyawo, dhi ir biye; mondo ineye kendo ipar yoregi, mondo ibed mariek![7] Biye onge jatelo kata jaloch kata ruoth,[8] to kata kamano, gikano chiembgi e ndalo oro, kendo gichoko chiembgi e ndalo keyo.

Jakobo 4:13-17
[13] Chikuru itu mondo uwinja, un joma wacho niya, “Kawuono kata kiny wanadhi e dala ni, kata e dala cha, mondo wadag kuno higa achiel, mondo walok ohala kuno eka walos pesa.”[14] Ere kaka uwuoyo kamano to ukia gima kiny notimre. Uparo ni ngimau en angʼo? Ngimau chalo mana ka ongʼwengʼo mineno sa matin kende to bangʼe lal nono.[15] Kar wacho kamano to onego uwach mana niya, “Ka Ruoth oyie to wabiro bedo mangima mi watim ma kata macha.”[16] Un to usungoru kendo upakoru! Ngʼeuru ni sunga ma kamano en richo.[17] Kuom mano, ngʼato ka ngʼata mongʼeyo gima ber monego otim, to ok otimo, doko jaricho.

Eklesiastes 3:1-8
[1] Nitiere kinde mar gimoro amora, kod thuolo mitimoe tich moro ka moro e bwo polo:[2] kinde mar nywol kod kinde mar tho, kinde mar pitho kod kinde mar putho,[3] kinde mar nek kod kinde mar chang, kinde mar muko kod kinde mar gero,[4] kinde mar kuyo kod kinde mar mor, kinde mar ywak kod kinde mar miel,[5] kinde mar keyo kite kod kinde mar chokogi, kinde mar kwakruok kod kinde mar weyo kwakruok,[6] kinde mar dwaro gimoro kod kinde ma gimoro lalie, kinde mar kano gimoro kod kinde mar wito gimoro,[7] kinde mar yiecho gimoro kod kinde mar twangʼo, kinde mar lingʼ kod kinde mar wuoyo,[8] kinde mar hera kod kinde mar sin, kinde mar lweny kod kinde mar kwe.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc