A A A A A

God: [Offerings]

1 Weche mag Ndalo 29:9
Ji duto ne mor gi ilo kuom chiwo mar jotendgi nikech negichiwo gi mor kendo gi chuny achiel ni Jehova Nyasaye. Ruoth Daudi bende nomor ahinya.

2 Korintho 9:7
Ngʼato ka ngʼato mondo ochiw kaka chunye oyiero, ma ok oywago angʼe, kata nikech ochune, nimar Nyasaye ohero ngʼat ma chiwone ka mor.

Tich Joote 20:35
Asenyisou gi yore duto ni nyaka wati matek wan wawegi mondo wakonygo joma chandore, ka waparo wach mane Ruoth Yesu owachonwa ni, ‘Chiwo kelo gweth moloyo kawo!’  ”

Rapar mar Chik 16:17
To ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka kel mich maromre gi kaka Jehova Nyasaye osegwedhe.

Hibrania 13:15-16
[15] Kuom mano watimuru ne Nyasaye misango mar pak ndalo duto ka wan kuom Yesu. Pak makamano en olemo mawuok e dhowa ka hulo nyinge.[16] To bende wiu kik wil gi timo timbe mabeyo kendo gipogone ji giu, nikech mago e kit misango ma Nyasaye morgo.

Luka 6:38
Chiwuru, to ibiro chiwonu. Ubiro yudo rapim maber, moiki kendo motiel mapongʼ thich, kendo oo oko. Nimar rapim mupimogo ema ibiro pimnugo un bende.”

Luka 16:10
“Ngʼat minyalo geno gi gima tin, inyalo gene bende gi gik mangʼeny, to ngʼat ma ok ja-adiera gi gima tin bende ok nyal bedo ja-adiera gi gik mangʼeny.

Malaki 3:10
Jehova Nyasaye Maratego wacho niya, “Keluru achiel kuom apar duto e od keno, mondo chiemo obed e oda. Tema uruane mondo une-ane ka donge dayawnu dirise mag dhorangeye polo mi aolnu gweth mogundho ma ok unyal yudo thuolo kama dukanie.

Mathayo 23:23
“Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uchiwo achiel kuom apar mar gik ma milimili kaka kado, apoth kod onyulo. To ok usedewo gik madongo moloyo ma chik dwaro, kaka adiera gi kech kod yie. Owinjore ne utim gik ma achien-go ka ok uweyo mak utimo mokwongogo.

Ngeche 11:24
Ngʼato achiel miyo ji ma ok odewo, to bende pod mwandu medorene moloyo, to ngʼat machielo kungo mokadhore, to ochopo mana e chan.

Ngeche 28:27
Ngʼat mamiyo jochan ok nochand gimoro, to ngʼat ma gengʼo wangʼe ne jochan noyud kwongʼ mangʼeny.

Zaburi 4:5
Chiwuru misengini mowinjore kendo genuru kuom Jehova Nyasaye.

Rumi 12:1
Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.

Ngeche 3:9-10
[9] Mi Jehova Nyasaye duongʼ gi mwanduni kichiwone cham mabeyo ma ikayo e puotheni;[10] eka dechegi nopongʼ gi cham mogundho kendo agulnigi nopongʼ gi divai manyien maonge kama ikanoe.

Luka 12:33-34
[33] Lok gigi iyudgo pesa mondo imi joma odhier. Dwaruru ofuke magu mikane pesa ma ok yiechi ma en mwandu manie polo ma ok rum kuma jakuo ok chopie kata olwenda ok kethi.[34] Nimar kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nobedie.

Mathayo 6:19-21
[19] “Kik ukan mwandu ne un uwegi e piny kama olwenda gi nyal kethoe gik moko, kendo kama jokwoge turoe kendo kweloe.[20] To kanuru mwandu magu e polo kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko kendo jokuo ok turie ma kwelie,[21] Nimar kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nobedie.

Mathayo 6:31-33
[31] Omiyo kik uparru kuwacho ni, ‘Wabiro chamo angʼo?’ Kata ni, ‘Wabiro madho angʼo?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako angʼo?’[32] Nimar jopiny ema chandore ka dwaro gigi duto; to bende Wuonu manie polo ongʼeyo ni udwaro gigi duto.[33] To mokwongo, dwaruru pinyruoth Nyasaye kod timne makare eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.

Zaburi 96:7-9
[7] Pakuru Jehova Nyasaye, yaye ogendini manie piny, wachuru ni Jehova Nyasaye duongʼ kendo en gi teko.[8] Miuru Jehova Nyasaye duongʼ mowinjore gi nyinge; kelneuru mich kendo biuru e laru mage.[9] Lamuru Jehova Nyasaye kaka Ngʼama Ler man-gi duongʼ mangʼongo; beduru maluor ahinya e nyime, un piny duto.

Mariko 12:41-44
[41] Yesu nobedo piny kama omanyore gi kama ne ji ketoe sadakagi mi nonono kaka ji ne keto pesagi e kar keno mar hekalu. Jo-mwandu mangʼeny ne diro pesa mojuol ojuol.[42] To dhako moro modhier ma chwore notho nobiro moketo pesa mamingli ariyo matindo tindo, pesa matinie mogik ma en ndururu.[43] Yesu nogwelo jopuonjrene ire mokonegi niya, “Awachonu adier dhako ma chwore otho modhierni osegolo pesa mangʼeny e keno moloyo ji mamoko duto.[44] Gin gisegolo mana matin nono kuom mwandu ma gin-go, to dhakono kata obedo ni odhier, to osechiwo duto ma en-go, duto mane onego okonyrego.”

Luka 21:1-4
[1] Kane ongʼiyo malo, Yesu noneno ka jo-mwandu keto chiwogi e kar chiwo mar hekalu.[2] Noneno bende dhako moro modhier ma chwore notho ka keto pesa mamingli ariyo matindo tindo.[3] Nowacho niya, “Awachonu adier, dhako ma chwore otho modhierni osegolo chiwo moloyo joma moko duto.[4] Joma mokogi duto nogolo mana matin nono kuom mwandu ma gin-go, to dhakoni kata obedo ni nodhier to ne ochiwo duto mane onego okonyrego.”

Malaki 3:8-12
[8] “Bende dhano nyalo mayo Nyasaye? To kata kamano, umaya. “Umedo penjo ni, ‘Kare ere kaka wamayi?’ “Umaya kuom chiwo mar achiel kuom apar kod chiwo mamoko.[9] Okwongʼ, ogandau duto, nikech umaya.”[10] Jehova Nyasaye Maratego wacho niya, “Keluru achiel kuom apar duto e od keno, mondo chiemo obed e oda. Tema uruane mondo une-ane ka donge dayawnu dirise mag dhorangeye polo mi aolnu gweth mogundho ma ok unyal yudo thuolo kama dukanie.[11] Anagengʼ kute ma ok noketh chambu, kendo mzabibu manie puotheu olembgi ok notow mi lwar kapok ochiek,” Jehova Nyasaye Maratego owacho.[12] “Eka ogendini duto noluongu ni joma ogwedhi nikech pinyu nobed piny maber,” Jehova Nyasaye Maratego owacho.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc